• OBJAVLJENO: 27.10.2015.
38.sjednica
Odobrena sredstva za kupovinu zemljišta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata “Lamela H3 i H4”

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 27.10.2015.godine 38.redovnu sjendicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 37. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2015.godinu;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.3. Zaključak o primanju k znanju Plana i programa o izmjeni i dopuni Plana i Programa Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program podrške „Mesopromet“ d.d. Goražde za 2015.godinu;

2.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene);

2.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci);

2.7. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Računa broj: 43/15 od 16.10.2015.godine po Okončanoj situaciji broj: 264/15 od 13.10.2015.godine ispostavljene od strane privrednog društva „Goraždeputevi“ d.d. Goražde;

2.8. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Računa broj: RN-0324/15 od 13.10.2015.godine, po Okončanoj situaciji broj: 324/15 od 13.10.2015.godine, ispostavljene od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde;

2.9. Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde i Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde;

2.10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji pristupnog puta broj: 03-14-1176/15 od 06.08.2015.godine;

2.11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju saglasnosti za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na vanjskom uređenju oko objekta broj: 03-14-1177/15 od 06.08.2015.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.2. Zaključak o razmatranju Izvještaja o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, za period 01.01.-31.12.2014.godine;

3.3. Zaključak o razmatranju Izvještaja o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, za period 01.01.-30.06.2015.godine;

3.4. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde na pokretanje procedure izvođenja radova u Anexu škole;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina na pokretanje procedure izvođenja radova na područnoj školi u Jabuci;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za nabavku opreme za produženi boravak učenika;

4.4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za školsku 2014/15 godinu za osnovne škole sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ;

4.5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za školsku 2014/15 godinu za srednje škole sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.6. Zaključak o utvrđivanju Konačnog Plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2015.godinu;

4.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava omladinskim udruženjima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti;

4.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec septembar 2015.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Zaključak o odobravanju raspisivanja ponovnog Javnog poziva za prodaju službenih motornih vozila Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde putem javnog nadmetanja-licitacije, uz korekciju prvobitno utvrđenih početnih cijena;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o prodaji službenih motornih vozila Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku službenog putničkog motornog vozila za potrebe Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.4. Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za septembar 2015.godine;

5.5. Zaključak o odobravanju troškova reprezentacije u svrhu organizovanja sastanaka Federalnog ministra unutrašnjih poslova i direktora Federalne uprave policije sa ministrima i komesarima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključenje Ugovora o djelu sa Bešlija Sabirom iz Goražda;

6.2. Odluka o kupovini zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objeklta „Lamela H3“ u Goraždu;

6.3. Odluka o kupovini zemljišta u svrhu izgradnje stambeno poslovnog objekta „Lamela H4“ u Goraždu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

 7.1. Zaključak za ustupanje 20 setova ratnih bonova Pršeš Hamidu;

7.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za finansije da zaključi Ugovore o djelu sa Belmom Šehović, Amrom Čengić i Admirom Đozom;

7.3. Odluka o preusmjeravanju sredstava između budžetskih korisnika.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Razmatranje Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2016.godinu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

 9.1. Odgovori na poslanička pitanja;

9.2. Zapisnik Radne grupe za razmatranje žalbe na Rješenje Vlade;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme;

9.4. Odluke o sufinansiranju projekata općina u sastavu BPK-a Goražde.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa za zaključivanje ugovora o djelu;

10.2. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave.

11.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 21.000 litara lož ulja i 25,2 tone drvene peleti.

12.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra za privredu Eseda Radeljaša, pod 2. tačkom dnevnog reda povlači se podtačka 2.9.

Na prijedlog ministra Slobodana Jankovića, pod 6. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 6.4.

6.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava  Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama

Na prijedlog ministra za finansije Nudžejma Džihanića, pod 7. tačkom dnevnog reda povlači podtačka 7.3.

7.3. Odluka o preusmjeravanju sredstava između budžetskih korisnika.

Na prijedlog ministra Alena Pašovića, pod 3. tačkom dnevnog reda podtačka 3.1. povlači se sa dnevnog reda, a umjesto iste stavlja se podtačka:

3.1. Odluka o isplati novčanih sredstava JU Zavod za javno zdravstvo  BPK Goražde

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 4.9., 4.10, 4.11. i 4.12.

