• OBJAVLJENO: 07.02.2005.
99.sjednica
Efikasnija zaštita porodica sa djecom!

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde na svojoj 99.redovnoj sjednici, pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša, usvojili su između ostalog prijedloge Zakona o tehničkoj kulturi Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde i Zakona o učeničkim i studentskim zadrugama i uputili ih Skupštini kantona na usvajanje.

Na sjednici je razmatran i usvojen Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

„ Predlozeni tekst Zakona treba da omogući što efikasniji način ostvarivanja prava u dijelu zaštite porodice sa djecom. Obzirom na pad nataliteta i sve prisutniju depopulaciju stanovništva , a u s ciljem materijalne zaštite porodice i materinstva, te poboljšanja demografske slike BPK Goražde, predložene su i određene stimulativne mjere, kako bi se pomoglo porodici u ispunjavanju njene reproduktivne funkcije“ , naglasio je ovom prilikom Nazif Uruči, ministar Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, koje je predlagač zakona.
Tako se novim članom ovog zakona omogućuje dodatno pravo porodici da osim prava na dječiji dodatak, može ostvariti i pravo na novčanu naknadu u iznosu od 100,00 KM za treće i svako slijedeće rođeno dijete, bez obzira na njen socijalni status.
Novinu predstavlja i odredba kojom se utvrđuje da se na iznos naknade umjesto plaće ženi- majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, uplaćuju i doprinosi za PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti, te izmiruju poreske obaveze u skladu sa zakonom, što do sada nije bilo regulisano i što je predstavljalo veliki problem za porodilje. Isto tako, u ovim izmjenama zakona predviđeno je da se i porodiljama koje nisu u radnom odnosu obezbjeđuje zdravstvena zaštita, ukoliko je nisu ostvarile po nekom drugom osnovu, što takođe, predstavlja novinu u odnosu na dosadašnju legislativu.
Za provođenje odredbi ovog Zakona u budžetu BPK Goražde osigurana su sredstva u iznosu od 50.000,00 KM.

U nastavku sjednice, Vlada je odobrila programe utroška sredstava finansijskih sredstava sa budžeta Ministarstva za boračka pitanja, Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Vlade BPK Goražde, koje su prema Zakonu o izvršenju budžeta za 2005. godinu bili obavezni donijeti.
Programom utroška sredstava u budžetu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport , na kodu Informisanje planirana sredstva od 100.000,00 KM raspoređuju se slijedećim korisnicima :

JP RTV BPK Goražde ………………………..70.000,00 KM
KIC Radio Prača ………………………..20.000,00 KM
Novine „Glas Goražda“ ………………………. 5.000,00 KM
Vlada BPK i Ministarstvo za obrazovanje 5.000,00 KM

Vlada BPK Goražde na 99.redovnoj sjednici donijela je odluku da se za Glavnog internog kantonalnog revizora imenuje Haša Kuljuh, diplomirani ekonomista iz Goražda.

Na sjednici su donesene odluke o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK Goražde i JP KIC Radio Prača u iznosima od 5800,00KM i 1700,00 KM, kao i odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime otplate prispjelih rata za izmirenje duga za isporuku električne energije „Fabrici vode“d.o.o. Vitkovići u iznosima od 6.285,34 KM i 8.483,33 KM.

Vlada je odobrila i novčana sredstva u iznosu od 5996,60 KM na ime troškova implementacije Projekta „Dom“, kao i sredstva u iznosu od 831,00 KM Policijskoj stanici Prača na ime sanacije oluka i snjegobrana.

Na kraju sjednice , Vlada BPK Goražde donijela je Zaključak o usvajanju Izvještaja JU Zavod za javno zdravstvo i kantonalnog sanitarnog inspektora o nadzoru nad organizacijom i izvođenjem obavezne preventivne sistematske deratizacije na području BPK Goražde – Jesen 2004. godine, kao i Izvještaja izvođača „Sanitacija“ d.o.o Sarajevo o izvršenim radovima.

Jesenja faza obavezne preventivne sistetmatske deratizacije trajala je 15 dana i njome je obrađeno 3068 raznih objekata i površina. Pored toga, „Sanitacija“ je na donatorskoj osnovi izvršila deratizaciju oko 200 individualnih objekata, a cijeli posao ocijenjen je uspješnim, uz prijedlog Vladi kantona da, pored finansiranja deratizacije javnih površina i objekata, razmotri i način finansiranja i deratizacije privatnih kuća, jer većina vlasnika ovih kuća zbog teške materijalne situacije nije mogla da izdvoji ni 5 KM koliko košta deratizacija jednog privatnog objekata.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.