• OBJAVLJENO: 30.12.2015.
46.sjednica
Utvrđen prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2016.godine

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je 30.12.2015.godine 46.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

DNEVNI RED

1.Razmatranje zapisnika sa 44. i 45. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglanosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 33-12-2015 od 21.12.2015.godine, ispostavljen od strane mješovite zadruge „Staza“ Goražde po Ugovoru broj: 04-14-932-46/14 od 24.10.2014.godine, a odnosi se na pružanje usluge stručnog nadzora pri izvođenju radova na rekonstrukciji modernizaciji puta R-448, dionica Baćanski most-Zupčići naselje Splavište u dužini od 1.400 m;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa RN-0425/15 od 21.12.2015.godine po Okončanoj situaciji broj: 425/15 od 21.12.2015.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 04-14-1670-1/15 od 30.10.2015.godine, za izvedene radove na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2015.godinu;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za plaćanje fakutre broj: 69-12-15 od 11.12.2015.godine (fiskalni račun BF: 188 od 11.12.2015.godine) ispostavljene od strane „Sendo“ d.o.o. Sarajevo;

2.4. Zaključak kojim se ovlašćuje ministar za privredu da potpiše Ugovor o nadzoru nad izradom šumskoprivredne osnove za ŠGP „Bosansko-podrinjsko“ sa „Šuma-plan“ d.o.o Banja Luka;

2.5. Zaključak kojim se ovlašćuje ministar za privredu da potpiše Anex 1. Ugovora o zakupu poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu državne na području općine Foča-Ustikolina;

2.6. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za kontrolu ugovornih obaveza i realizacije utroška sredstava po Programu podrške razvoju privatnog sektora i izvozne industrije za 2014.godinu;

2.7. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da zaključi Ugovor o pružanju usluge izvođenja dodatnih radova na:

– Rekonstrukciji puta R-448, Potkozara-Goražde-Hrenovica, modernizacija (postojeći asfaltni sloj) puta R-448, Potkozara-Goražde-Hrenovda, dionica Jabuka-Kriva Draga u dužini od L=290 m izveđu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa jedne i privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde sa druge strane;

2.8. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene);

2.9. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci);

2.10. Odluke o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za proizvodnju svježeg kravljeg mlijeka za mjesec septembar, oktobar i novembar 2015.godine;

2.11. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja u zatvorenom prostoru (plastenička proizvodnja) – pravna lica;

2.12. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za uzgoj priplodnih junica;

2.13. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje matičnog stada krava (mliječna grla);

2.14. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja merkatilnog krompira;

2.15. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje pčelinjih društava – pravna lica;

2.16. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja gljiva-šampinjona;

2.17. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – podsticaj za držanje osnovnog stada ovaca i koza;

2.18. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja konzumne jabuke – rod 2015.godine;

2.19. Odluka o odobravanju prijdloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu“;

2.20. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu“;

2.21. Zaključak o primanju k znanju Plana i Programa o izmjeni i dopuni Plana i Programa Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.22. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 868/15 od 21.12.2015.godine, „Koteks“ Tešanj, a po Ugovoru broj: 04-14-1881-5/15 od 14.12.2015.godine;

2.23. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se finansirati po „Programu razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu“ i prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje ugovora;

2.24. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa podrške razvoju drugim nivoima vlasti kroz projekte sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.25. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu da zaključi ugovor o djelu sa Salman Anesom;

2.26. Odluka o davanju saglasnosti na „Program o izmjenama i dopunama Programa razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2015.godinu broj: 04-14-1102-12/15 od 28.12.2015.godine;

2.27. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za plaćanje računa broj: 0161/15 od 30.12.2015.godine, ispostavljen od privrednog društva „Goraždestan“ d.o.o. Goražde, na ime izvođenja limarskih radova na krovu zgrade Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.28. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova uklanjanja naplavina iz korita rijeke Drine, na dionici od mosta „Alije Izetbegovića“ do Baćanskog mosta, općina Goražde, sa odabranim ponuđačem privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde;

