• OBJAVLJENO: 08.01.2015.
1.konstituirajuća sjednica
Određeni potpisnici za račune BPK Goražde

Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde  održala je  08.01.2015.godine  1.konstituirajuću sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

 D n e v n i  r e d

 1. Konstituisanje Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

2. Prijedlog Odluka o određivanju potpisnika za račune Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog reda dao je premijer Emir Oković, koji je naglasio da se radi o 1. konstituirajućoj sjednici, te upoznao ministre sa aktivnostima koje je potrebno odmah preduzeti, a prije svega sa potrebom da se u što kraćem vremenskom roku izvrši primopredaja sa prethodnim ministrima, te da se sagleda stanje po resornim ministarstvima.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković je prisutne ministre upoznao sa još niz operativnih poslova i zadataka koje je potrebno što prije učiniti, dok je sekretar Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Sijerčić podijelio članovima Vlade Zakon o Vladi i Poslovnik o radu Vlade BPK-a Goražde, naglašavajući da se radi o dva najznačajnija akta koji se odnose na sam rad i funkcionisanje Vlade BPK-a Goražde.

Uvodno obrazloženje po drugoj tačci dnevnog reda dao je premijer i sekretar Vlade, nakon čega su donešene, s l i j e d e ć e:

 O D L U K A

o određivanju potpisnika za depozitni račun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Za potpisnike Depozitnog računa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde određuju se:

 

1.Emir Oković – premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

2. Nudžeim Džihanić – ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

3. Emina Gabela – pomoćnik ministra za TREZOR

O D L U K A

o određivanju potpisnika za transakcijski račun Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 Za potpisnike transakcijskog  računa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde određuju se:

 

 1. Emir Oković – premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

O D L U K A

o određivanju potpisnika za podračun za plaće kao podračuna u okviru JRT-a

 Za potpisnike podračuna za plaće određuju se:

 

 1. Emir Oković – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

O D L U K A

o određivanju potpisnika za podračun Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport kao dio JRT-a

 Za potpisnike podračuna Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport određuju se:

 

 1. Emir Oković – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

O D L U K A

o određivanju potpisnika za podračun za zaštitu i spašavanje kao podračuna u okviru JRT-a

 Za potpisnike podračuna za zaštitu i spašavanje određuju se:

 

 1. Emir Oković – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

O D L U K A

o određivanju potpisnika za podračun Kantonalnog stambenog fonda u okviru JRT-a

 Za potpisnike podračuna Kantonalnog stambenog fonda  određuju se:

 

 1. Emir Oković – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

O D L U K A

o određivanju potpisnika za „ESCROW“ račun kao podračuna okviru JRT-a

 Za potpisnike „ESCROW“ računa određuju se:

 

 1. Emir Oković – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

 O D L U K A

o određivanju potpisnika za podračun  Direkcija za ceste kao podračuna u okviru JRT-a

 Za potpisnike podračuna Direkcija za ceste određuju se:

 

 1. Emir Oković – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

O D L U K A

o određivanju potpisnika za podračun  za zaštitu okoliša kao podračuna u okviru JRT-a

Za potpisnike podračuna  za zaštitu okoliša određuju se:

 

 1. Emir Oković – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

O D L U K A

o određivanju potpisnika za „Podračun za vodne naknade“ kao podračuna u okviru JRT-a  Ministarstva za privredu

 Za potpisnike „Podračuna  za vodne naknade“ Ministarstva za privredu BPK-a Goražde broj: 1320102013870015 određuju se:

 

 1. Emir Oković – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

 

O D L U K A

o određivanju potpisnika za „Podračun  za naknade za šume“ kao podračuna u okviru JRT-a Ministarstva za privredu

 Za potpisnike „Podračuna  za naknade za šume“ Ministarstva za privredu – Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde broj: 1320102013873992 određuju se:

 

 1. Emir Oković – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

O D L U K A

o određivanju potpisnika za „Podračun  za naknade za poljoprivredno zemljište“ kao podračuna u okviru JRT-a  Ministarstva za privredu

 Za potpisnike „Podračuna  za naknade za poljoprivredno zemljište“ Ministarstva za privredu BPK-a Goražde broj: 1320102013874089 određuju se:

 

 1. Emir Oković – Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
 2. Nudžeim Džihanić – Ministar za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Pošto je dnevni red iscrpljen, sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je završena u 12,30 sati.

 

 

 

ZAPISNIK SAČINIO                                                                                   P R E M I J E R

 

Emir Sijerčić,dipl.iur.                                                                                        Emir Oković

 

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.