• OBJAVLJENO: 16.10.2015.
37.sjednica
Odobrena sredstva za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 16.10.2015.godine 37.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 34, 35. i 36. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Računa 61/15 od 10.07.2015.godine ispostavljenog od strane privrednog društva „Desing &QC“ d.o.o. Sarajevo po Ugovoru broj: 04-14-3074-14/15 od 20.08.2015.godine, a odnosi se na pružanje usluge izgrade Glavnog projekta signalizacije regionalne ceste R-448 Hrenovica-Goražde-Potkozara, dionica Goražde-Potkozara, L=4,43 km i Glavnog projekta signalizacije regionalne ceste R-448 Hrenovica-Goražde-Potkozara, dionica Hrenovica-Goražde, L=34,47 km;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku zimskih šumarskih uniformi za 11 uposlenika Kantonalne uprave za šumarstvo u Ministarstvu za privredu;

2.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – rezerva sredstva;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava općini Goražde na ime sufinansiranja Projekta „Izgradnja potisnog cjevovoda od Fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara „Vitkovići 2“, u općini Goražde;

2.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja žita – prenos jesenja sjetva iz 2014.godine-pšenica;

2.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja konzumne jabuke – prenos iz 2014.godine;

2.7. Rješenje o imenovanju radnog tijela za pripremu Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.8. Odluka o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju  u BPK Goražde;

2.9. Odluka o dodjeli novčanih sredstava po Programu ruralnog razvoja za 2015.godinu;

2.10. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitalna ulaganja „Izgradnja objekata za uzgoj peradi“ Mujagić Feridu;

2.11. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – podsticaj investicija u poljoprivredna gazdistva – kapitalna ulaganja „Sufinansiranje izgradnje objekta za smještaj i hlađenje namjernica animalnaog i biljnog porijekla“ S.P.P. „S-F“vlasnika Forto Mersudina;

2.12. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi-rezervna sredstva;

2.13. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše ugovor sa „WALD-PROJEKT“ d.o.o. Bosanska Krupa;

2.14. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključi Aneks ugovora za izvođenje naknadnih radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-448, dionica Baćanski most-Zupčići, kroz naselje Splavište između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa jedne i privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde sa druge strane;

2.15. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o nabavci, izradi i postavljanju horizontalne i vertikalne signalizacije na dijelu regionalnog puta R-448, dionica Baćanski most-Potkozara, između Ministarstva za privredu BPK-a Goražde sa jedne i privrednog društva „Goraždeputevi“ d.d. Goražde sa druge strane;

2.16. Izvještaj sa prilogom o aktivnostima poslije donošenja odluke o dodjeljivanju finansijskih sredstava za realizaciju projekta, od strane Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

 3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja troškova za učešće ekipe RVI sa prostora BPK-a Goražde na II Državno KUP takmičenje u pikadu za invalidna lica;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja troškova za učešće ekipe RVI na Memorijalni turnir „Mirsad Crnkić“;

3.3. Odluka o sufinansiranju obilježavanja „Dan općine i dan oslobođenja Hrenovice“ 25. septembra;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde za Projekat pomoći u stambenom zbrinjavanju roditelja šehida-poginulih boraca;

3.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripradnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2015.godinu;

3.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšavanja statusa boračkih populacija za mjesec avgust 2015.godine;

3.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec avgust 2015.godine;

3.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje 21 godišnjice formiranja 808 OBR;

3.9. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja da objavi Javni poziv za podnošenje zahtjeva i programa za finansiranje/sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja 2015.godina.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 615100-Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama, za 2015.godinu;

4.2. Odluka o  saglasnosti za nabavku medicinske opreme u JZU Kantonalna bolnica Goražde;

4.3. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku medicinske opreme;

4.4. Mišljenje po zahtjevu JZU Kantonalna bolnica Goražde;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda  614100 (JAO 002)-Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2015.godinu;

4.6. Odluka o isplati sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde na ime ispunjavanja obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

4.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec septembar 2015.godine;

4.8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-37-270/14 od 25.02.2014.godine.

