• OBJAVLJENO: 20.07.2004.
75.sjednica
Razmatran Izvještaj Odbora za pripremu manifestacije “Drina- Prača, nove turističke destinacije u BiH”

Na početku sjednice razmatran je izvještaj Odbora za pripremu manifestacije “Drina- Prača, nove turističke destinacije u BiH”, te ovlašćena Turistička zajednica BPK Goražde da izvrši tehničku realizaciju ove manifestacije. Zaduženja su data i ostalim kantonalnim službama, kako bi čitava manifestacija protekla u najboljem redu.

Nakon analize, na doradu je vraćen Pravilnik o režimu saobraćaja na području grada Goražda, te formiran stručni tim sastavljen od predstavnika za privredu, Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, MUP-a i sekretara Vlade da postojeći pravilnik dopune primjedbama i sugestijama izrečenim na sjednici. Najviše primjedbi odnosilo se na mjesta za parkiranje vozila, kao i na regulisanje saobraćaja u užem dijelu grada i kod gradske pijace.

Vlada je dala saglasnost na Pravilnik o vrstama roba i usluga na koje se ne primjenjuje Uredba o postupku nabavke roba, vršenju usluga i ustupanju radova u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave.

Nakon razmatranja Izvještaja o stanju kotlovnica na području BPK Goražde i sa jedinstvenom ocjenom da se što prije mora krenuti sa racionalizacijom troškova grijanja, Vlada BPK Goražde formirala je stručni tim zam izradu Elaborata o troškovima grijanja budžetskih korisnika, sa posebnom pažnjom na eventualnu neracionalnu potrošnju. Konstatovane su, naime, evidentne razlike u potrošnji goriva između pojedinih budžetskih korisnika sa približno istim kapacitetima, pa će analiza utroška pomoći oko rasvjetljavanja uzroka ove razlike i priprema za sljedeću grijnu sezonu.

Na ovoj sjednici odobrena su i novčana sredstva Medžlisu Islamske zajednice Goražde u iznosu od 1500,00 KM za dovršetak izgradnje džamije “Šehidija” u Vitkovićima, te iznos od 1000,00 KM Srpskoj pravoslavnoj crkvenoj opštini Goražde za obnovu crkvene kapele i parohijskog doma u Goraždu.

Novčana sredstva u iznosu od 300,00 KM dobio je Savez RVI “Sinovi Drine”, a jednokratnu novčanu pomoć za troškove školarine dodijeljena je Zlatku Kolakoviću.

Služba zajedničkih poslova kantonalnih organa uprave dobila je saglasnost da raspiše oglas za prijem jednog volontera srednje stručne spreme, sa poznavanjem engleskog jezika u  Odsjeku-Služba za odnose s javnošću.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.