• OBJAVLJENO: 03.06.2022.
34. telefonska sjednica
Imenovana Komisija za ocjenu i odabir projektnih aplikacija

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Zaključka o imenovanju Komisije za ocjenu i odabir projektnih aplikacija po Javnom pozivu za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u programu utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300- Tekući transferi neprofitnim organizacijama .

Z A K LJ U Č A K

1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imenuje Komisiju za ocjenu i odabir projektnih aplikacija apliciranih po Javnom pozivu za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transfer neprofitnim organizacijama, u slijedećem sastavu:

  1. Emir Sijerčić – predsjednik
  2. Meliha Subašić – član
  3. Aldijana Džananović – član

Za sekretara Komisije imenuje se Nedim Bukalo.

2. Komisija iz člana 1. ovog Zaključka izvršit će otvaranje ponuda, bodovanje istih prema kriterijima utvrđenih u programu te predložiti listu odabranih projekata za Vladu Bosanko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.