4.9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke, broj: 03-37-1312/15 od 27.08.2015.godine;

4.10.Odluka o odobravanju novčanih sredstava Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak o utvrđikvanju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radio-televiziji Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za raspisivanje Konkursa za prijem zaposlenika;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2014./2015.godinu za mjesec maj 2015.godine;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti direktorici JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za raspisivanje Oglasa za prijem zaposlenika;

5.5. Rješenje o razrješenju članova Skupštine JP RTV BPK Goražde i Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde;

5.6. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za nabavku opreme za potrebe đačke kuhinje;

5.7. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda  (KAN 004) – Tekući transfer za visoko školstvo za 2015.godinu;

5.8. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2015.godinu;

5.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za dodatne programe;

5.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime IX (devete) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2015.godinu;

5.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec avgust 2015.godine;

5.10. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići na pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Nabavka namještaja za opremanje učionica za područnu školu u Beriču“.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

 6.1. Odluka o usmeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK-a Goražde za 2015.godinu;

6.2. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za septembar 2015.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti komesaru policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde da potpiše Ugovore o nabavci policijskih čizama-gojzerica i policijskih cipela-plitkih sa privrednim subjektom „KM TRADE“ d.o.o. Visoko;

7.2. Prijedlog Uredbe o osiguranju određenih ličnosti i objekata u Kantonu;

7.3. Prijedlog Uredbe o opremi Uprave policije;

7.4.Prijedlog Uredbe o postupku i kriterijima za utvrđivanje ocjene rada policijskog komesara;

7.5. Prijedlog Uredbe o disciplinskom postupku;

7.6. Prijedlog Uredbe o Odboru za žalbe javnosti;

7.7. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za isplatu naknade Komisiji za sprovođenje konkursa za prijem kadeta u činu „Policajac“ i činu „Mlađi inspektor“;

7.8. Zaključak o odobravanju isplate putnih troškova na ime službenog putovanja policijskog službenika Herenda Edina u Republiku Mađarsku.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Fakture „PROVING“ d.o.o. Sarajevo za izradu Certifikata o energetskim svojstvima stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“-Zgrada za mlade u Goraždu;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan o izmjenama Plana utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

8.3. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje Predračuna broj: 110939/2015 za priključenje na niskonaponsku mrežu stambene jedinice koja se nalazi na lokaciji Mevsuda Bajića Baje broj 15/9 u naselju Vitkovići;

8.4. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje Okončane situacije broj: 16/2015 na ime izvedenih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu;

8.5. Odluka o davanju saglasnosti na plaćanje računa broj: 69/15 na ime provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade (II faza) u Goraždu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

9.1. Zaključak o razmatranju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za period 01.01. do 30.06.2015.godine.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o pokretanju postupka zajedničke javne nabavke standardizovanih roba i usluga koje predstavljaju zajedničku i redovnu potrebu korisnika budžeta BPK Goražde;

10.2. Zahtjevi za uplatu troškova;

10.3. Odluke za plaćanje troškova nastalih povodom Dana Kantona i Općine Goražde.

11.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Eseda Radeljaša, sa dnevnog reda povlači se podtačka 5.5.

Na prijedlog ministra Nudžeima Džihanića, pod 6 tačkom dnevnog reda dodaje se podtačka 6.3.

6.3. Odluka o pokretanju postupka za donošenje Izmjena i dopuna Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod 10. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 10.4.

10.4. Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći.

Na današnjoj 37. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je odluku o pokretanju procedure za izmjene i dopune Budžeta BPK za 2015.godinu.

Na osnovu nedavno usvojenog Zakona o unutrašnjim poslovima, Vlada je na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova usvojila više podzakonskih akata. Usvojene su uredbe o  osiguranju određenih ličnosti i objekata u Kantonu, o opremi Uprave policije, o postupku i kriterijima za utvrđivanje ocjene rada policijskog komesara te uredbe o disciplinskom postupku i Odboru za žalbe javnosti.

Vlada je odobrila isplatu tekućih transfera općinama u sastavu BPK-a za septembar ove godine.

