• OBJAVLJENO: 03.07.2015.
24.sjednica
Usvojen prijedlog Zakona o Vladi

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 03.07.2015. godine 24.redovnu sjendicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 20. i 21. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o prihvatanju Informacije o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku dva laptopa i dva foto aparata;

2.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014. godinu“;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015. godinu;

2.5. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vezano za zaključene Ugovore o rekonstrukciji, odnosno sanaciji puta R-448 na dionici Jabuka- Kriva Draga;

2.6. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Program podrške Mesopromet i Odluka o davanju saglasnosti na Program podrške Mesopromet za 2015. godine;

2.7. Odluka o stavljanju van snage Odluke o usvajanju Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015. godinu i Odluka o usvajanju Programa navčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015. godinu;

2.8. Rješenje o razrješenju članova Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje,mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde na pokretanje procedure za nabavku opreme: jedna kosilica i jedan klima uređaj.

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde na pokretanje procedure za nabavku opreme-frižider za potrebe djece u produženom boravku;

3.3. Odluka o prihvatanju sufinansiranja Projekta pod nazivom „Kultura, obrazovanje i sport na RTV BPK Goražde“.

3.4. Odluke o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime sufinansiranja Projekta pod nazivom „Kultura, obrazovanje i sport na RTV BPK Goražde“.

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti J.U. Osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar za pokretanje procedure rekonstrukcije hidrantske mreže;

3.6. Zaključak o davanju saglasnosti J.U. Osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar za nabavku ogrijevnog drveta za školu 2015/2016;

3.7. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju privremene Skupštine J.P.RTV BPK Goražde.

4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava povratnici Mašić Šerifi za saniranje posljedica elementarne nepogode;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za nabavku higijensko-prehrambenih roba;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme JU Centar za socijalniu rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goraždeza zaključivanje ugovora sa 4 (četiri) osobe u okviru realizacije Projekta „Pomoć za samopomoć“ kojeg zajednički implementiraju Fondacija Wings of Hope Deutschland, Udruženje „Progres“ Sarajevo i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.5. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice sa djecom.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i topli obrok za mjesec JUNI 5015. godine;

5.2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna „za zaštitu i spašavanje“.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;

6.2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Okvirnog sporazuma;

6.4. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Okvirnog sporazuma.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

7.1.Odluka o davanju saglasnosti Organizaciji porodica Šehida i palih boraca BPK-a Goražde za Projekat obilježavanja Dana šehida u BPK-a Goražde.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarsva za urbanizam:

8.1. Zaključak o primanju k znanju Informacije o realizaciji projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“- Zgrada za mlade u Goraždu zaključno sa 30.06.2015. godine;

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona:

9.1. Status realizacije Projekta-Kantonalna bolnica Goražde-informacija;

9.2. Razmatranje zahtjeva Građan Fahrudina.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave:

10.1. Odluka o uslovima i procedurama za rad kafe kuhinja;

10.2. Odluka o cjenovniku napitaka u kafe kuhinjama i normativu za spravljenje kahve.

11.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 3. tačkom dnevnog reda povlači se podtačka 3.1., a umjesto nje stavlja se  Odluka o davanju saglasnosti Školskom odboru JU MSŠ “Enver Pozderović” Goražde i JU SSŠ “Džemal Bijedić” Goražde za upis učenika u I razred.

Na prijedlog ministrice Radmile Janković, pod 9. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 9.1.

9.1. Zaključak kojim se utvrđuje  prijedlog  Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i upućuje Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dalju proceduru.

Na prijedlog ministra Eseda Radelješa, pod 2. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.8.

2.8. Rješenje o razrješenju članova Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

Na prijedlog Muhameda Hadžića, pod 4. tačkom dnevnog reda povlači se podtačka 4.2., a pod istom će se razmatrati

4.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614200 (JAM 001 i JAM 003) – Izdaci za raseljena lica, za 2015. godinu

Na prijedlog sekretara Vlade, pod podtačkom 10.3. razmatrat će se:

10.3. Odluka o utvrđivanju projektnog zadatka izrade dokumentacije Idejnog rješenja najpovoljnije trase ceste i predhodne studije opravdanosti za cestovno povezivanje Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište

10.4. Odluka  o odobravanju novčanih sredstava  Biciklističkom klubu “Goražde” Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 24.redovnoj sjednici dala je saglasnost na izradu studije izvodljivosti za putnu komunikaciju Goražde-Sarajevo. Time je, u skladu sa programom svog rada, ponovo aktuelizirala pitanje izgradnje „brze ceste“ iz ovog dijela Bosne prema njenom glavnom gradu.

U skupštinsku proceduru Vlada je uputila prijedlog Zakona o Vladi, a po skraćenom postupku i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Prihvaćene su i Skupštini na razmatranje upućene informacije o stanju šuma i stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i porodice sa djecom na području BPK Goražde.

Vlada je primila k znanju i Informaciju o realizaciji projekta izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“- Zgrada za mlade u Goraždu, zaključno sa 30.06.2015. godine te zadužila Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline da po završetku svih radova sačini detaljan izvještaj koji će sadržavati i konačan obračun prikupljenih i utrošenih sredstava za izgradnju ovog stambeno-poslovnog objekta.

Takođe, usvojen je Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za maj ove godine. Prema riječima resornog ministra, u ovom mjesecu smanjen je broj krivičnih djela a povećan broj saobraćajnih nesreća te pojačane aktivnosti policije u svim segmentima kako bi se otklonili nedostaci uočeni u prethodnom mjesecu.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu obrazovanja, odnosno školskim odborima Mješovite srednje škole „Enver Pozderović“ i Srednje stručne škole „Džemal Bijedić“ na odluke o naknadnom upisu u prvi razred nekolicine učenika koji nisu zadovoljili kriterije za prijem, kako bi se ispunili uslovi za formiranje odjeljenja za koje je vladao najmanji interes učenika.

Danas je odobren i Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015. godinu u vrijednosti od 45.000 KM, nakon što je razmatran izvještaj Ministarstva za privredu o namjenskom utrošku sredstava po ovom programu u prošloj godini.

Usvojena je i Odluka o prihvatanju sufinansiranja Projekta pod nazivom „Kultura, obrazovanje i sport na RTV BPK Goražde“, te odobreno 18.550 KM JP RTV BPK za njegovu realizaciju.

Vlada je dala saglasnost JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje ugovora sa 4 (četiri) osobe u okviru realizacije Projekta „Pomoć za samopomoć“, kojeg zajednički implementiraju Fondacija Wings of Hope Deutschland, Udruženje „Progres“ Sarajevo i Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, čime su obezbjeđeni uslovi za nastavak projekta kućne njege.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je dala saglasnost Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde za Projekat obilježavanja Dana šehida u BPK-a Goražde.

JU Osnovna škola Mehmedalija Mak Dizdar dobila je saglasnost za nabavku ogrijevnog drveta za školu 2015/2016., a odobrene su i jednokratne novčane pomoći našim sugrađanima za liječenje i sanaciju štete, kao i sredstva Biciklističkom klubu „Goražde“ za sufinansiranje trećeg „Biciklističkog maratona Goražde-Srebrenica 2015“.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.