• OBJAVLJENO: 29.08.2014.
92.sjednica
Data saglasnost za objavljivanje Javnog oglasa za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 29.08.2015. godine 92.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

 1.Razmatranje zapisnika sa 88. i 89. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon;

2.2. Nacrt Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministrici za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o kupoprodaji udžbenika sa privrednim društvom „NAM“ Tuzla;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Oglasa za prijem zaposlenika u JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina;

3.3. Stav Vlade, traži se;

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti direktorici JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde na potpisivanje Ugovora o sanaciji dijela krova na objektu škole, sa privrednim društvom Goraždestan d.o.o. Goražde;

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača na potpisivanje Ugovora o isporuci namirnica za rad školske kuhinje za školsku 2014/2015 godinu sa „Lepenica company“ Goražde;

3.6. Odluka o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.7. Zaključak o utvrđivanju Konačnog Plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2014.godinu;

3.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju mladih „Vijeće za inicijativu i razvoj“ Goražde-Vitkovići sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti;

3.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava omladinskim udruženjima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku opreme neophodne u svrhu stvaranja uslova implementacije Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure prodaje i utvrđivanju najniže cijene jednog m2 poslovnog prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H2“-zgrada za mlade u Goraždu;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti na dodjelu sredstava sa podračuna za zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Općini Foča u FBiH na ime uplate obračunatog PDV-a po fakturi za pružanje usluga izrade „Planova prilagođavanja za sanaciju postojećih deponija čvrstog otpada“;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje kupoprodajnih ugovora sa licima koja su pravo na kupovimu stana stekla na osnovu Konačne rang liste za prodaju stanova u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H2“-zgrada za mlade u Goraždu;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti za trošenje novčanih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sve u svrhu provođenja postupka rješavanja statusa spomen obilježja pripadnicima međunarodnih mirovnih snaga stradalih na lokalitetu Podrhanjen;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti za trošenje budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa „Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“-ekonomski kod 614400-Transferi drugim nivoima vlasti;

5.6. Rješenje o imenovanju Komisije za drugostepeno rješavanje u postupku odobravanja građenja iz nadležnosti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

6.1. Odluka o odobravanju namjenskih novčanih sredstava na ime Programa „Program za subvencioniranje Projekta rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda u Industrijskoj zoni „Pobjeda“ Goražde;

6.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu da zaključi Ugovor o djelu sa Azrom Zorlak;

6.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije o zahtjevima mjesnih zajednica vezanih za sanaciju i modernizaciju lokalnih i nekategorisanih puteva i pristupnih ulica na području općine Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

7.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juli 2014.godine;

7.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juli 2014.godine;

7.3. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja da objavi Javni oglas za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije na prostoru BPK Goražde za budžetsku 2014.godinu;

7.4. Odluka o utvršivanju Konačne liste reda prvenstva za kupovinu 42 potkrovna stana u naselju Vitkovići čiji je vlasnik BPK Goražde namijenjenih boračkoj populaciji.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na realizaciju i sufinansiranje projekta instalacije kotla na čvrsto bio gorivo u Kantonalnoj bolnici Goražde i Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru za potpisivanje Sporazuma sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) o sufinansiranju projekta;

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Zahtjevi za pomoć.

10. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministrice Biljane Simić pod 5. tačkom dnevnog reda povlače se podtačke 5.3. i 5.4.

Na prijedlog sekretara Vlade pod pod 9. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 9.2. Odluka o davanju saglasnosti za prijem volontera u institucije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na današnjoj 92.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde uputila je Skupštini kantona po skraćenom postupku prijedloge zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama i Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Izmjene ovih zakona, prema obrazloženju ministra za finansije, potrebno je što prije donijeti kako bi se razradile određene odredbe radi efikasnije naplate poreza na imovinu i dodatnog proširenja obuhvata oporezivanja, odnosno kako bi se postigli određeni fiskalni efekti i potaklo aktivno korištenje imovine.

Ministarstvo za boračka pitanja dobilo je od Vlade saglasnost da objavi Javni oglas za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za stimulisanje zapošljavanja i samozapošljavanja pripadnika boračke populacije na prostoru BPK Goražde za budžetsku 2014.godinu.

Usvojena je i Odluka o utvrđivanju Konačne liste reda prvenstva za kupovinu 42 potkrovna stana u naselju Vitkovići čiji je vlasnik BPK Goražde, namijenjenih boračkoj populaciji te odobrene redovne novčane tranše za rad boračkih udruženja i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juli 2014.godine.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za urbanizam-Kantonalnom stambenog fondu za pokretanje procedure prodaje pet poslovnih prostora u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H2“-zgrada za mlade u Goraždu te utvrdila najnižu kupoprodajnu cijenu jednog m2 poslovnog prostora, izgrađenog do nivoa grubih građevinskih radova u iznosu od 900 KM.

Vlada je takođe dala saglasnost da se sa podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde općininama Pale i Foča u Federaciji BiH dodjele sredstva za pružanje usluga izrade planova prilagođavanja za sanaciju postojećih deponija čvrstog otpada.

Usvojeno je i rješenje o imenovanju Komisije za drugostepeno rješavanje u postupku odobravanja građenja iz nadležnosti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je danas privrednom društvu „Pobjeda-Rudet“odobrila  namjenska novčana sredstava u iznosu od 400.000 KM na ime „Programa za subvencioniranje Projekta rekonstrukcije i modernizacije postrojenja za obradu tehnoloških otpadnih voda u Industrijskoj zoni „Pobjeda“ Goražde“ te ovlastila premijera za zaključivanje Ugovora o korištenju namjenskih sredstava.

Vlada je takođe razmatrala i primila k znanju Informaciju Ministarstva za privredu o zahtjevima mjesnih zajednica vezanih za sanaciju i modernizaciju lokalnih i nekategorisanih puteva i pristupnih ulica na području općine Goražde.

Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrena su sredstva u iznosu od 27.500 KM za nabavku opreme neophodne za implementaciju Zakona o zaštiti tajnih podataka BiH.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti na realizaciju i sufinansiranje projekta instalacije kotla na čvrsto bio gorivo u Kantonalnoj bolnici Goražde te dala saglasnost premijeru za potpisivanje Sporazuma sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP) o sufinansiranju ovog projekta.

Na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o standardima i normativima za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te utvrđen konačan Plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2014.godinu.

Ministrici za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport odobreno je potpisivanje Ugovora o kupoprodaji udžbenika sa privrednim društvom „NAM“ Tuzla, a direktorici JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Ugovora o sanaciji dijela krova na objektu škole sa privrednim društvom Goraždestan .

Vlada je odobrila i više jednokratnih pomoći za socijalnu pomoć i liječenje naših sugrađana.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o prijemu 34 volontera, visokoobrazovanih lica sa evidencije kantonalne Službe za zapošljavanje koji su nakon provedene ankete pristali da volontiraju u kantonalnim institucijama.

Konstatujući da su stvoreni svi preduslovi za kvalitetan početak nastave, te da će do početka grijne sezone dvije škole dobiti novo centralno grijanje, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na kraju sjednice, poželjela je učenicima i prosvjetnim radnicima sretan početak nove školske godine i mnogo uspjeha u radu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.