Za realizaciju programa ruralnog razvoja za 2015.godinu lokalnim zajednicama i neprofitnim organizacijama odobrena su sredstva u iznosu od 46.420 KM, te namjenska sredstva Općini Goražde za sufinansiranje Projekta „Izgradnja potisnog cjevovoda od Fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara „Vitkovići 2“ u iznosu od 80.000 KM.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost za plaćanje računa u iznosu od 23.400 KM, ispostavljenog od strane privrednog društva „Desing &QC“ d.o.o. Sarajevo po ugovoru koji se odnosi na pružanje usluge izgrade Glavnog projekta signalizacije regionalne ceste R-448 Hrenovica-Goražde-Potkozara.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost Vlade za zaključivanje ugovora sa „WALD-PROJEKT“ d.o.o. iz Bosanske Krupe.Ugovor u vrijednosti od 315.670 KM odnosi se na izradu šumsko-gospodarske osnove za šumsko-gospodarsko područje „Bosansko- podrinjsko“.

Vlada je dala saglasnost premijeru i za zaključivanje Aneksa ugovora za izvođenje naknadnih radova na rekonstrukciji regionalnog puta R-448, dionica Baćanski most-Zupčići, kroz naselje Splavište, sa firmom „Okac“, a ministru za privredu za zaključivanje Ugovora o nabavci, izradi i postavljanju horizontalne i vertikalne signalizacije na dijelu regionalnog puta R-448, dionica Baćanski most-Potkozara sa firmom „Goraždeputevi“.

Na današnjoj sjednici doneseno je više odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi. Među njima su i podsticaji za proizvodnju žita i konzumne jabuke, koji su preneseni iz 2014.godine.

Odobrena su i sredstva za podsticaj investicija u poljoprivredna gazdinstva – kapitalna ulaganja, „Izgradnja objekata za uzgoj peradi“ te „Sufinansiranje izgradnje objekta za smještaj i hlađenje namjernica animalnog i biljnog porijekla“.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila Odluku o utvrđivanju standarda i kriterija za izbor i imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde, te imenovala interesorno radno tijelo za pripremu Programa javnih investicija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Za nabavku udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2015.godinu odobrena su sredstva u iznosu od 18.600 KM,  a 35.094 KM namijenjeni su za isplatu studentskih kredita za mjesec maj ove godine.

Ministarstvo za boračka pitanja dobilo je saglasnost Vlade da objavi Javni poziv za podnošenje zahtjeva i programa za finansiranje/sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja 2015.godina, a Organizacija porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde za Projekat pomoći u stambenom zbrinjavanju roditelja šehida-poginulih boraca.

Vlada je odobrila i redovne tranše za Projekat poboljšavanja statusa boračkih populacija i rad udruženja boračkih populacija za mjesec avgust 2015.godine.

Nakon davanja saglasnosti za nabavku medicinske opreme, Vlada je odobrila 50.000 KM Kantonalnoj bolnici Goražde  za nabavku video gastroskopa i kolonoskopa.

Usvojena je takođe i Odluka o isplati sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde u iznosu od 15.000 KM na ime ispunjavanja obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika.

Regionalnom odboru za povratak u jugoistočnu Bosnu Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 5.297 KM za finansiranje troškova hitne sanacije lokalnog puta u mjestu Međurječje-Batovo-Vihnići u opštini Čajniče.

Komesar policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje ugovora o nabavci policijske obuće, a Ministarstvo za privredu za nabavku zimskih šumarskih uniformi za uposlenike Kantonalne uprave za šumarstvo.

Vlada je odobrila i sredstva u iznosu od 5000 KM nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za dodatne programe- 3.800 KM Karate klubu „Holiday za učešće Sanina Kanlića na Svjetskom prvenstvu u karateu za kadete, juniore i „U-21“,te 1.200 KM Košarkaškom klubu „Radnički“ za stipendiranje Adija Alikadića .

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na Plan o izmjenama Plana utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde te data saglasnost za plaćanje Okončane situacije na ime izvedenih građevinskih radova na izgradnji stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H2“-Zgrada za mlade u Goraždu.

Vlada je danas razmatrala i Informaciju o izvršenju Finansijskog plana prihoda i rashoda JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, za period 01.01. do 30.06.2015.godine, koja je proslijeđena Skupštini na usvajanje.

Na kraju sjednice, Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka zajedničke javne nabavke standardizovanih roba i usluga koje predstavljaju zajedničku i redovnu potrebu korisnika budžeta BPK Goražde, te odobrila jednokratne novčane pomoći .


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.