• OBJAVLJENO: 16.07.2015.
26.sjednica
Odobrena isplata druge tranše sredstava JU Dom za stara i iznemogla lica

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 16.07.2015.godine 26.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje Zapisnika sa 24. sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti  za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na vanjskom uređenju oko objekta;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji pristupnog puta;

2.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za privredu BPK-a Goražde vezano za razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde;

2.4. Odluka o stavljanju van  snage Odluke o davanju saglasnosti na Program podrške razvoju privatnog sektora kroz unapređenje proizvodnje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa unapređenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu;

2.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.8. Zaključak o prihvatanju Informacije Analiza stanja u poljoprivredi na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u poslednje tri godine;

2.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava privrednom društvu „Mesopromet“ d.o.o. Goražde za 2015.godinu;

2.10. Zaključak o davanju saglasnosti za izradu i zaključivanje Aneksa Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za sufinansiranje Projekta „Izgradnja rezervoara za napajanje vodom industrijske zone i naselje Vitkovići – I faza“, u općini Goražde;

2.11. Zapisnik Komisije za mjerenje i utvrđivanje tačne dužine dionice puta R-448, Jabuka-Kriva Draga, koja se namjerava rekonstruisati, odnosno modernizovati po zaključenim Ugovorima, čiji je predmet rekonstrukcija i modernizacija ovog putnog pravca, u svemu prema Zaključku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec maj i juni 2015.godine;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima projektnih aktivnosti sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti u cilju stvaranja uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture;

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enver Pozdervoić“ Goražde za pokretanje procedure zamjene dotrajalog podzemnog cjevovoda novim  cjevovodom kroz podrumske prostorije objekta škole;

3.4. Zaključak o primanju k znanju Informacije o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2015/16 godinu;

3.5. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.6. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.7. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2015/2016.godinu;

3.8. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure za nabavku opreme i učila za kabinet likovnog odgoja.

4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja troškova za učešće ekipe RVI sa prostora BPK-a Goražde na Državnom prvenstvu u boćanju.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juni 2015.godine;

5.3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti;

5.5. Odluka o isplati sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde na ime ispunjavanja obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, broj: 03-14-868-3/15 od 26.06.2015.godine.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za juni 2015.godine;

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima projektnih aktivnosti sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti u cilju povećanja i osnaživanja učešća organizacija civilnog društva u procesu promoviranja i zaštite ljudskih prava, kao i poboljšanje i unapređenje sistema zaštite ljudskih prava vezanih za pristup pravdi;

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluka o uslovima korištenja sadržaja web-stranice www.bpkg.gov.ba i prihvatljivom korištenju računarsko-komunikacionih resursa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8.2. Rješenje o privremenom imenovanju Glavnog internog kantonalnog revizora;

8.3. Informacija o potrebi formiranja tijela za sprečavanje korupcije;

8.4. Razmatranje materijala za 6. redovnu sjednicu Skupštini BPK-a Goražde;

8.5. Razmatranje realizacije Programa rada Vlade BPK-a Goražde za 2015.godinu;

8.6. Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć.

9.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 1. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 1.9.

1.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Na prijedlog Muhameda Hadžića, pod petom tačkom dnevnog reda povlače se podtačke 2.1., 2.2. i 2.3., dodaje se nova tačka dnevnog reda:

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava HO „MERHAMET“ MDD RO Goražde na ime sufinansiranja projekta podjele humanitarne pomoći.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, sa dnevnog reda povlači Zapisnik sa 24. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Zbog neprisustva ministra za privredu Eseda Radeljaša i ministra za boračka pitanja Zijada Brige sa dnevnog reda se povlače tačke iz ovih ministarstava.

Danas je zasjedala Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Sjednica Vlade održana je bez prisustva ministara za privredu i boračka pitanja, dok je u ime ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena i izbjeglice sjednici prisustvovao njegov ovlašteni predstavnik.

Razmatrajući na početku 26.redovne sjednice prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je 48.000 KM nosiocima projektnih aktivnosti s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti čiji je cilj stvaranje uslova za razvoj i afirmaciju kulture i tehničke kulture.

Iz budžeta Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose odobreno je 12.500 KM za sufinansiranje projektnih aktivnosti u cilju povećanja i osnaživanja učešća organizacija civilnog društva u procesu promovisanja i zaštite ljudskih prava, kao i poboljšanje i unaprjeđenje sistema zaštite ljudskih prava vezanih za pristup pravdi.

Na ime ispunjavanja obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ čiji je rok dospijeća 31.juli 2015., Vlada je danas odobrila isplatu druge tranše sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u iznosu od 54.657 KM .

Takođe, donesen je zaključak po kome se resorno ministarstvo i JU Dom za stara i iznemogla lica zadužuju da dostavljaju mjesečne izvještaje o stanju i poduzimanju aktivnosti na poboljšanju uslova rada, smještaja i boravka štićenika, te proširenju kapaciteta.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za juni ove godine. Prema ocjeni resornog ministra, stanje bezbjednosti u ovoj mjesecu bilo je na zavidnom nivou. U odnosu na isti mjesec prošle godine, smanjen je broj registrovanih krivičnih djela i saobraćajnih nesreća, te nije zabilježeno narušavanje javnog reda i mira.

Takođe, usvojen je zaključak o primanju k znanju Informacije o broju odjeljenja u osnovnim školama za školsku 2015/16. godinu te donesena odluka o raspisivanju konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvojena je i Odluka o uslovima korištenja sadržaja zvanične Vladine web-stranice www.bpkg.gov.ba,www.bpkgo.ba i prihvatljivom korištenju računarsko-komunikacionih resursa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na današnjoj sjednici usvojeno je rješenje o privremenom imenovanju Glavnog internog kantonalnog revizora.

Vlada je takođe razmatrala materijal za 6. redovnu sjednicu Skupštine BPK-a Goražde,  realizaciju svog programa rada za 2015. godinu, kao i  informaciju Agencije za koordinaciju borbe protiv korupcije o potrebi formiranja tijela za sprječavanje korupcije.

Vlada je dala saglasnost JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2015/2016.godinu, JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure za nabavku opreme i učila za kabinet likovnog odgoja, a JU MSŠ „Enver Pozdervoić“ Goražde za pokretanje procedure zamjene dotrajalog podzemnog cjevovoda.

Na ime interventne pomoći nosiocima sportskih aktivnosti, Muškom rukometnom klubu „Goražde“, Fudbalskom klubu „Goražde“ i Fudbalskom klubu „Dribling“ odobreno je 12.900 KM.

Odobrena su i novčana sredstva Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec maj 2015. godine.

Za sufinansiranje raspodjele humanitarne pomoći povratnicima u Rudo,Višegrad i Foču (RS) i porodicama u stanju socijalne pomoći u BPK Goražde Vlada je odobrila 2000 KM humanitarnoj organizaciji „Merhamet“ MDD RO Goražde.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je odobrila i jedan zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.