• OBJAVLJENO: 01.04.2016.
55.sjednica
Usvojen prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je 29.03.2016.godine (utorak) 55.redovnu sjednicu, a njen nastavak održan je 01.04.2016.godine (petak). Na sjednici je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 53. i 54. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, između JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i JZU Zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde;

2.2. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provredenoj proceduri za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

2.3. Rješenje o razrješenju UO JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i Rješenje o imenovanju UO JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

2.4. Zaključak o isporuci lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za potrebe zagrijavanja prostorija ustanove;

2.5. Odluka o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom;

2.6. Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba;

2.7. Rješenje o razrješenju člana Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja po okončanju projekta izrade „Studije za revitalizaciju planirane lokacije nove poslovne zone Haldište i zaštitu vodotoka rijeke Drine od industrijskog otpada“;

3.2. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2015.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

4.1. Prijedlog Uredbe o kriterijima za finansiranje programa i projekata udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Zaključak kojim se podržava donošenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o udruženjima građana od posebnog društvenog značaja na nivou Federacije BiH;

5.2. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja 24.godišnjice Armije RBiH u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2016.godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o imenovanju koordinatora isped resornih ministarstava Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u okviru projekta „Zeleni ekonomski razvoj“– „Institucionalizaciju energetskog upravljanja i povećanje energetske efikasnosti u BiH“.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje redovnih učenika u osnovnim i srednjim školama sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i redovnih studenata koji nisu osigurani po drugom osnovu;

7.2. Odluka o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Tripartitnog savjetodavnog vijeća.

7.3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju;

7.4. Prijedlog Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju;

7.5. Zaključak o davanju saglasnosti za prijavu na Projekat „Utopljavanje objekta JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde;

7.6. Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora  OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde;

7.7.  Rješenje o razrješenju i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Razmatranje Amandmana na Budžet i Zakona o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde;

8.2. Razmatranje Izvještaja o radu za 2015.godinu ministarstava u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.3. Informacija o inicijativi za pripreme strateških dokumenata u resoru prometa za period 2016.-2025.godina;

8.4. Informacija o održavanju Ekonomskom foruma“16+1“ (Kina-Centrala i Istočna Evropa);

8.5. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo;

8.6. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma za zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana ni po jednom drugom osnovu;

8.7. Zaključak vezano za dostavljanje projekata za Program javnih investicija Federacije BiH;

8.8. Zaključak o usvajanju Programa rada ministarstava u Vladi BPK-a Goražde za 2016.godinu i usaglašavanje sa usvojenim Programom rada Vlade i Skupštine BPK-a Goražde;

8.9. Zaključak o Izvještaju o provedbi tromjesečnih planova rada ministarstava u Vladi BPK-a Goražde;

8.10. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora;

8.11. Zaključak za pokretanje postupka legalizacije zgrade Vlade BPK-a Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“:

9.1. Zaključak zajedno sa Informacijom o broju zaposlenih lica u općinama BPK-a Goražde u 2015.godini, sa posebnim akcentom zapošljavanja mladih osoba, kroz programe Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde;

9.2. Razmatranje Izvještaja o radu za 2015.godinu JU Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program obuke u 2016.godini;

9.4. Zaključak o usvajanju Evaluaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve 2013“, koji je implementirala JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde“;

9.5. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“, za period 01.01.2015.-31.12.2015.godine, zajedno sa Zaključkom o davanju saglasnosti na isti.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

10.1. Odluka o usvajanju Komunikacijske strategije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2018.godina.

11. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Nudžeima Džihanića pod 9. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 9.1.

9.1.  Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok za mjesec MART 2016. godine.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 55. redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila prijedloge Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju i uputila ih u skupštinsku proceduru.

Kako je istaknuo resorni ministar, riječ je o prijedlozima zakona koji su prošli kvalitetne javne rasprave i čijim donošenjem će se adekvatno urediti oblast osnovnog i srednjeg obrazovanja, ukloniti nedostaci koji su uočeni u dosadašnjem periodu primjene zakona, te ova oblast uskladiti sa ostalim zakonskim propisima.

