• OBJAVLJENO: 08.07.2022.
139.sjednica
Usvojen Plan raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2022.godinu

D n e v n i  r e d

1.Usvajanje Zapisnika sa 138. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže privrednom društvu “ES-PROMET” d.o.o. Goražde;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica sa privrednim društvom “Goraždeputevi” d.d. Goražde;

2.3. Odluka o visini naknade članovima komisije za izbor državnog službenika u Ministarstvu;

2.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o čišćenju parcela od niskog rastinja oko RTV objekata na lokacijama “Biserna” Goražde, “Uhota Brdo” Mravinjac i “Zebina šuma” Ustikolina;

2.5. Odluka o isplati novčanih srdstava na ime izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa uposlenika Turističke zajednice  BPK-a Goražde;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže privrednom društvu „Fortex“ d.o.o. Goražde;

2.7. Odluka o donošenju Plana raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2022.godinu.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalni politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU “Centar za socijalni rad BPK-a Goražde” za period 01.01.-31-12-2021.godine;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku i ugradnju klima uređaja putem direktnog sporazuma;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora JU “Dom za stara i iznemogla lica”Goražde o davanju saglasnosti direktoru JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde da izvrši popunu radnog mjesta – Njegovateljica, dva (2) izvršioca u JU “Dom za stara i iznemogla lica”;

3.4. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde;

3.5. Odluka o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juni 2022.godine;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja X Biciklističkog maratona „Goražde-Srebrenica 2022“.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime VI (šeste) od ukupno XII (dvanest) redovnih tranši za 2022.godinu.                   

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije: 

6.1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika;

6.2. Odluka o utvrđivanju osnovice za platu za mjesec juni 2022.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu;

8.2. Informacija, dostavlja se;

8.3. Razmatranje akta Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave policije Goražde;

8.4.Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

9.1. Dostava tužbi na uvid i razmatranje;

9.2. Mišljenje povodom zahtjeva za raskid Okvirnog sporazuma  sa “Hifa-Petrol” d.o.o. Sarajevo;

9.3. Dostava opomene pred tužbu;

9.4. Prijedlog Zaključka i preporuka sa tematske sjednice Komisije za pitanja mladih dostavljeno od Predstavničkog/Zastupničkog doma Parlamenta Federacije;

9.5. Mišljenje na Prednacrt zakona o informacijskoj sigurnosti Federacije BiH;

9.6. Revizija i ažuriranje Jedinstvene liste infrastrukturnih projekata za sektor životne sredine, informacija, dostavlja se.- dostavljeno od Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH;

9.7. Molba za pomoć – Alenu Hedo;

9.8. Zaključak o davanju saglasnosti sekretaru Vlade BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o djelu;

9.9. Odluka o pomoći Odbojkaškom klubu Goražde za organizaciju priprema ženske kadetske reprezentacije BiH;

9.10. Zahtjev za podršku organizaciji Marša mira u Srebrenici.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o formiranju Kantonalne komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća;

10.2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za nabavku opreme Kantonalnoj upravi civilne zaštite  BPK-a Goražde za opremanje Kantonalnog štaba civilne zaštite;

10.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme Kantonalnoj upravi civilne zaštite  BPK-a Goražde za opremanje Operativnog centra civilne zaštite;

10.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje Projektne aktivnosti-sanacija klizišta Turkovskog potoka “Gaz”;

10.5. Zaključak o davanju saglasnosti na Ugovor o sufinansiranju Projekata za prevenciju klizišta koja ugrožavaju stambene objekte, puteve, obaloutvrde i drugu infrastrukturu na području Općine Pale FBiH.

11. Tekuća pitanja.

Informacija sa sjednice:

Na 139. redovnoj sjednici Vlade BPK Goražde usvojena je odluka o isplati novčanih sredstava na ime izmirenja obaveza po osnovu poreza i doprinosa uposlenika Turističke zajednice Goražde, u iznosu od 48.329,27 KM. Data je saglasnost i na odluku o isplati subvencija profitne marže privrednim društvima „ES-PROMET“ d.o.o. Goražde i Fortex“ d.o.o. Goražde za period 2020-2022. godina, u ukupnom iznosu od 9.412,77KM.

U skladu sa Zakonom o imovini BPK Goražde, na prijedlog Ministarstva za privredu BPK Goražde, na  današnjoj sjednici usvojen je Plan raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom koja se ne koristi za 2022.godinu. Planom je određena vrsta imovinskih dobara kojim se raspolaže u toku ove godine, a koji uključuju vrijednost imovine, način i uslove raspolaganja te postupak i kriterije za njeno raspolaganje.

Svojim zaključkom Vlada BPK Goražde dala je saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Ugovora sa privrednim društvom Goraždeputevi“d.d. Goražde o izvođenju radova na modernizaciji regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica.

Razmatrajući prijedloge odluka i zaključke iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK Goražde usvojila je Odluku o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“BPK Goražde u iznosu od 30.000 KM. Na  Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad BPK Goražde“ za period 01.01-31.12.2021.godine koji je razmatran danas,  Vlada nije imala primjedbi i svojim zaključkom upućuje  ga u dalju skupštinsku proceduru.

Ministarstvu za boračka pitanja BPK Goražde data je saglasnsot na odluku o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći u radu boračkih udruženja za mjesec juni 2022.godine te Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na odluku o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK goražde d.o.o. na ime VI(šeste) od ukupno XII (dvanaest ) redovnih tranši za 2022.godinu.

Svojim odlukama Vlada BPK Goražde finansijski je podržala aktivnosti Biciklističkog kluba Goražde i Planinarskog društva „Goražde Maglić“, odnosno troškove prijevoza ovog društva  za odlazak na obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici.

Na kraju sjednice, Vlada BPK Goražde svojim zaključkom utvrdila je da dan 11.juli 2022.godine bude neradni dan za ustanove, organe uprave i druge pravne osobe na teritoriji BPK Goražde, radi zadovoljavanja vjerskih potreba.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.