• OBJAVLJENO: 02.10.2015.
36.sjednica
Odobrena sredstva za realizaciju programa podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 02.10.2015.godine 36.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 32. i 33. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1.  Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podsticaj za šumarstvo utvrđen u Budžetu Kantonalne uprave za šumarstvo – Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godine;

2.2. Odluka o redistribuciji sredstava.

2.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte za 2015. godinu.

2.4. Odluka o odobravanju sredstava na ime Programa podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti za imenovanje direktora JP Bosansko-podrinjske šume;

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1.  Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za nabavku stalnih  sredstava;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za nabavku stalnog sredstva – laptopa;

3.3. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Republika Turska.

3.4. Odluka o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta;

3.5. Odluka o utvrđivanju prava i visine naknade za učenike srednjih škola koji stanuju u Mjesnoj zajednici Posestra i koji pješače najmanje 4 kilometra do škole ili do prvog autobuskog stajališta;

3.6.Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde na pokretanje procedure izvođenja mašinskih radova-izgradnja i ugradnja nove dimnjače na postojećem kotlu na pelet (završna faza) na objektu škole.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za boračka pitanja da potpiše Ugovor o izradi i ugradnji 18 pari šehidskih nišana sa odabranom firmom „MERMER“ d.o.o. Goražde;

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o finansiranju Projekta „Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće i ocjenjivanje stanja vodoopskrbe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, u vrijednosti od 20.000 KM i Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje Projekta „Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće i ocjenjivanje stanja vodoopskrbe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, u vrijednosti od 10.000 KM – I tranša;

5.2. Informacija o stanju u JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period april-septembar 2015.  godine te izvještaja o namjenskom utrošku odobrenih sredstava;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o finansijskom poslovanju i Pravilnik o blagajničkom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

5.4. Odluka o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora i zamjenika direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove za mjesec AVGUST.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

7.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec septembar 2015. godine;

7.2. Saglasnost Vlade Bosansko-podrinjskog kantona-traži se;

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline;

8.1. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti stambenog prostora i načinu njegove prodaje u stambeno-poslovnom objektu „LAMELA H2 Zgrada za mlade“ u Goraždu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku 20.000 litara lož ulja i 25,2 tone drvene peleti.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Zahtjev za finansiranje projekta općine Foča;

10.2. Davanje saglasnosti na potpisivanje Ugovora o djelu;

10.3. Jednokratne novčane pomoći;

10.4. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

10.5. Zahtjev za nabavku – kupovinu osnovnog sredstva – centralne jedinice.

11. Tekuća pitanja

Na prijedlog ministra Eseda Radeljaša, pod drugom tačkom dnevnog reda povlače se podtačke 2.2. i 2.3., a dodaje se podtačka 2.6.

2.6. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

Na prijedlog ministra Zijada Brige, pod četvrtom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 4.2.

4.2. Odluku o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 20.-te godišnjice pogibije komandanta 1. Drinske brigade – Zaima Imamovića.

Na prijedlog ministra Alena Pašovića, pod petom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 5.5. i 5.6.

5.5.  Zaključak o davanju saglasnosti za dodjelu lož ulja JU Dom za stara i iznemogla lica.

5.6. Zaključak o ispravci Zaključka Vlade BPK-a Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak 36.redovne sjednice.

Na početku sjednice, Vlada je odobrila 28.000 KM javnom preduzeću Bosansko-podrinjske šume na ime Programa podsticaja za šumarstvo. Ova sredstva utvrđena u Budžetu Kantonalne uprave za šumarstvo-Ministarstva za privredu namijenjena su za prevođenje izdanačkih šuma u visoke šume putem pošumljavanja.

Za realizaciju programa podrške privatnim preduzećima i poduzetnicima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 127.500 KM za 8 privrednih društava koji su ispunili uslove nakon provedenog javnog poziva Ministarstva za privredu.

Vlada je takođe donijela odluku o finansiranju Projekta „Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće i ocjenjivanje stanja vodoopskrbe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, kao i Odluku o isplati prve tranše sredstava od 10.000 KM JU Zavod za javno zdravstvo za njegovu realizaciju.

Vlada će prema danas donesenim odlukama sufinansirati i projekte općine Foča u FBiH i općine Goražde. Sa 10.000 KM Vlada će učestvovati u sufinansiranju sanacije puta Orahovice-Bare u općini Goražde, a sa 7.069 KM u asfaltiranju dvije dionice puta Jabuka-Grebak u općini Foča u FBiH.

Vlada je takođe dala saglasnost i na projekat federalnog Ministarstva za prostorno uređenje koje će sa sredstvima od 50.000 KM finansirati utopljavanje zgrade kantonalne Vlade.

Na današnjoj sjednici razmatrana je i primljena Informacija o stanju u JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period april-septembar 2015. godine te usvojen izvještaj o namjenskom utrošku odobrenih sredstava.

Vlada je s ciljem zaštite zdravlja korisnika te pripreme za novu sezonu grijanja, zadužila Direkciju robnih rezervi da izvrši isporuku 1000 litara lož ulja JU Dom za stara i iznemogla lica za potrebe zagrijavanja prostorija ove javne ustanove.

Donesena je Odluka o utvrđivanju prava i visine naknade za učenike srednjih škola koji stanuju u Mjesnoj zajednici Posestra i koji pješače najmanje 4 kilometra do škole ili do prvog autobuskog stajališta. Naknada je utvrđena u visini od 0,30 KM po jednom kilometru za asfaltni i 0,40 KM za makadamski put.

Saglasnost Vlade za nabavku stalnih sredstava dobili su OŠ Ustikolina i SSŠ „Džemal Bijedić“, a OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure izvođenja mašinskih radova na objektu škole.

Ministar za boračka pitanja dobio je od Vlade saglasnost da sa firmom „Mermer“ iz Goražda potpiše Ugovor o izradi i ugradnji 18 pari šehidskih nišana, a Direkcija za robne rezerve da izvrši nabavku 22.000 litara lož ulja i 25,2 tone drvene peleti.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove za mjesec august, te utvrđena osnovica za plaću i naknada za topli obrok za mjesec septembar 2015. godine.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Odluku o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te dala saglasnost za imenovanje Kenana Kanlića na funkciju direktora JP Bosansko-podrinjske šume.

Na sjednici su razmatrani i odgovori na poslanička pitanja i inicijative, te odobrene jednokratne novčane pomoći za liječenje i pomoć socijalno ugroženim sugrađanima.

Prvi dio sjednice održan je 29.09.2015.godine, kad je Vlada odobrila službeno putovanje u inostranstvo – Republika Turska, nastavnicima pratiocima učenika JU STŠ “Hasib Hadžović” Goražde na maturalnu ekskurziju, te usvojila prijedlog Odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti stambenog fonda i prostora i načinu njegove prodaje u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H2-Zgrada za mlade“ u Goraždu koja je upućena Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na donošenje.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.