• OBJAVLJENO: 02.12.2004.
88. sjednica
Usvojeni prijedlozi više zakona

Vlada BPK Goražde na ovoj sjednici, koja je održana 08.11.2004. godine, usvojila je prijedloge: Zakona o porezima, Zakona o administrativnim taksama, Zakona o internoj reviziji i Zakona o komunalnim taksama BPK Goražde, te ih uputila u skupštinsku proceduru.
Prema rijecima ministra finansija Milenka Grujića, usvajanje ovih zakona omogućiće efikasniju naplatu poreza i povećanje prihoda kantona.

Članovi Vlade utvrdili su i prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona za 2004.godinu i uputili ga Skupštini kantona u dalju proceduru. Utvrđeni rebalans budžeta BPK Goražde za 2004.godinu ,tako, iznosi 20.987.924,00 KM i u nešto je manjem iznosu od planiranog budžeta za ovu godinu.

Ovom prilikom, sugerisano je svim budžetskim korisnicima da za 20 % ,do kraja ove godine, smanje svoju potrošnju. Iako ima naznaka da će Vlada Federacije svojim rebalansom smanjiti grant prema ovom kantonu, rebalans je urađen kao da se to neće desiti, jer odražava realno stanje budžeta koji bez potpore iz Federacije ne može efikasno funkcionisati, istaknuto je ovom prilikom, sa nadom da će viši nivoi vlasti imati to u vidu kod pravljenja svog rebalansa budžeta.

Vlada BPK Goražde utvrdila je prijedlog Sporazuma o izmirenju obaveza u procesu pripajanja “Fabrike vode” d.o.o. Vitkovići Javno komunalnom preduzecu “6.mart”, te ovlastila premijera kantona za njegovo potpisivanje. Prema ovom sporazumu, Vlada BPK Goražde preuzela je na sebe plaćanje duga za električnu energiju, obavezu vraćanja Saudijskog kredita za vodosnabdijevanje, dok će općina Goražde, nakon što ovaj sporazum usvoji Općinsko vijeće, preuzeti na sebe isplatu duga po osnovu neizmirenih plaća i drugih obaveza prema radnicima “Fabrike vode” . Time će napokon, biti stavljena tačka na dugogodišnji problem vodosnabdijevanja Goraždana pitkom vodom, te riješena dilema oko toga koja će se voda distribuirati građanima ovog grada.

Razmatrana je informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o poduzetim aktivnostima na iznalaženju rješenja za privremeno zdravstveno osiguranje socijalno ugroženih kategorija radnika sa prebivalištem na području ovog kantona, koji ne ostvaruju prava iz radnog odnosa (plaće, naknade, PIO i zdravstveno osiguranje), a nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu. Ovom prilikom, naloženo je resornom ministru Nazifu Uručiju da stupi u pregovore sa Kantonalnim zavodom zdravstvenog osiguranja s ciljem sklapanja Sporazuma o privremenom zdravstvenom osiguranju za pomenute kategorije radnika.

Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava u iznosu od 2.330,00 KM Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK Goražde na ime naknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec oktobar 2004.godine, kao i isplatu 2570,00 KM na ime naknade za zdravstvenu zaštitu socijalno ugroženih lica i lica smještenih u ustanovama socijalne zaštite za mjesec septembar 2004.godine.

Na ovoj sjednici, odobrena su novčana sredstva u iznosu od 30.740,00 KM porodicama koje se napravile šehidske nišane u vlastitom trošku. Sredstva su prema riječima ministrice za boračka pitanja Nermane Sofović, dobile 53 šehidske porodice, po cijeni od 580,00 KM za jedan par šehidskih nišana.

Redovne grantove u iznosima od po 25.000,00 KM dobile su općine Foča-Ustikolina i Pale-Prača, a transfer za mjesec novembar 2004. godine u iznosu od 13.200,00 KM i Sportski savez BPK Goražde.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu KMUP-a za period januar-septembar 2004.godine. Ministar KMUP-a Nusret Sipović, tom prilikom, kazao je da u odnosu na 2003. godinu nije bilo nekih bitnijih izmjena, te da je bezbjednosna situacija u ovom kantonu na zadovoljavajućem nivou.

Vlada je ovom ministarstvu dala saglasnost da objavi konkurs za popunu upražnjenih mjesta u Javno-žalbenom birou KMUP-a, kao i saglasnost za nabavku 190 pari zimske obuće za pripadnike policije.

Na 88.sjednici Vlade BPK Goražde imenovan je i Nadzorni odbor privrednog društva “Fabrike vode”d.o.o. Vitkovići u sastavu: Emir Hodović, predsjednik, te Meho Muratspahić i Mirsad Parganlija , članovi.

Na press konferenciji koju je nakon sjednice organizovala Služba za odnose s javnošću Vlade BPK Goražde, novinarima su o usvojenim odlukama i zaključcima s ove sjednice detaljnije govorili ministri : KMUP-a Nusret Sipović, ministrica za boračka pitanja Nermana Sofović i ministar za finansije Milenko Grujić.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.