• OBJAVLJENO: 03.09.2004.
79.sjednica
Odobreni grantovi općinama Pale- Prača i Foča-Ustikolina; donesena Odluka o isplati studentskih kredita za mjesec juli 2004.godine

Na 79.redovnoj sjednici Vlade BPK Goražde, koja je održana 03.09.2004. godine razmatrano je 19 tačaka dnevnog reda.

Data saglasnost na pravilnike o vrstama roba i usluga na koje se ne primjenjuje Uredba o nabavci roba

 Nakon što je na prošloj sjednici Vlada BPK Goražde dala saglasnost na pravilnike Ministarstva za privredu i Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o vrstama roba i usluga na koje se ne primjenjuje Uredba o nabavci, slični pravilnici usvojeni su i za Ministarstvo za boračka pitanja, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice i Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Za svaku nabavku roba, pružanje usluga i ustupanje radova navedenu u ovim pravilicima saglasnost će davati ministri, koji će Vladu BPK Goražde izvještavati redovno o datim saglasnostima .

Odobreni grantovi općinama Pale- Prača i Foča-Ustikolina; donesena Odluka o isplati studentskih kredita za mjesec juli 2004.godine

 Vlada BPK Goražde odobrila je grantove za mjesec august 2004. godine općinama Pale-Prača i Foča-Ustikolina u iznosu od po 25.000,00 KM.

Donesena je i Odluka o isplati studentskih kredita za mjesec juli 2004. godine, u iznosu od 19.260,00 KM.

I ove godine subvencioniraće se otkup roda jabuke

Članovi Vlade BPK Goražde na ovoj sjednici, donijeli su Odluku o subvencioniranju otkupa roda jabuke u 2004. godini.

Prema ovoj odluci, data je saglasnost Ministarstvu za privredu BPK Goražde da subvencionira otkup prodaje jabuke u iznosu od 0,06 KM po kilogramu, za što će se izdvojiti sredstva u iznosu od 80.000,00 KM.

U ovoj godini, na području BPK Goražde očekuje se povećanje prinosa jabuke na oko 1200 tona, a kako bi se spriječile zloupotrebe ovih subvencija, Ministarstvo za privredu će, skupa sa Ministarstvom za finansije, sačiniti uputstvo o načinu njihove isplate na otkupljeni rod jabuke i voditi računa da se subvencije isplaćuju proizvođačima.

Odobrena sredstva za sanaciju ulica na području općine Goražde

Ovom Odlukom odobravaju se novčana sredstva  za izvođenje radova na rekonstrukciji, asfaltiranju i sanaciji ulica na području općine Goražde i to:

 1. Ulica od pješačke staze(šetalište Bosfor) do ulice 22.Maj, u vrijednosti od 14.840 KM
 2. Ulica 31. Drinska, na relaciji Baćanski most_Krunića sokak, u vrijednosti od 15.000,00 KM.
 3. Asfaltiranje ulice Braće Bezdrob, u vrijednosti od 20.000,00 KM.
 4. Učešće Kantona u sufinansiranju radova na asfaltiranju u ulici Hasana Kikića, u vrijednosti od 20.000,00 KM.
 5. Asfaltiranje ulice Mašalina i ulice koja povezuje ulicu Pobarnik i ulicu Alije Hodžića, u vrijednosti od 16.000,00 KM.

Ukupna vrijednost radova na sanaciji ovih ulica je 85.840,00 KM.

Odluka o isplati novčanih sredstava za upućivanje dva pacijenta u RRC “Fojnica”

 U skladu sa Odlukom o upućivanju i načinu upućivanja civilnih žrtava rata, paraplegičara, distrofičara i oboljelih od cerebralne dječije paralize na banjsko i klimatsko liječenje – rehabilitaciju, Vlada BPK Goražde odobrila je Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice isplatu novčanih sredstava u iznosu od 1.036,00 KM na ime prispjelog računa za korišćenje banjskog i klimatskog liječenja dva pacijenta( civilne žrtve rata u RRC “Fojnica” u Fojnici.

 Data saglasnost na Pravilnik o uslovima i načinu kreditiranja projekata za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih; saglasnost Premijeru BPK –a Goražde za potpisivanje ugovora sa CBS bankom o deponovanju i plasiranju budžetskih sredstava, a Ministarstvu za privredu za raspisivanje Javnog poziva za dodjelu kreditnih sredstava pravnim licima za realizaciju ove odluke

Ovim aktima, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ušla je u završnu fazu realizacije Odluke o uslovima i načinima zapošljavanja i samozapošljavanja mladih, za što je u budžetu kantona izdvojeno 100.000, 00 KM.

