• OBJAVLJENO: 26.06.2015.
22.sjednica
Usvojena Analiza za izradu Strategije razvoja BPK-a Goražde i Nacrt Strateške platforme

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 26.06.2015. godine 22.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

Dnevni red

1.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde za 2014.godinu;

1.2. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

1.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, o stanju RTV-predajnika, repetitora i opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme;

1.4. Odluka o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Izvještaj o radu JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o.  za period 01.01. – 31.12.2014.godine i Izvještaj o finansijskom poslovanju JP RTV BPK Goražde d.o.o. za period 01.01.-31.12.2014.godine;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos policijskih službenika u početnim činovima.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

4.1. Realizacija Zaključaka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.2. Situaciona analiza za izradu Strategije razvoja BPK-a Goražde i Nacrt Strateške platforme;

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Arhiva Kantona:

5.1. Analiza stanja arahivske građe u BPK Goražde i utvrđivanje pravca poboljšavanja .

 6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ureda interne revizije:

6.1. Izvještaj posebne revizije naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju  karakter plaće, naknada za rad u komisijama i drugih naknada i izdataka koje se isplaćuju u mjesečnom iznosu ;

6.2. Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.2014.-31.12.2014.godine;

6.3. Plan aktivnosti Internog revizora vezano za otklanjanje nedostataka utvrđenih revizijom (praćenje realizacije datih preporuka).

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi da pokrene proceduru za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku 130 tona lož ulja i 250 tona drvene peleti.

8. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod drugom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 2.3, 2.4, 2.5,

2.3. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o prihvatanju ostavke Raščić Enike sa dužnosti direktorice  JU MSŠ „ Enver Pozderović“ Goražde

2.4. Zaključak o primanju k znanju Informacije o provedenim aktivnostima u predmetu „Zamjene nekretine u vlasništvu JU OŠ „ Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za nekretninu u vlasništvu Šaćira  Kutješa, približno iste vrijednosti“.

2.5. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ «Džemal Bijedić» Goražde na pokretanje procedure za nabavku opreme- jedna kosilica i  jedan klima uređaj.

Na prijedlog ministra Alena Pašovića, pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se:

Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo.

Na prijedlog ministra Nijaza Musića, pod trećom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.2, 3.3.

3.2. Odluka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos policijskih službenika u početnim činovima;

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti za prijem u radni odnos policijskih  službenika u početnim činovima,

Na prijedlog sekretara Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 4.3,4.4.

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu izviđača BPK-a;

4.4. Odluka o nedavanju saglasnosti za dostavu audio snimka sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog ministra Nudžeima Džihanića, sa dnevnog reda povlači se tačka predložena od strane Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

S ciljem racionalizacije troškova, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 22.redovnoj sjednici razmatrala je Izvještaj posebne revizije naknada i drugih materijalnih prava koja nemaju karakter plaće, naknada za rad u komisijama i drugih naknada i izdataka koje se isplaćuju u mjesečnom iznosu.

Razmatran je i Izvještaj o reviziji finansijskih izvještaja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.2014-31.12.2014.godine kao i Plan aktivnosti internog revizora vezano za otklanjanje nedostataka utvrđenih revizijom. Tim povodom, zaduženi su budžetski korisnici da provedu mjere i preporuke iz ovog plana te da o tome izvijeste Vladu.

Vlada je takođe razmatrala i usvojila Analizu stanja arhivske građe u BPK Goražde sa mjerama poboljšanja arhiviranja dokumenata od važnosti za ovaj Kanton.

Usvojena je i informacija Ministarstva za privredu o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Takođe, primjena je k znanju informacija ovog ministarstva o stanju RTV-predajnika, repetitora i opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, s posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme koja je sa Odlukom o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upućena u skupštinsku proceduru.

Vlada nije usvojila izvještaje o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća „Bosansko-podrinjske šume“ i Radio- televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu, koji su takođe upućeni u skupštinsku proceduru, s obrazloženjem da skupštine ovih preduzeća nisu odobrile pomenute izvještaje.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, nakon što je van snage stavila odluku iz 2014.godine, Vlada je usvojila novu Odluku o davanju saglasnosti za raspisivanje oglasa za prijem u radni odnos kadeta, 10 u činu policajac i 3 u činu mlađi inspektor.

Vlada je zaključkom obavezala MUP i Ministarstvo finansija da u skladu sa ovom odlukom u budžetu Uprave policije za 2016.godinu obezbijede nedostajuća sredstva za školovanje i prijem kadeta.

Na ovoj sjednici Vlada je usvojila Analizu za izradu Strategije razvoja BPK-a Goražde i Nacrt Strateške platforme što je još jedan korak bliže ka usvajanju završnog dokumenta Strategije razvoja ovog kantona za period 2016-2020. godina.

Za realizaciju planiranih aktivnosti Vlada je odobrila drugu tranšu novčanih sredstava Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i sredstva Savezu izviđača BPK Goražde za učešće na tradicionalnom takmičenju izviđača u Mostaru.

Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ dobila je saglasnost Vlade za nabavku opreme.

Dio i ove sjednice bio je posvećen razmatranju realizacije zaključaka donesenih na prethodnim sjednicama Vlade.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.