• OBJAVLJENO: 11.11.2022.
152.sjednica
Usvojen Izvještaj Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije u BPK-a Goražde

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 150, 151. redovne sjednice i 42. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava podrške razvoju privatnim preduzećima i poduzetnicima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i Programa o izmjenama i dopunama Programa podrške razvoju privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2022.godinu po III cilju;

2.2. Odluka o dodjeli novčanih sredstava po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2022.godinu“;

2.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-„Sufinansiranje podizanja zasada jagodičastog voća (jagoda, malina, kupina, borovnica, aronija, brusnica i ogrozd) za SPP,SP,ZZ,DOO i Fizička lica“;

2.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi „Ostvarivanje novčanih podsticaja za proizvodnju sadnog materijala jagodičastog voća (kupina,jagoda i kontejnerska jagoda)“ za jednu (1) rgistriranu poljoprivrednu zadrugu OPZ „VIP Drina“ – Ustikolina;

2.5. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru da zaključi Ugovor o ustupanju na privremeno korištenje objekta, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima, na RTV-objektima u vlasništvu Vlade BPK-a Goražde sa Kantonalnom upravom civilne zaštite BPK-a Goražde na lokacijama Pogled, Uhota brdo i Zebina šuma;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2022.godinu;

2.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju neprofitnim organizacijama BPK-a Goražde kao i Program o izmjenama i dopunama Programa razvoju neprofitnim organizacijama za 2022.godinu.                        

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.       

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja obilježavanja 79. godišnjice od zasjedanja ZAVNOBIH-a;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti Policijskom komesaru Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o javnoj nabavci kompjuterske opreme.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Odluka o davanaju saglasnosti Općinskom sudu Goražde za nabavku opreme;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva;

7.3. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu u Goraždu za nabavku opreme.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na izmjenu i dopunu Plana utroška namjenskih sredstava Ministarstva s podračuna „Za zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu Premijera i Vlade BPK-a Goražde;

9.2. Izvještaj o radu Policijskog odbora;

9.3. Izvještaj Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije u BPK-a Goražde;

9.4. Odluka o plaćanju Fakture;

9.5. Razmatranje zahtjeva HO Merhamet“.

10. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Harisa Salkovića da se pod drugom tačkom dnevnog reda razmatraju podtačke 2.8. i 2.9.

2.8.Odluka o ovlaštenju državnog službenika za obavljanje poslova iz nadležnosti direktora Kantonalne uprave za šumarstvo u Ministarstvu za privredu;

2.9.Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača za 2022-2023.godinu sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde

Na prijedlog premijera Aide Obuće da se pod devetom tačkom dnevnog reda uvrsti podtačka 9.10.

9.10. Odluka o dodjeli finansijskih sredstava Rijasetu Islamske zajednice u BiH.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 152.redovnoj sjednici, razmatrala je i usvojila  Izvještaj Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije u BPK-a Goražde za period od 01.01-31.12.2021. godine.

Kako je istaknuto, u izvještajnom periodu intenzivno se radilo na reorganizaciji Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije kako je to predviđeno u Mišljenju Evropske komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU, odnosno u preporuci Evropske komisije broj 7. kojom se traži jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala. Uporedo sa navedenom reorganizacijom, u 2021. godini je od strane Tijela za sprječavanje i borbu protiv korupcije inicirano i donošenje Zakona o sprječavanju korupcije u Bosansko podrinjskom kantonu Goražde, kojim je s ciljem uspostavljanja funkcionalnog i efikasnog antikorupcionog tijela, predviđeno uspostavljanje Uprave za borbu protiv korupcije Bosansko podrinjskog kantona Goražde. Pored naprijed navedenog, u izvještajnom periodu su intenzivirane aktivnosti na izradi Strategije borbe protiv korupcije Bosne i Hercegovine i Akcionog plana za borbu protiv korupcije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Pokrenut je i čitav niz koordiniranih aktivnosti kojima je za cilj jačanje procedura i postupaka internih kontrola u određenom broju institucija i ustanova, kao i niz aktivnosti na kontroli dodjele sredstava udruženjima građana i neprofitnim organizacijama, stoji između ostalog u ovom izvještaju.