Nakon potpisivanja ugovora sa CBS bankom Goražde, koja u novoformiranoj kreditnoj liniji učestvuje sa 200.000,00 KM, vrlo povoljni krediti davaće se pravnim licima koja će zapošljavati mlade, starosti od 18 do 35 godina, ili mladima koji žele samostalno započeti biznis, u maksimalnom iznosu od 10.000,00 KM po jednom zaposlenom, po kamatnoj stopi od 6,9 %, grace periodom od šest mjeseci i rokom otplate kredita od pet godina.

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Ministarstvu privrede da raspiše Javni poziv za dodjelu kreditnih sredstava pravnim licima zainteresovanim za provođenje ove odluke.

Prednost za dodjelu kreditnih sredstava imaće pravna lica koja ispunjavaju slijedeće kriterije:

 • da obezbjeđuju zapošljavanje mladih koji su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, najmanje 30 dana;
 • da mlade ljude koje zaposle zadrže u radnom odnosu najmanje 3 godine;
 • da su u stanju osigurati povrat sredstava
 • da posjeduju potrebne uslove za realizaciju projekata za koja se traže sredstva;
 • da manjim sredstvima obezbjeđuju zapošljavanje većeg broja mladih;
 • da imaju programe orjentirane ka razvojno-izvoznom konceptu.

Mladi mogu sami konkurisati ako ispunjavaju uslove:

 • da imaju potrebne uslove za realizaciju projekata za koja se traže sredstva;
 • da su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje;
 • da mogu osigurati povrat sredstava;
 • da imaju trajno mjesto boravka na području BPK Goražde .

Izabran najbolji ponuđač za prijevoz učenika osnovnih i srednjih škola sa područja BPK-a Goražde za školsku 2004/2005 godinu

Komisija koju je formirao ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Osman Somun, nakon razmatranja prispjelih ponuda za prijevoz učenika, utvrdila je da je ponuda firme “Centroprevoz “ d.o.o. Goražde za prijevoz učenika na području ovog kantona najpovoljnija, izuzev prijevoza učenika na relaciji Prača- Bare, gdje je odabrana ponuda firme “Centotrans bus Eurolines BiH d.d. Sarajevo.

Za realizaciju ove odluke u budžetima svake škole planirana su određena sredstva za prijevoz i gorivo, a ukupno planirani iznos u budžetu za 2004. godinu, ovu namjenu iznosi 236.400,00 KM.

Usvojene Odluke o preusmjeravanju budžetskih sredstava

Ove odluke odnose se na slijedeće budžetske korisnike:

 1. JU. MSŠ Enver Pozderović Goražde
 2. JU. OŠ Fadil Fako Đozo Prača
 3. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline
 4. Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice-Centar za socijalni rad

Odobrena novčana sredstva i nabavka opreme…

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost kantonalnoj Službi za zapošljavanje da Savezu RVI BPK Goražde “Sinovi Drine” dodijeli sredstva u iznosu od 10.000,00 KM i na taj način sa 10% sredstava učestvuje u federalnom projektu zapošljavanja ratnih vojnih invalida .  Vlada je dala saglasnost i da se putem ove službe, sa novčanim sredstvima od 5000,00 KM, pomogne u zapošljavanju samohrane majke Devle Čarkić.

Takođe, Vlada BPK Goražde odobrila je kantonalnom Ministarstvu unutrašnjih poslova potpisivanje ugovora za nabavku dva radara u vrijednosti od 3.515,80 KM.

Usvojen Pravilnik o režimu saobraćaja

Ovim pravilnikom propisuje se režim saobraćaja na javnim prometnim površinama na području grada Goražda i on je sastavni dio Odluke o sigurnosti i organizaciji prometa na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministarstvo za privredu prati, dopunjava i odobrava promjene režima saobraćaja na području garda Goražda, dok će MUP i nadležni kantonalni organi za inspekcijske poslove vršiti nadzor nad provođenjem ovog pravilnika.

Kadrovska pitanja i informacije…

Vlada BPK Goražde dala je saglasnost Školskom odboru JU OŠ “Fadil Fako Đozo” da za direktora škole imenuje Dževadu Aganović .

Razmatrana je i informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o Projektu obezbjeđivanja alternativnog smještaja raseljenim porodicama kroz mjesečno plaćanje kirije. Broj korisnika ovakve pomoći, u proteklom periodu smanjio se sa 70 na 36 korisnika, a u narednom periodu biće nastavljene aktivnosti na smanjenju broja korisnika do potpunog gašenja listi.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.