• OBJAVLJENO: 06.08.2015.
29.sjednica
Data saglasnost na Plan utroška sredstava sa podračuna za zaštitu okoliša;

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 06.08.2015. godine 29.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 27 i 28. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti  za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na vanjskom uređenju oko objekta;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji pristupnog puta;

2.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za privredu BPK-a Goražde vezano za razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde;

2.4. Odluka o stavljanju van  snage Odluke o davanju saglasnosti na Program podrške razvoju privatnog sektora kroz unapređenje proizvodnje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu-;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu ;

2.6. Zaključak o prihvatanju Informacije Analiza stanja u poljoprivredi na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u poslednje tri godine;

2.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava privrednom društvu „Mesopromet“ D.D. Goražde za 2015.godinu ;

2.8. Zaključak o davanju saglasnosti za izradu i zaključivanje Aneksa Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za sufinansiranje Projekta „Izgradnja rezervoara za napajanje vodom industrijske zone i naselje Vitkovići – I faza“, u općini Goražde;

2.9. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnog sredstva – klima uređaja u Ministarstvu za privredu BPK Goražde;

2.10. Odluka o davanju saglasnosti ministru za privredu, da izvrši produženje Ugovora, a koji se odnosi na zakup kancelarijskog prostora u prostorijama Privredne banke Sarajevo-Filijala Goražde, za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo na period od 6 (šest) mjeseci;

2.11. Zaključak o usvajanju Analize stanja u oblasti prerađivačke industrijske proizvodnje u Bosansko-podrinjskom kantonu za period 2012-2014.godine;

2.12. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu BPK Goražde za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu šumsko-privredne osnove za državne šume;

2.13. Rješenje o razrješenju Predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde i Rješenje o privremenom imenovanju Predjsednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2015.godine;

3.2. Izvještaj o izvršenju Tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2015.godine;

3.3. Odluka o isplati regresa za godišnji odmor za 2015.godinu;

3.4. Odluka o isplati regresa za godišnji odmor za 2015.godinu sudaca i tužitelja.

4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Zakona o dopuni Zakona o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goraždee;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juni 2015.godine;

4.3. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Statuta JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde-

4.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pružanja podrške za rad udruženja osoba sa invaliditetom –;

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pružanja podrške za rad Udruženja žena „Sehara“ Goražde-;

4.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Crvenom križu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.7. Odluka o davanju saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 615100-Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama, za 2015.godinu ;

4.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu na ime finansiranja troškova sanacije lokalnih puteva u MZ Berič i sanacije lokalne infrastrukture u MZ Osanica;

4.9. Odluka o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde;

4.10. Zaključak o prihvatanju Informacije o provredenoj proceduri izbora predsjednika i članova Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde i Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde;

4.11. Rješenje o razrješenju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde;

4.12. Rješenje o (privremenom) imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde;

4.13. Zaključak o razmatranju Obrazaca za periodično izvještavanje o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.2015. do 30.06.2015.godine.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju „Moto klub Goražde“ na ime sufinansiranja Međunarodne kulturno-muzičke manifestacije VII Moto susreti „Goražde 2015“;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju mladih Pale-Prača;

5.3. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretanje procedure za nabavku opreme;

5.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za pokretanje procedure na realizaciju Projekta „Nabavka opreme za fiskulturnu salu u Vitkovićima“;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Oglasa za prijem zaposlenika;

5.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime VII (sedme) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2015.godinu;

5.7. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde na pokretanje procedure za nabavku opreme za potrebe djece u produženom boravku;

5.8. Zahtjev za donošenje Rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada i obavljanja djelatonosti visokog obrazovanja.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa JU RRC“Fojnica“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja-Terme-Ilidža“;

6.2. Odluka o sufinansiranju obilježavanja manifestacije „Bitka na Zebinoj šumi, Grebak 2015, Dani otpora Hrenovice“.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za januar-juni 2015.godine.

