• OBJAVLJENO: 23.07.2015.
27.sjednica
Odobreni tekući transferi općinama i isplata studentskih kredita

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 23.07.2015. godine 27.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 24., 25. i 26. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti  za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na vanjskom uređenju oko objekta;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji pristupnog puta;

2.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za privredu BPK-a Goražde vezano za razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde;

2.4. Odluka o stavljanju van  snage Odluke o davanju saglasnosti na Program podrške razvoju privatnog sektora kroz unapređenje proizvodnje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa unapređenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu;

2.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.8. Zaključak o prihvatanju Informacije Analiza stanja u poljoprivredi na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u poslednje tri godine;

2.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava privrednom društvu „Mesopromet“ D.D. Goražde za 2015.godinu ;

2.10. Zaključak o davanju saglasnosti za izradu i zaključivanje Aneksa Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za sufinansiranje Projekta „Izgradnja rezervoara za napajanje vodom industrijske zone i naselje Vitkovići – I faza“, u općini Goražde;

2.11. Zapisnik Komisije za mjerenje i utvrđivanje tačne dužine dionice puta R-448, Jabuka-Kriva Draga, koja se namjerava rekonstruisati, odnosno modernizovati po zaključenim Ugovorima, čiji je predmet rekonstrukcija i modernizacija ovog putnog pravca, u svemu prema Zaključku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juni 2015.godine;

3.3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pružanja podrške za rad udruženja osoba sa invaliditetom;

3.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pružanja podrške za rad Udruženja žena „Sehara“ Goražde;

3.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.7. Odluka o davanju saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 615100-Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama, za 2015.godinu.

4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja troškova za učešće ekipe RVI sa prostora BPK-a Goražde na Državnom prvenstvu u boćanju;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec maj 2015.godine;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec maj 2015.godine.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2014/2015 godinu za mjesec februar 2015.godine;

5.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure na realizaciju Projekta „Uređenje školskog igrališta“,

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za juni 2015.godine;

6.2. Informacija, po zaključku Vlade.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Dopis Agencije za državnu službu FBiH – Informacija;

7.2. Zahtjevi za  plaćanje računa;

7.3. Odgovor na poslanička pitanja;

7.4. Zaključci sa sastanka održanog sa UNDP.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

8.1. Prijedlog za davanje ovlaštenja za angažovanje punomoćnika –advokata po tužbi poslovni br. 45 0 P 0303 77/15- traži se;

8.2. Urgencija za imenovanje Nadzornog i Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

9.Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.4.

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići na pokretanje procedure rekonstruke hidrantske mreže i sanacije toaleta na gornjem spratu matične škoe u Vitkovićima.

Na prijedlog ministra Zijada Brige, pod 2. tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 2.4.

2.4. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju demobilisanih boraca  ABiH Goražde za Zahtjev za odobravanje novčanih sredstava  za sufinansiranje  u samozapošljavanju demobilisanog borca.

Zbog neprisustva ministra za privredu Eseda Radeljaša i ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Alena Pašovića sa dnevnog reda se povlače tačke iz ovih ministarstava.

Iako su ministri u Vladi na kolektivnom godišnjem odmoru, sjednica je zakazana, kako je danas istaknuto, zbog neophodnosti donošenja pojedinih odluka.

Sjednici nisu prisustvovali ministri privrede, socijalne politike i pravosuđa.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 27.redovnoj sjednici odobrila je tekuće transfere općinama u sastavu kantona za juni 2015.godine.

Odobrena su i sredstva za isplatu studentskih kredita studentima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2014/2015 godinu za mjesec februar ove godine u iznosu od 35.094 KM, koje će koristiti 195 studenata.

Vlada je odobrila i redovne tranše za rad boračkih udruženja, odnosno Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za maj ove godine, te sredstva za projekat Udruženja demobilisanih boraca- pomoć u zapošljavanju jednog pripadnika boračke populacije.

Takođe, Vlada će sufinansirati troškove učešća ekipe RVI s prostora BPK-a Goražde na Državnom prvenstvu u boćanju.

Osnovne škole „Hasan Turčalo Brzi“ u Ilovači i „Mehmedalija Mak Dizdar“ u Vitkovićima dobile su saglasnost Vlade za pokretanje procedure za realizaciju Projekta „Uređenje školskog igrališta“, odnosno rekonstrukciju hidrantske mreže i sanaciju toaleta na gornjem spratu matične škole.

Vlada je razmatrala i primila k znanju informaciju Ministarstva za finansije u vezi inicijative Udruženja poslodavaca BPK Goražde za izmjene i dopune određenih zakona kojim bi se izvršilo rasterećenje privrede, te analize finansijskih efekata predloženih izmjena na Budžet BPK.

Članovi Vlade upoznati su i sa Informacijom Agencije za državnu službu FBiH o stanju kadrova u Bosansko-podrinjskom kantonu za period 2012-2014.godina.

Takođe, razmatrana su poslanička pitanja i inicijative.

Premijer BPK upoznao je ministre za zaključcima sastanka sa predstavnicima UNDP-a, nakon čega je Vlada dala podršku UNDP-ovom projektu energetske efikasnosti pod nazivom „Zeleni ekonomski razvoj“, te zadužila Ministarstvo urbanizma da dostavi spisak javnih objekata koji bi trebali biti obuhvaćeni projektom utopljavanja.

Nakon razmatranja urgencije direktora Agencije za privatizaciju, Vlada je na kraju sjednice usvojila zaključak kojim je od Ministarstva za privredu zatraženo da što hitnije krene u proceduru imenovanja Nadzornog i Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde budući da je privremenom sazivu istekao mandat.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.