• OBJAVLJENO: 08.04.2016.
57.sjednica
Usvojena Odluka o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna „Kantonalnog stambenog fonda“

 Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  održala je 08.04.2016.godine (petak) 57.redovnu sjednicu.

Po ovlaštenju Vlade, ministar Nudžeim Džihanić predložio je  s lj e d e ć i:

 D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finanije:

1.1. Odluka o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna „Kantonalnog stambenog fonda“.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, a u skladu sa Zakonom o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, zbog odsutnosti premijera Emira Okovića, donosi se  s lj e d e ć a:

 O D L U K A

o ovlaštenju za obavljanje poslova iz nadležnosti premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Član 1.

Ovlašćuje se ministar za finansije Nudžeim Džihanić, da zbog službene odsutnosti premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dana 08.04.2016.godine obavlja poslove iz nadležnosti premijera, odnosno da predsjedava 57. sjednicom Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i potpiše donesene odluke.

Član 2.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno  će se objaviti u ˝Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde˝.

Ad 1.

            Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog reda dao je ministar Nudžeim Džihanić, nakon čega je donesene jednoglasno s lj e d e ć a:

O D L U K A

o odobravanju prenosa sredstava sa posebnog namjenskog podračuna “Kantonalnog  stambenog fonda”

Član 1.

Vlada BPK Goražde odobrava prenos sredstava u iznosu od 150.000 KM sa posebnog namjenskog podračuna “kantonalnog stambenog fonda”, broj računa: 1011400000448981 otvoren kod PBS Sarajevo, filijala Goražde na transakcijski račun Ministarstva za finansije broj: 1327310410293057 otvoren kod NLB Banke d.d. Tuzla.

Član 2.

Sredstva iz člana 1. ove odluke prenose se kao kratkoročna pozajmica i ista će se vratiti do 31.12.2016. godine.

Član 3.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije.

Član 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a naknadno će biti objavljena u “Službenim novima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.