• OBJAVLJENO: 06.04.2016.
56.sjednica
Data saglasnost za upućivanje odgovora prema Uredu za razmatranje žalbi BiH.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala 06.04.2016.godine (srijeda) 56.redovnu, telefonsku sjednicu. 

D n e v n i  r e d

 1. Davanje saglasnosti za upućivanje odgovora prema Uredu za razmatranje žalbi BiH.

Ad 1.

 Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković, uz prisustvo sekretara Vlade Emira Sijerčića, telefonski je kontaktirao ministre u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te je jednoglasno donesen s lj e d e ć i:

 Z A K LJ U Č A K

1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je saglasna sa tekstom odgovora Komisije za javne nabavke na uložene žalbe u postupku odabira najpovoljnijih ponuđača i ovlašćuje se sekretar Vlade Emir Sijerčić, da iste dostavi prema Uredu za razmatranje žalbi BiH.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.