• OBJAVLJENO: 18.12.2015.
44.sjednica
Utvrđen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK Goražde za 2015.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 18.12.2015.godine 44.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

Dnevni red

1.Razmatranje zapisnika sa 40. i 41. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluke o isplati novčanih sredstava JP Veterinarska stanica d.o.o. Goražde;

2.2. Odluka o isplati novčanih sredstava JP Veterinarska stanica d.o.o. Goražde;

2.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-proizvodnja u zatvorenom prostoru (plastenička proizvodnja) – fizička lica;

2.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-nabavka poljoprivredne mehanizacije i opreme;

2.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja kornišona;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa unaprjeđenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu;

2.7. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: IF150213 od 16.11.2015.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „IPSA INSTITUT“ d.o.o. Sarajevo po Ugovoru broj: 04/I-1265/15 od 04.11.2015.godine, a odnosi se na pružanje usluge izrade dokumentacije idejnog rješenja najpovoljnije trase ceste cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište;

2.8. Rješenje o imenovanju vršioca družnosti direktora „Mesopromet“ d.d. Goražde;

2.9. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Računa broj: RN-0383/15 od 27.11.2015.godine, po prvoj privremenoj situaciji broj: 383/15 od 27.11.2015.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2015.godinu;

2.10. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o namjenskom prenosu sredstava-uklanjanje naplavina iz rijeke Drine na lokalitetu uzvodno od gradskog mosta «Most Alije Izetbegovića» u Goraždu;

2.11. Zaključak kojim se prima k znanju informacija u vezi prenosa vlasničke strukture kapitala sa UF «FARMER» Goražde na Gillani International d.o.o..

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde za Projekat-Sjećanje na poginule borce;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat nabavke paketa za obilazak porodica poginulih i umrlih DNRP;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat zbrinjavanja DNRP BPK-a koji nemaju riješeno stambeno pitanje;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje zahtjeva za finansijsku pomoć  Udruženju antifašista i boraca NOR-a Općine Goražde;

3.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec novembar 2015.godine;

3.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec novembar 2015.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o saglasnosti za nabavku medicinske opreme u JZU Kantonalna bolnica Goražde;

4.2. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za nabavku medicinske opreme;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec novembar i decembar 2015.godine;

4.4. Odluka o saglasnosti za nabavku transportnog vozila za potrebe dijaliznih bolesnika u JZU Kantonalna bolnica Goražde;

4.5. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za sufinansiranje nabavke transportnog vozila za potrebe dijaliznih bolesnika;

4.6. Zaključak o davanju saglasnosti Vlade BPK Goražde za provođenje postupka usklađivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH, te imenovanje ovlaštene osobe u pregovarači tim ispred Vlade BPK Goražde;

4.7. Odluka o davanju saglasnosti na Pravila Javne ustanove Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.8. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku higijensko-prehrambenih artikala u svrhu kompletiranja porodičnih paketa za humanitarna davanja.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Zaključak o odobravanju isplate putnih troškova na ime službenog putovanja policijskog službenika Pleh Saladina u Republiku Tursku;

5.2. Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za oktobar 2015.godine;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje ANEKS-a Ugovora o pohađanju osnovne policijske obuke na Policijskoj akademiji FMUP-a za kadete u početnom činu «Policajac»;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti načelniku Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za potpisivanje ANEKS-a Ugovora o pohađanju osnovne policijske obuke na Policijskoj Akademiji FMUP-a za kadete u početnom činu «Mlađi inspektor»;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti načelniku Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva unutrašnje policije BPK-a Goražde za potpisivanjem Ugovora o međusobnim pravima i obavezama sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, a koji se tiče pružanja usluga ishrane i smještaja polaznicima kurseva koji se održavaju na Policijskoj akdemiji FMUP-a.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za novembar 2015.godine;

6.2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.3. Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu.

 7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde za nabavku računarske opreme i alata za nesmetano odvijanje nastavnog procesa i realizaciju nastavnih planova i programa.

7.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu BPK-a Goražde na ime redovne tranše za mjesec novembar i decembar 2015.godine;

7.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava omladinskim udruženjima na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti;

7.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde na potpisivanje Ugovora o djelu sa Centrom za razvoj i afirmaciju kulture i obrazovanja «Litteratus» Sarajevo.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose za nabavku i plaćanje pet fotelja za potrebe ministarstva.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Računa „UNIPROJEKT“-u d.o.o. Goražde za izradu Plana posebnih dijelova (uknjižba etažnog vlasništva) stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“-Zgrada za mlade u Goraždu.

9.2. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje ostatka duga na ime kupovine zemljišta u svrhu izgradnje stambeno poslovnog objekta «Lamela H4» u Goraždu;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje ostatka duga na ime kupovine zemljišta u svrhu izgranje stambeno poslovnog objekta «Lamela H3» u Goraždu;

9.4. Odluka o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Izjave o diobi (etažiranju) stambeno-poslovnog objekta «Lamela H2» -Zgrada za mlade u Goraždu;

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Inicijativa za donošenje Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, savjetnika i prevenciji korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde radi davanja mišljenja predloženu od strane Skupštine Kantona;

10.2. Žalba na rješenje broj: 19-49-202-5/15 od 12.11.2015.godine;

10.3. Nabavka knjiga;

10.4. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći;

10.5. Razmatranje zahtjeva Ekološkog pokreta Gorana FBiH.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti direktoru Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o isporuci i korištenju toplotne energije sa Internacionalnim Univerzitetom u Goraždu;

11.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši  nabavku 25.000 litara luž ulja i 25,2 tone drvene peleti.

12. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Damira Žuge, tačke iz Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport će se razmatrati kao prve.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, sa dnevnog reda povlači se podtačka 10.4. a umjesto nje razmatrat će se Zaključak o o davanju saglasnost premijeru Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o namjenskom prenosu sredstava – uklanjanje naplavina iz rijeke Drine na lokalitetu uzvodno od gradskog Mosta „Alije Izetbegovića“ u Goraždu, sa          direktorom „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo.

Na današnjoj 44.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu. Nakon usaglašavanja, rebalans Budžeta utvrđen je u iznosu od 40.687.942,00 KM i proslijeđen Skupštini na usvajanje.

Saglasnost Vlade dobili su Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za finansije i Pravila JU Centar za socijalni rad BPK Goražde.

Vlada je dala saglasnost i za provođenje postupka usklađivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti zdravstva na teritoriji FBiH, te u pregovarački tim imenovala ovlaštenu osobu koja će je zastupati.

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i primila k znanju informaciju Ministarstva za privredu u vezi promjene vlasničke strukture kapitala Udruženja farmera „Farmer“ Goražde na Gillani International d.o.o. te dala saglasnost ovom ministarstvu da provede sve neophodne aktivnosti u cilju donošenja rješenja o ispunjavanju veterinarsko-zdravstvenih uslova za objekat namijenjen za preradu mlijeka „Milgor“ Goražde.

Ministarstvo za privredu zaduženo je da u saradnji sa novim vlasnikom kapitala u mljekari „Milgor“ pripremi prijedlog sporazuma kojim će se definisati dalje aktivnosti po osnovu rada mljekare „Milgor“ u smislu nastavka proizvodnje i prerade mlijeka kao i razvoj stočarstva.

Vlada je danas razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za oktobar ove godine. Prema obrazloženju resornog ministra, na osnovu statističkih pokazatelja može se konstatovati da je stanje bezbjednosti na području našeg kantona zadovoljavajuće.  U ovom izvještajnom periodu zabilježeno je povećanje broja prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, te smanjenje broj krivičnih djela i broja saobraćajnih nesreća u odnosu na isti period prošle godine.

Na osnovu Programa unaprjeđenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu, Vlada je odobrila 35.000 KM,  po 17.500 KM, javno-komunalnim preduzećima „Ušće“ iz Ustikoline i „Prača“ iz Prače.

Vlada je donijela i odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji: 32.806 KM za nabavku poljoprivredne mehanizacije i opreme za 38 korisnika, 7.751 KM za plasteničku proizvodnju za  22 korisnika, te 6.264 KM za proizvodnju kornišona za 18 korisnika.

Iz budžeta Ministarstva za privredu izdvojiće se sredstva za plaćanje računa po prvoj privremenoj situaciji privrednom društvu „Okac“ za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2015.godinu, kao i sredstva IPSA INSTITUTU“ d.o.o. Sarajevo za  izradu dokumentacije idejnog rješenja najpovoljnije trase ceste cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište.

Vlada je danas odobrila redovna sredstva za rad boračkih udruženja i projekat poboljšanja statusa pripadnika boračke populacije, kao i sredstva za realizaciju projekata boračkih udruženja: 4000 KM Organizaciji porodica šehida i palih boraca BPK-a Goražde za projekat-Sjećanje na poginule borce, te 4000 KM Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja za sufinansiranje projekata stambenog zbrinjavanja i nabavke paketa za obilazak porodica poginulih i umrlih članova ovog saveza.

Odobrena je takođe nabavka transportnog vozila za potrebe dijaliznih bolesnika, te usvojena Odluku o isplati 12.000 KM JZU Kantonalnoj bolnici Goražde za sufinansiranje njegove nabavke.

Vlada je dala saglasnost Kantonalnoj bolnici da provede i proceduru za nabavku medicinske opreme, histeroskopa za ginekološki odjel u vrijednosti do 10.000 KM, a sredstva za ovu nabavku obezbjeđena su u budžetu Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Iz budžeta ovog ministarstva u iznosu od 4.407 KM finansiraće se i nabavka higijensko-prehrambenih artikala u svrhu kompletiranja 199 porodičnih paketa za humanitarna davanja.

Vlada je odobrila takođe i redovne novčane transfere općinama u sastavu Kantona za mjesec novembar, te  sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju i redovne tranše Sportskom savezu BPK, za novembar i decembar.

Na ime sufinansiranja projektnih aktivnosti omladinskih udruženja „Centra za razvoj omladinskog aktivizma“ i Udruženja za ruralni razvoj i pomaganje mladim ljudima „Krug“ iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport izdvojiće se 1600 KM.

Usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa „UNIPROJEKT“-u d.o.o. Goražde za izradu Plana posebnih dijelova (uknjižba etažnog vlasništva) stambeno-poslovnog objekta „Lamela H2“-Zgrada za mlade u Goraždu, te odluke o plaćanju ostatka duga na ime kupovine zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnih objekata Lamela H3 i H4.

Vlada je imenovala radnu grupu koja će pripremiti mišljenje o Inicijativi za donošenje Zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, savjetnika i prevenciji korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, poslanika Salka Obhođaša.

Na kraju sjednice, Vlada je dala saglasnost direktoru Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o isporuci i korištenju toplotne energije sa Internacionalnim Univerzitetom u Goraždu, te da izvrši nabavku 25 000 litara lož ulja i 25,2 tone drvene peleti.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.