2.29. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši nabavku stalnih sredstava;

2.30. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 60/15 od 29.12.2015.godine, po Okončanoj situaciji broj: 354/15 od 29.12.2015.godine ispostavljen od strane privrednog društva „Goraždeputevi“ d.d. Goražde po Ugovoru broj: 04/I-27-116-10/15 od 30.10.2015.godine za nabavku, izradu i postavljanje hborizontalne i vertikalne signalizacije na dijelu regionalnog puta R-448, dionica Baćanski most-Potkozara;

2.31. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: RN-0479/15 od 30.12.2015.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1816-1/15 od 18.11.2015.godine, a odnosi se na prvu tranšu Zimskog održavanja ugovorenog putnog pravca u periodu od 15.11. do 31.12.2015.godine;

2.32. Odluka o doznačavanju novčanih sredstava Općine Foča/FBiH na ime podrške projekata iz Programa za korištenje sredstava Tekući transferi drugim nivoima vlasti za puteve LZ iz Budžeta Ministarstva za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

2.33. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava po „Programu o izmjenama i dopunama Programa podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu“, broj: 04-14-620-18/15 od 31.12.2015.godine (druga izmjena);

2.34. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu“;

2.35. Zaključak o davanju ovlaštenja ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde da potpiše Ugovor o izdavanju garancije za kvalitet izvršenih radova sa BBI Bank d.d. Sarajevo, u postupku izdavanja bankovne garancije kao sredstava obezbjeđenja iz Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava zaključenim sa Fondom za zaštitu okoliša F BiH i ovlaštenja Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše bjanko mjenice s pripadajućim mjeničnim ovlaštenjima i to u postupku izdavanja bankovne garancije za kvalitet izvršenih radova po Ugovoru o dodjeli finansijskih sredstava zaključenim sa Fondom za zaštitu okoliša F BiH;

2.36. Rješenje o razrješenju vršioca dužnosti direktora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Rješenje o imenovanju vršioca družnosti direktora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Zaključak kojim se utvrđuje prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01. do 31.03.2016.godine;

3.2. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za decembar 2015.godine;

3.3. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec decembar 2015.godine;

3.4. Odluke o odobravanju preusmjeravanja između budžetskih korisnika.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za projekat nabavke kompjuterske opreme Savezu RVI „Sinovi Drine“ Goražde;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju boraca „Patriotska liga“ Goražde za Projekat-izrada baze podataka „Patriotske lige“ općina Goražde, Foča-Ustiklolina, Pale-Prača;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa d.o.o. „Mermer“ Goražde za izgradnju i ugradnju 16 pari šehidskih nišana za 2015.godinu;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju „Kulturna baština“ BPK-a Goražde za Projekat-pomoći u samozapošljavanju i zapošljavanju boračke populacije u udruženje;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju Veterana rata, Zelenih beretki i Patriotske lige za Projekat – Serijal dokumentarnih filmova „Branioci historije“;

4.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime bespovratne pomoći za rješavanje stambenih potreba boraca i članova njihovih porodica Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime finansiranja/sufinansiranja projekata i zahtjeva za izgradnju spomen obilježja, uređenje mezarja i grobalja na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.8. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614200-Tekući transferi pojedincima-BOR-005;

4.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja izgradnje spomen obilježja MUP-a Goražde;

4.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja Projekata pomoći u uvezivanju ratnog staža RVI-a sa prostora BPK Goražde, apliciran od strane Saveza RVI „Sinovi Drine“ BPK-a Goražde;

4.11. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

4.12. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614500-„Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o plaćanju naknade za rad Stručne komisije za vršenje tehničkog pregleda izvedenih radova na objektu „Lamela H2-Zgrada za mlade“ u Goraždu;

