• OBJAVLJENO: 02.02.2005.
96. sjednica
Usvojen prijedlog Zakona o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica u BPK Goražde

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 96.redovnoj sjednici pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođjaša, usvojili su prijedlog Zakona o dopunskim pravima boraca i članovima njihovih porodica u BPK Goražde i uputili ga Skupštini kantona na usvajanje.
Ovim zakonom uređuju se prava,uslovi i postupak za ostvarivanje prava, korištenje i prestanak prava, sredstva za finansiranje prava, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava demobilisanih boraca, ratnih i mirnodopskih vojnih invalida, članova porodice šehida-poginulih, umrlih i nestalih boraca i umrlih vojnih invalida i dobitnika najvećih ratnih priznanja koji imaju boravište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sredstva za primjenu ovog zakona, obezbjeđena su u budžetu kantona za 2005. godinu, a prema riječima ministrice za boračka pitanja Nermane Sofović, boračke populacije su i 2004. godini ostvarivale većinu ovih prava propisanih ovim zakonom, kao što su prava na zdravstvenu zaštitu, banjsko i klimatsko liječenje, besplatan prijevoz itd.

Na ovoj sjednici Vlada BPK Goražde dala je saglasnost na pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za pravosuđe,upravu i radnu odnose, kao i u Arhihu BPK Goražde, a razmatran je i usvojen Program za suzbijanje crnog tržišta na području BPK Goražde. Ovaj program sačinila je radna grupa na čelu sa direktorom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Midhatom Hadžiomerovićem, a u čijem sastavu su, prema odluci Vlade kantona, pored inspekcijskih organa i odgovorni ljudi iz Kantonalne poreske uprave, Ministarstva finansija, KMUP-a i Ministarstva privrede.
Programom su definisane osnovne aktivnosti i njihovi glavni nocioci, koji će u jednoj kontinuiranoj i zajedničkoj saradnji u narednom periodu raditi na iskorjenjivanju nelegalnog tržišta. Prioritetno, u prvom dijelu sprovođenja ovog programa treba  regulisati rad pijaca na području BPK Goražde, izvršiti kontrolu trgovinskih i ugostiteljskih radnji i roba u tranzitu, te bespravno obavljanje djelatnosti.
Prema riječima predsjednika radne grupe Midhata Hadžiomerovića, težište većine aktivnosti biće u prvom kvartalu ove godine, a nadzor nad sprovođenjem ovog programa vršiće Vlada kantona, koja će o njegovoj realizaciji biti informisana posredstvom redovnih izvještaja.

Vlada je, na ovoj sjednici, usvojila Odluku o utvrđivanju prava i načina plaćanja noćnog rada, rada praznikom i u dane vikenda za službenike sa policijskim ovlaštenjima u MUP-a BPK Goražde. Tako će se po prvi put, goraždanskim policajcima plaćati noćni rad u visini do 35%, rad u dane vikenda do 30 % od i rad praznikom do 50 % od osnovne plaće.

Vlada je usvojila i rješenja o razrješenju članova upravnih odbora JU OMS „Avdo Smailović“Goražde, JU OŠ „Fadil Fako Đozo“ Prača i JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina , kao i odluke o imenovanju novih školskih odbora u pomenutim školama. Tako su u Školski odbor JU OMŠ „Avdo Smailović“ imenovani :

1. Mirsad Žuga, predsjednik
2. Jadranko Mulić,
3. Selma Verem,
4. Abdurezak Srkalović
5. Nijaz Ratković,

u Školski odbor JU OŠ „Ustikolina“ u Ustikolini:
1. Salim Detlić, predsjednik,
2. Begzudin Jusić,
3. Mensad Arnaut
4. Melika Rašidović,
5. Enisa Fočo

i u Školski odbor u OŠ „Fadil Fako Đozo“ u Prači:

1. Hanadi Karić, predsjednik,
2. Elvir Žigo,
3. Dževad Hećo,
4. Dženana Idrizović
5. Senada Suljović.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ovoj sjednici odobrila je novčanu pomoć u iznosu od 5000,00 KM za žrtve od zemljotresa- cunamija u Jugoistočnoj Aziji, te pozvala sva javna preduzeća, javne ustanove, privredna društva, fizička i pravna lica s područja BPK Goražde da u granicama svojih mogućnosti pomognu nastradalim.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.