Vlada je upoznata i sa Izvještajem o radu Policijskog odbora za mjesec oktobar ove godine.

Policijski komesar Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde dobio je saglasnost da potpiše Ugovor o javnoj nabavci kompjuterske opreme u ukupnoj vrijednosti od 13.074 KM.

Odobrene su izmjene i dopune Programa podrške razvoju privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2022.godinu po III cilju Ministarstva privrede kao i  Plan utroška namjenskih sredstava Ministarstva za urbanizam s podračuna „Za zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

Programom utroška sredstava podrške razvoju privatnim preduzećima i poduzetnicima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i njegovim izmjenama i dopunama za 2022.godinu, na koje je saglasnost dala Vlada BPK Goražde svojim odlukama, predviđeno je da kao osnovni i posebni cilj programa bude pružanje podrške za subvencioniranje start UP podrške prve registracije djelatnosti, u cilju otvaranja novih radnih mjesta i unaprjeđenja djelatnosti na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Po ovom cilju, za 4 prijavljena novootvorena privredna subjekta, koji su u aplikacionom obrascu dostavili prijedloge projekata, odobreno je 8.000 KM.

Po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2022.godinu“ ovog ministarstva, odobreno je 20.600 KM za 18 korisnika, a na ime Programa unapređenja usluga javnih preduzeća 20.000 KM, za dva javna preduzeća.

Na osnovu Programa podrške razvoju neprofitnim organizacijama BPK-a Goražde kao i njegovim izmjenama i dopunama za 2022.godinu, planirana je podrška drugim udruženjima iz oblasti privrede u dijelu unaprjeđenja, osnaživanja i održivosti kako samih udruženja tako i njihovih članova, kao i podrška u dijelu ekonomskog osnaživanja i unaprjeđenja specifičnih ciljnih grupa kroz razne edukacije, održivost ili neki drugi vid podrške. Po ovom javnom pozivu prijavljeno je 7 udruženja kojima je iz budžeta Ministarstva za privredu dodijeljen iznos od 20.000 KM.

U nastavku sjednice, premijerka BPK Goražde dobila je saglasnost da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica -Ilovača- Prača za 2022-2023.godinu između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona s jedne i privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde s druge strane, čija je ukupna vrijednost 319.410 KM.

Vlada BPK je odobrila i isplatu novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-„Sufinansiranje podizanja zasada jagodičastog voća za SPP,SP,ZZ,DOO i fizička lica“ u iznosu od 2.000 KM, te novčanih podsticaja za proizvodnju sadnog materijala jagodičastog voća za jednu (1) registriranu poljoprivrednu zadrugu OPZ „VIP Drina“ – Ustikolina u iznosu od 2.423 KM.

Usvojena je Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u iznosu do 30.000 KM. Budući da „Dom za stara i iznemogla lica“nije ispoštovao zaključak Vlade s prošle sjednice u kojem je Vlada traži da joj se dostavi kompletan Izvještaj koji se odnosi na realizaciju Sporazuma o saniranju (konsolidacije) dugova ove javne ustanove počev od 2017.godine, na današnjoj sjednici Vlada je urgentno od Doma za stara lica zatražila dostavljanje ovog izvještaja.

Do kraja sjednice, Vlada je odobrila 5.000 KM Rijasetu Islamske zajednice u BiH za sufinansiranje multimedijalnog naučno-istraživačkog, edukativno-informativnog i izložbenog projekta pod nazivom „Pod nebom vedre vjere- Islam i Evropa u iskustvu Bosne“.

Savezu antifašista i boraca NOR-a Goražde odobreno je 1.000 KM za sufinansiranje obilježavanja 79. godišnjice od zasjedanja ZAVNOBiH-a, a Humanitarnoj organizaciji Merhamet“ 1.500 KM, za podršku u otvaranju javne kuhinje i druge aktivnosti.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.