4.9. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenog radnog  mjesta;

4.10. Rješenje o razrješenju  članova privremene Skupštine JP Radio- televizije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, društvo sa ograničenom odgovornosti i Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Skupštine JP Radio- televizije Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, društvo sa ograničenom odgovornosti;

4.11. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za dodatne programe;

4.12. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za nabavku  stalnih sredstava.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod 9. takom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 9.5., 9.6. i 9.7.

9.5. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača;

9.6. Odluka o imenovanju Glavnog internog kantonalnog revizora u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

9.7. Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goraže danas je održala 38.redovnu sjednicu.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je dala  saglasnost na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u ovom ministarstvu, te saglasnost na Izmjenu i dopunu Plana i programa Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu, u koji su uvrštena sredstva od GSM licence u iznosu od 400.000 KM.

Saglasnost Vlade dobio je i Program podrške firme„Mesopromet“ d.d. Goražde za 2015.godinu u iznosu od 23.000 KM, kao i Program utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskog koda „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ u iznosu od 20.000 KM.

Vlada je danas razmatrala i usvojila izvještaje o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2014.godinu i prvih šest mjeseci ove godine, koji su upućeni Skupštini na usvajanje.

U skupštinsku proceduru upućen je i Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2016.godinu koji je takođe dobio saglasnost Vlade.

Vlada nije imala primjedbi ni na Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za septembar 2015. godine. Prema riječima resornog ministra, u ovom periodu zabilježeno je smanjenje broja krivičnih djela te su pojačane aktivnosti policijskih patrola u oblasti sigurnosti saobraćaja. Rezultat ovih aktivnosti su 585 izdatih prekršajnih naloga, što je za 340 prekršajnih naloga više nego u septembru 2014.godine.

Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde dobilo je saglasnost Vlade za raspisivanje ponovnog Javnog poziva za prodaju službenih motornih vozila Ministarstva putem javnog nadmetanja-licitacije, uz korekciju prvobitno utvrđenih početnih cijena, te saglasnost za potpisivanje ugovora o prodaji dva i nabavci jednog službenog motornog vozila.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i izvještaje o radu osnovnih i srednjih škola s područja BPK Goražde za školsku 2014/2015.godinu.

Donesena je Odluka o utvrđivanju konačnog Plana raspodjele sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti omladinskih udruženja za 2015.godinu, te odobrena sredstva u iznosu od 6.480 KM za projekte 4 omladinska udruženja koja su zadovoljila kriterije javnog poziva.

Vlada je odobrila i 5000 KM JU Zavod za javno zdravstvo za nabavku 300 doza vakcina protiv sezonske gripe.

Premijer je dobio saglasnost Vlade da sa privrednim društvom „Okac“ zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2015.godinu u iznosu od 132.140 KM.

Ovoj firmi i privrednom društvu Goraždeputevi“ Vlada je odobrila plaćanje računa po okončanim situacijama za izvedene radove na modernizaciji i rekonstrukciji puta R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica, dionica Kriva Draga-Jabuka u dužini od 1,25  i 1,7 kilometara.

Odobrena su takođe i sredstva za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji u ukupnom iznosu od 17.052 KM za sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje zaposlenih u poljoprivredi.

Saglasnost Vlade za pokretanje procedure izvođenja radova u anexu škole, odnosno u područnoj školi u Jabuci, danas su dobile MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde i OŠ „Ustikolina“ Ustikolina, dok je OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde dobila saglasnost za nabavku opreme za produženi boravak učenika, a Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ za popunu upražnjenog radnog mjesta.

Vlada je na današnjoj sjednici razriješila te ponovo imenovala članove Skupštine JP RTV BPK-a Goražde.

Odobrena su redovna novčana sredstva Sportskom savezu BPK za mjesec septembar.

Vlada je odobrila i sredstva nosiocima sportskih aktivnosti za dodatne djelatnosti, po 2000 KM Ženskom odbojkaškom klubu „Goražde“ i Aldinu Mićivodi, članu Karate kluba „Goražde“ za nastup na Svjetskom karate prvenstvu u Indoneziji.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je donijela odluke o odobravanju kupovine zemljišta za izgradnju stambeno-poslovnih objekata „Lamela H3“ i „Lamela H4“ u Goraždu.

Na kraju sjednice, Vlada je odobrila sredstva za sufinansiranje projekata općina u sastavu BPK. U općini Goražde Vlada će sufinansirati projekt sanacije klizišta u naselju Grabovik, te dva projekta u općini Pale u Federaciji BiH.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.