• OBJAVLJENO: 17.11.2015.
41.sjednica
Odobrena inicijalna sredstva za osnivanje Fondacije za zaštitu prava boraca

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završila je 17.11.2015.godine 40. i započela 41.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 40. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za nabavku plastenika-kapitalna ulaganja;

2.2. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – rezervna  sredstva;

2.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije Minsitarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o načinu postupanja sa trajno oduzetim drvima nastalim bespravnom sječom i bespravnim stavljanjem u promet;

2.4. Zaključak o usvajanju Zapisnika Komisije za provođenje postupka, izbora i imenovanja predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu, Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju i Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.6. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Aneks Ugovora o pružanju usluge izvođenja radova na – Rekonstrukciji puta R-448, Potkozara-Goražde-Hrenovica;

2.7. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka javne nabavke;

2.8. Zaključak kojim se ovlašćuje ministar za privredu da potpiše Ugovore o ustupanju ribolovnog prava na ribolovnim područjima na Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

3.Razmatranje prijedloga i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Koordinaciji boračkih udruženja BPK Goražde;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja organizovanja XIII Državnog KUP-a „Mujo Peštek-Tito“ u sportskom ribolovu za invalidna lica;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja organizovanja Državnog prvenstva u šahu za invalidna lica;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec oktobar 2015.godine;

3.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec oktobar 2015.godine;

3.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava;

3.7. Razmatranje Analize u vezi zapošljavanja djece pripadnika boračkih populacija.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora o pohađanju osnovne policijske obuke na Policijskoj akademiji FMUP-a za kadete u početnom činu „policajac“;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti policijskom komesaru Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za potpisivanje ugovora o pohađanju osnovne policijske obuke na Policijskoj akademiji FMUP-a za kadete u početkom činu „Mlađi inspektor“;

4.3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti za prijem u radni odnose jednog državnog službenika u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.5. Rješenje o  suspenziji policijskog komesara Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Hurić Ešefa.

4.6. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora za prodaju vozila MUP-a BPK-a Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.09.2015.godine;

5.2. Izvještaj o izvršenju  tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.09.2015.godine;

5.3. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

5.4. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

5.5. Prijedlog  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama;

5.6. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.7. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžet BPK-a Goražde za 2015.godinu;

5.8. Odluka o odobravanju nabavke opreme;

5.9. Saglasnost Vlade BPK-a Goražde ministru za finansije BPK-a Goražde za potpisivanje Anex-a ugovora sa „Oracle“ d.o.o. Sarajevo za period 01.11.2015.-31.12.2015.godine za funkcionalnu i tehničku podršku Trezorskom sistemu poslovanja (ISFU);

5.10. Odluka o redovnom godišenjem popisu imovine, obaveza i potraživanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na dan 31.12.2015.godine;

5.11. Odluka o imenovanju Glavne Centralne popisne komisije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za redovan godišnji popis sa stanjem na dan 31.12.2015.godine;

5.12. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec novembar 2015.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2014/2015.godinu za mjesec juni 2015.godine;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za nabavku pumpe za kotlovnicu;

6.3. Zaključak o utvrđivanju Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i Nacrt Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;

6.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec oktobar 2015.godine;

6.5. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta;

6.6. Odluka o utvrđivanju kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa;

6.7. Zaključak kojim se Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde zadužuje da raspiše Konkurs za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa studija za studijsku 2015/16 godinu;

6.8. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na potpisivanje Ugovora o angažovanju logopeda za potrebe JU za Predškolski odgoj i obrazovanje Goražde sa defektologom logopedom Papračanin Nerminom iz Goražda;

6.9. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo-Republika Turska, s ciljem upoznavanja obrazovnog sistema Republike Turske, a po pozivu Turskog kulturnog centra Yunus Emra.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

7.1. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje zahtjeva za proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u JU Dom zdravlja Foča-Ustikolina-II tranša-ostatak duga;

7.2. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje zahtjeva za proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u JU Dom zdravlja Prača II tranša-ostatak duga;

7.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Goražde – II tranša-ostatak duga;

7.4. Odluka o davanju saglasnosti JU „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za raspisivanje javnog konkursa za prijem u radni odnos na upražnjena radna mjesta zbog odlaska uposlenika u penziju;

7.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje Projekta „Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za piće i ocjenjivanje stanja vodoopskrbe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ – II tranša – ostatak duga;

7.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec oktobar 2015.godine;

7.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Foča FBiH-Ustikolina za sufinansiranje projekta „Ekonomsko osnaživanje nezaposlenih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima“ – Foča FBiH 2015;

7.8. Odluka o davanju saglasnosti za popunu radnog mjesta Stručnog saradnika za zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.9. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku školskog pribora za učenike povratnike u Opštinu Novo Goražde;

7.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Foča FBiH-Ustikolina za potrebe saniranja lokalnog puta Kožetin-Gabelići;

7.11. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju građana povratnika i raseljenih lica u Opštinu Foča na ime sanacije lokalnog puta Cvilin-Jošanica;

7.12. Zaključak o isporuci lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za zagrijavanje prostorija ustanove;

7.13. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i Rješenje o imenovanju (privremenog) Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

7.14. Zaključak o usvajanju Akcionog plana u oblasti invalidnosti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2015-2017.godina.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluke o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći;

8.2. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru za potpisivanje Sporazuma o nabavci dijaliznog vozila.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – Stručna služba:

9.1. Saglasnost za nabavku laptopa.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 18, 000 litara lož ulja i 50,4 tone drvene peleti.

11. Tekuća pitanja.

Na 41.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je inicijalna sredstva u iznosu od 3.000 KM za osnivanje Fondacije za zaštitu prava boraca s područja ovog kantona.

Vlada je dala saglasnost premijeru i komesaru Uprave policije BPK Goražde za potpisivanje ugovora sa Policijskom akademijom FMUP-a za upućivanje na školovanje 10 kadeta u činu „policajac“ i tri kadeta u činu „mlađi inspektor“. Kako je naglašeno, polovina sredstva za ovu namjenu obezbijediće se u ovoj godini, a ostatak u budžetu Uprave policije za 2016.godinu.

Vlada je Ministarstvu za privredu odobrila sredstva u iznosu od 20.300 KM za 14 korisnika koji su nakon javnog poziva stekli pravo na nabavku plastenika, prema Programu novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015.godinu.

Iz rezervi u budžetu ovog ministarstva izdvojiće se 5.800 KM za naknadu šteta u poljoprivrednoj proizvodnji za četiti proizvođača.

Nakon što je odobrila jednokratne novčane pomoći za pet socijalno ugroženih sugrađana, Vlada je prekinula ovu sjednicu, a njen nastavak biće zakazan naknadno.

Prije nego što je započela 41. sjednicu, Vlada je završila 40.redovnu sjednicu na kojoj je dala saglasnost za produženje mandata v.d. direktoru Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde na period od 60 dana ili do izbora novog direktora, nakon konkursne procedure koja je u toku.

Prihvaćena je i informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za imenovanje predsjednika i člana Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde koja je proglašena neuspješnom zbog nedovoljnog broja kandidata te će se konkurs za popunu ovog Upravnog odbora ponoviti.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.