8.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa Podračuna za zapštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

9.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o prihvatanju ponude za izradu idejnog rješenja;

9.2. Razmatranje zaključaka skupštinskih tijela.

10.Tekuća pitanja.

Na prijedlog Emira Hodovića, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.14.

3.14. Odluka o  utvrđivanju   potrebe   za   vađenje  materijala iz  rijeke Drine i čišćenja korita  radi uređenja  vodotoka i zaštite od štetnog djelovanja voda.

Na prijedlog ministra Slobodana Jankovića, pod 8. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka

8.2. Odluka o davanju saglasnosti  za provođenje postupka  izbora najpovoljnijeg ponuđača za  pružanje usluga izrade dokumenta “Kantonalni akcioni plan za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog  kantona Goražde za period 2016.-2022. godina” .

Na prijedlog ministra Nudžeima Džihanića, pod 2. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.1.

2.1. Odluka o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna “Direkcije za ceste”,

Na danas započetoj 29. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i u daljnju skupštinsku proceduru uputila Izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Izvještaj o izvršenju tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-30.06.2015.godine.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na vanjskom uređenju prostora oko objekta u kojem su smješteni radio-televizijski repetitori u vlasništvu BPK Goražde na lokalitetu „Uhota brdo,“ kao i Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji pristupnog puta na istom lokalitetu.

Vlada je danas stavila van snage Odluku o davanju saglasnosti na Program podrške razvoju privatnog sektora kroz unaprjeđenje proizvodnje na području BPK-a Goražde za 2015.godinu, te donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području BPK-a Goražde za 2015. godinu.

Vlada je razmatrala i usvojila Informaciju o analizi stanja u poljoprivredi na području BPK-a Goražde u posljednje tri godine i dokument pod nazivom „Analiza stanja u oblasti prerađivačke industrije u BPK Goražde za period 2012-2014. godina“ koje je sačinilo Ministarstvo za privredu. U okviru ove tačke Vlada je donijela i Zaključak kojim je zadužila resorno ministarstvo da formira radne grupe koje će utvrditi prijedlog mjera za poboljšanje stanja u ovim oblastima.

Vlada je donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava privrednom društvu „Mesopromet“ d.d. Goražde za 2015. godinu.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost za izradu i zaključivanje Aneksa Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za sufinansiranje projekta „Izgradnja rezervoara za napajanje vodom industrijske zone i naselja Vitkovići – I faza,“ kojim će se prvobitno ugovoreni rok za utrošak odobrenih sredstava produžiti za tri mjeseca. U okviru ove tačke Vlada je dala saglasnost premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje aneksa ovog ugovora.

Vlada je dala saglasnost Ministarstvu za privredu za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu šumsko-privredne osnove za državne šume na području BPK-a Goražde, dok je resornom ministru data saglasnost da izvrši produženje Ugovora o zakupu kancelarijskog prostora u prostorijama Privredne banke Sarajevo – Filijala Goražde za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo.

Vlada je danas donijela Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde. Do okončanja zakonom propisane procedure imenovanja novog Upravnog odbora, Vlada je donijela Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju.

Na nastavku svoje 29. redovne sjednice koja je održana 07.08.2015. godine ,Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u daljnju skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zakona o dopuni Zakona o raseljenim osobama-prognanicima i izbjeglicama-povratnicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i Prijedlog statuta JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde.

Vlada je danas donijela Odluku o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za juni i juli 2015. godine.

Vlada je, također, donijela Odluku o davanju saglasnosti na Program izmjena i dopuna programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama za 2015. godinu,“ te je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad neprofitnih organizacija iz ove oblasti.

Vlada je donijela i Odluku o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde na ime pomoći za stavljanje u funkciju kotla na pelet u ovoj javnoj ustanovi.

Do kraja sjednice razmatrana su i donesena rješenja iz oblasti kadrovske politike koja spadaju u nadležnost ovog ministarstva.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.