• OBJAVLJENO: 18.03.2016.
53.sjednica
Odobreno potpisivanje sporazuma o zdravstvenom osiguranju lica koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu za 2016. godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je 09.03.2016.godine (srijeda) 53.redovnu sjednicu, a njen nastavak održan je 18.03.2016.godine (četvrtak) . Za sjednicu je predložen slijedeći:

     D n e v n i  r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 52. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

2.2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje direktora Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde;

2.3. Zaključak o usvajanju Zapisnika Komisije za provođenje postupka izbora i imenovanja Predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o imenovanju vršioca dužnosti privrednog društva „Mesopromet“.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju školskog odbora JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde;

3.2. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju školskog odbora JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde;

3.3. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju školskog odbora JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti na realizaciju Kalendara takmičenja Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.5. Rješenja o razrješenju i Rješenje o privremenom imenovanju članova Školskog odbora JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde;

3.6. Rješenje o razrješenju i Rješenje o privremenom imenovanju članova Školskog odbora JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde;

3.7. Rješenje o razrješenju i Rješenje o privremenom imenovanju članova Školskog odbora  JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za donošenje Odluke o produženju mandata imenovanog vršioca dužnosti direktora JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde do okončanja konkursne procedure;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01. – 31.12.2016.godine;

4.3. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01. -. 31.12.2016.godine.

4.4. Odluka o saglasnosti za isplatu obaveza prema dr. Reufu Močeviću, a po osnovu naknade za mrtvozorstvo iz 2014.godine;

4.5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-37-269/2014 od 25.02.2014.godine:

4.6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u JU „Centar za socijalni rad“ Goražde.

5. Razmatranje prijedloga oduka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Zaključak kojim se daje saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Sporazum sa Zavodom zdravstvenog osiguranje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite;

5.2. Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u drugostepenom postupku i Zaključak o ovlaštenju osobe za potpisivanje rješenja koje donosi Komisija;

5.3. Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz odbrambeno – oslobodilačkog rata.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja Dana sjećanja na poginule pripadnike MUP-a RBiH za 2016.godinu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

7.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za februar 2016.godine.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Razmatranje amandmana na skupštinske materijale.

8.2. Imenovanje predstavnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u potkomisije za europske integracije;

8.3. Odluka o imenovanju predstavnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u pregovaračke timove za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora;

8.4. Odluka o ovlaštenju za pregovaranje;

8.5. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za provođenje postupka javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, broj: 03-14-90-213/15 od 04.03.2016.godine;

8.6. Prijedlozi odgovarajućih odluka iz tekstva Izvještaja (12);

8.7. Odluka o utvrđivanju visine naknade za rad u Komisiji za provođenje postupka javne nabavke u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

8.8. Informacija o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

9.1. Odluka o formiranju Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području BPK-a Goražde.

10. Tekuća pitanja.

Nakon početka svoje 53. redovne sjednice koji je održan 09.03.2016. godine i na kojem su razmatrani amandmani sa 12. redovne sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala nastavak ove sjednice.

U oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je donijela rješenja o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog Školskog odbora JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi,“ kao i rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju školskih odbora javnih ustanova SSŠ „Džemal Bijedić,“ MSŠ „Enver Pozderović“ i STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde.

Ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, kao i Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu za period 01.01-31.12.2016. godine.

Vlada je donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti BPK-a Goražde kojom je definisano da se Lista lijekova koja je sastavni dio ove Odluke zamjenjuje novom generičkom listom lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti, usaglašenom sa Listom lijekova Federacije BiH.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Sporazuma sa Zavodom zdravstvenog osiguranja BPK-a o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite.

Iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja doneseno je i Rješenje o imenovanju Komisije za rješavanje o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u drugostepenom postupku.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju Odbora za obilježavanje značajnih događaja, datuma i ličnosti iz Odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992-1995. godina, kao i Odluku o usvajanju Programa obilježavanja Dana sjećanja na poginule pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova RBiH koji će se realizovati u periodu 04 – 06. aprila 2016. godine.

Na današnjoj sjednici razmatrana je Informacija Kantonalnog pravobranilaštva o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata u vlasništvu Bosansko-podirnjskog kantona Goražde.

U prošloj godini, Vlada BPK-a Goražde je putem Kantonalnog pravobranilaštva pokrenula aktivnosti na legalizaciji bespravno izgrađenih objekata, te je nakon 20 godina uspješno riješila pitanje legalizacije objekta JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde, etažnih prostorija iznad Apoteke „9. maj,“ te nadzidanih prostorija na zgradi Ministarstva za privredu BPK-a.

Ovom prilikom istaknuta je veoma dobra saradnja sa Općinom Goražde u procesu legalizacije, te je u ovoj godini najavljen nastavak aktivnosti na legalizaciji i preostalih objekata u korist Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U oblasti Vlade donesena je i Odluka o imenovanju predstavnika BPK-a Goražde u potkomisije za evropske integracije, kao i Odluka o imenovanju predstavnika BPK-a Goražde u pregovaračke timove za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.