Takođe, razmatrani su i usvojeni izvještaji ministarstava u Vladi BPK-a za 2015.godinu kao i njihovi programi rada za 2016.godinu, uz zaključak da ih je potrebno dopuniti te usaglasiti sa programima rada Vlade i Skupštine BPK za ovu godinu.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je usvojila zaključak kojim se podržava donošenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica i Zakona o udruženjima građana od posebnog društvenog značaja na nivou Federacije BiH. Tom prilikom, Vlada je sugerisala predlagaču predmetnih zakona da u javnim raspravama, odnosno u daljoj proceduri donošenja uzme i pod jednakim uslovima razmotri prijedloge, primjedbe, mišljenja i sugestije udruženja boračkih populacija s prostora Bosansko-podrinjskog kantona, s ciljem njihovog ravnopravnog učešća u donošenju ovih zakona.

U formi nacrta, usvojena je Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata udruženja koji se finansiraju/sufinansiraju iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. S ciljem usvajanja što kvalitetnijeg prijedloga ove uredbe, ministarstva će, zaključeno je, predlagaču-Ministarstvu za pravosuđe, upravu i radne odnose, dostaviti svoje primjedbe i sugestije, a s tekstom Uredbe trebalo bi se upoznati i Ekonomsko-socijalno vijeće BPK-a Goražde.

Vlada je razmatrala i usvojila svoju Komunikacijsku strategiju za period 2016-2018.godina kojom se obezbjeđuje javnost rada u organima uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te zadužila Službu za odnose s javnošću, posredstvom koje će se javnost rada i dalje obebjeđivati, da u roku mjesec dana donese operativni plan implementacije Strategije.

Na današnjoj sjednici, Vlada je dala saglasnost Centru za socijalni rad, Ministarstvu za obrazovanje i premijeru BPK-a za potpisivanje sporazuma sa Zavodom za zdravstveno osiguranje BPK Goražde o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, redovnih učenika u osnovnim i srednjim školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i redovnih studenata, te ostalih lica i radnika čiji radno-pravni status nije riješen, koji nisu osigurani po drugom osnovu.

Usvojene su i odluke o utvrđivanju visine koeficijenta za obračun novčanih i drugih materijalnih davanja po osnovu socijalne zaštite i zaštite porodice sa djecom i visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

Vlada je usvojila Izvještaj Ministarstva za privredu o okončanju projekta izrade „Studije za revitalizaciju planirane lokacije nove poslovne zone Haldište i zaštitu vodotoka rijeke Drine od industrijskog otpada“ te dala saglasnost na pomenutu Studiju.

Usvojen je i Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2015.godinu u iznosu od 180.000 KM.

U sklopu prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Informaciju o broju zaposlenih lica u općinama BPK-a Goražde u 2015.godini, s posebnim akcentom na  zapošljavanje mladih osoba kroz programe Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde, kao i izvještaje o radu i izvršenju finansijskog plana JU „Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde“ za 2015. godinu.

Takođe, usvojena je evaluacija Programa sufinansiranja zapošljavanja „Posao za sve 2013“, koji je implementirala JU „Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde te data saglasnost na Program obuke u 2016.godini.

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobilo je saglasnost Vlade za prijavu projekta „Utopljavanje objekta JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde na javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Ispred resornih ministarstava Vlade imenovani su koordinatori za realizaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“– „Institucionalizacija energetskog upravljanja i povećanje energetske efikasnosti u BiH“.

Nakon upoznavanja sa informacijama o inicijativi za pripreme strateških dokumenata u resoru prometa za period 2016.-2025.godina i  održavanju Ekonomskog foruma“16+1“ (Kina-Centralna i Istočna Evropa), Vlada je delegirala svoje predstavnike koji će učestovati u njihovoj pripremi.

Ministarstva u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona su zadužena da do 13.aprila dostave, odnosno kandiduju projekte koji bi bili uvršteni u Program javnih investicija Federacije BiH za period 2016-2020.godina.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je usvojila Program obilježavanja 24.godišnjice Armije Republike Bosne i Hercegovine i 11.godišnjice formiranja 2. pješadijskog (rendžerskog ) puka Oružanih snaga BiH na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na sjednici su donesena rješenja o razrješenju i imenovanju novog Upravnog odbora JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde i Tripartitnog savjetodavnog vijeća.

Vlada je takođe usvojila rješenja o razrješenju i imenovanju školskih odbora osnovnih škola „Husein ef. Đozo“ i „Fahrudin Fahro Baščelija“, kao i rješenje o razrješenju jednog člana Upravnog odbora JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.