5.2. Zaključak o formiranju radne grupe a sve u cilju iznalaženja najboljeg modela za realizaciju projekta izgradnje stambeno-poslovnih objekata „Lamela H3“ i „Lamela H4“ u Goraždu;

5.3. Odluka o odobravanju Projekata neprofitnim organizacijama sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje ugovora o izradi Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2022.godina;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje naknade na ime kupovine zemljišta u svrhu dogradnje poslovnih prostora na objektu Apoteke „9 Maj“ u Goraždu;

5.6. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje naknade na ime kupovine zemljišta u svrhu kompletiranja parcele nadograđenog i dograđenog objekta Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.7. Odluka o plaćanju prve tranše doprinosa Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“-„Institucionalizacija energetskog upravlja i povećanje energetske efikasnosti u BiH“.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime XII (dvaneste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2015.godinu;

6.4. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za raspisivanje Oglasa za prijem zaposlenika;

6.5. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o razrješenju direktora JP Radio-televizija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

7.1. Zaključak o razmatranju Prijedloga izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu;

7.2. Zaključak o razmatranju Odluke o privremenom finansiranju Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2016.godine;

7.3. Odluka o odobravanju isplate sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde na ime ispunjavanja obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, broj: 03-14-868-3/15 od 26.06.2015.godine;

7.4. Odluka o odobravanju isplate sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde na ime ispunjavanja obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, broj: 03-14-868-3/15 od 26.06.2015.godine.

8.Informacija Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći o stanju ostvarivanja besplatne pravne pomoći u BPK za period od 01.01.2015.-31.12.2015.godine.

9.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti  direktora JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“;

9.2. Odluka o odobravanju isporuke drvene peleti za potrebe Medžlisa Islamske zajednice Goražde;

9.3. Amandmani na Prijedlog Zakona o inspekcijama u BPK-a Goražde ;

9.4. Dopis;

9.5. Odgovor na poslaničko pitanje;

9.6. Odluke o plaćanju računa;

9.7. Razmatranje zahtjeva;

9.8. Rješenje o formiranju Komisije za popis i primopredaju opreme i sredstava Ureda Interne revizije;

9.9. Odluka o prijemu na stručno osposobljavanje.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave za nabavku opreme.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde za nabavku opreme.

12. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je započela 46.redovnu sjednicu, koja je nakon usvajanja nekoliko tačaka prekinuta radi skupštinskog zasjedanja, a njen nastavak zakazan  za sutra.

Vlada je na ovoj sjednici utvrdila prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period od 01.01. do 31.03. 2016.godine i uputila je u skupštinsku proceduru. Prijedlog ove odluke, kako je istaknuto, bilo je neophodno donijeti budući da Skupština još nije usvojila Budžet BPK-a za 2016.godinu. Prema riječima ministra finansija, sve je spremno za donošenje novog budžeta, samo se čeka skupštinska odluka.

Razmatran je i usvojen Prijedlog izmjena i dopuna Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu u iznosu od 14.956 446 KM, kao i prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Zavoda za period januar-mart 2016.godine koji su takođe upućeni Skupštini BPK-a na usvajanje.

Vlada je danas razmatrala i amandmane na Prijedlog Zakona o inspekcijama u BPK-a Goražde, kao i mišljenja resornih ministarstava na nacrt Zakona o poticanju zapošljavanja u BPK, koje je dostavio poslanik Salko Obhođaš. Budući da Ministarstvu za finansije nije ostavljeno dovoljno vremena da sagleda finansijske efekte ovog zakona Vlada se o njemu nije izjašnjavala, ali se slaže da bi se on trebao naći u programu Skupštine za narednu godinu.

Prije nego što je sjednica prekinuta, Vlada je dala saglasnost Upravnom odboru Agencije za privatizaciju BPK da sa funkcije vršioca dužnosti direktora Agencije razriješi Nihada Ferhatovića, a na njegovo  mjesto imenuje Samru Omerbegović.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.