• OBJAVLJENO: 19.02.2016.
50.sjednica
Dopunjena Odluka o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih kredita

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 19.02.2016.godine 50.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i    r e d

 1. Razmatranje Zapisnika sa 49. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa studija;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde na pokretanje procedure za nabavku didaktičkog materijala i nastavnih pomagala za odjeljenje za djecu sa intelektualnim poteškoćama i kombinovanim smetnjama;

2.3. Odluka o prihvatanju sufinansiranja Projekta pod nazivom „Činim pravu stvar –PROTIV NASILJA“ dostavljenog od Javnog preduzeća RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o.;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime sufinansiranja Projekta pod nazivom „Činim pravu stvar – PROTIV NASILJA“;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

4.1. Rješenje o formiranju Radne grupe za izradu Akcionog plana za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime realizacije Projekta obilježavanja godišnjice pogibije  Ferida Dizdarevića-Dizdara i saboraca.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

 6.1. Odluka o davanju saglasnosti Načelniku Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavku municije.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1.  Odluka o usvajanju Elaborata Glavne centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2015.godine;

7.2. Zaključak Glavne centralne popisne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2015.godine;

7.3. Elaborat Glavne centralne popisne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja na dan 31.12.2015.godine;

7.4. Informacija o dosadašnjim aktivnostima na donošenju Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. Razmatranje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

9. Tekuća pitanja.

Na prijedlog  ministra Eseda Radeljaša, sa dnevnog reda povlači se tačka 8.

Na prijedlog ministra Zijada Brige, sa dnevnog reda povlači se tačka  5.

Na prijedlog ministra Damira Žuge,  pod drugom tačkom dnevnog reda povlače se podtačke 2.3. i 2.4. a umjesto njih će se razmatrati:

2.3. Odluka o odobravanju isporuke 1.000 litara lož ulja za potrebe JU Centar za kulturu Goražde;

2.4. Odluka o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje direktora JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde.

Na prijedlog premijera Emira Okovića, pod sedmom tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 7.5.

7.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja 1.marta-Dana nezavisnosti BiH.

 Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 50. redovnoj sjednici, na prijedlog Ministarstva obrazovanja, usvojila je Odluku o dopuni Odluke o utvrđivanju Kriterija za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa studija.

Prema ovoj odluci, Vlada u izuzetnim slučajevima može odobriti dodjelu studentskih kredita i studentima koji ne ispunjavaju uslove definisane Kriterijima. Riječ je o studentima starijih godina studija (od III godine i dalje) koji imaju prosjek ocjena 7 i više, a koji su bili u kontinuitetu korisnici studentskog kredita; studentima starijih godina studija koji su ostvarili prosjek ocjena između 6,5 i 7, studiraju na tehničkim i medicinskim fakultetima, imaju izuzetno niska primanja, ili su pripadnici neke od kategorija boračke populacije; studentima I godine studija čiji je prosjek ocjena između 4 i 4,5, imaju izuzetna niska primanja, ili su pripadnici neke od kategorija boračke populacije i  studentima čiji je prosjek ocjena niži od 6,5, odnosno 4 (za prve godine), a koji su toku svog školovanja bili korisnici studentskog kredita, imaju izuzetna niska primanja ili su pripadnici neke od kategorija boračke populacije.

Nakon razmatranja Informacije o dosadašnjim aktivnostima na donošenju Prostornog plana Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila šest amandmana. Amandamanima se u Prostorni plan BPK, između ostalog, ucrtava nova trasa planiranog cestovnog povezivanja Goražda sa Hrenovicom, odnosno magistralnih puteva M20 i M5, dvije nove proizvodno- poslovne zone na lokalitetu Podlozja i Mujkovića polju u Goraždu,  remedijacija većeg dijela lokacije- bivše deponije komunalnog otpada Lug i bivše deponije šljake „Haldište“, uspostavljaju posebno zaštićeni prostori kroz izradu Prostornog plana posebnih obilježja Kantona, te u planirane zaštićene pejzaže dodaje Memorijalno-spomenički kompleks „Posestra“.

Vlada je zbog neusaglašenosti i neophodnosti izmjena osnivačkih akata na doradu vratila Statut Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Načelnik Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavku municije.

Vlada je odobrila imenovanje Admira Kurtovića na funkciju direktora JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, te dala saglasnost ovoj školi za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta.

OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde odobreno je pokretanje procedure za nabavku didaktičkog materijala i nastavnih pomagala za odjeljenje za djecu sa intelektualnim poteškoćama i kombinovanim smetnjama.

Usvojen je Elaborat Glavne centralne komisije za popis sredstava, obaveza i potraživanja budžetskih korisnika na dan 31.12.2015.godine, a na prijedlog Ministarstva pravosuđa formirana radna grupa za izradu Akcionog plana za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Program i finansijski plan obilježavanja 1.marta- Dana nezavisnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.                                                                                                                               


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.