• OBJAVLJENO: 15.04.2016.
58.sjednica
Četiri projekta kandidovana u Program javnih investicija Federacije BiH

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  održala je 15.04.2016.godine (petak) 58.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 55, 56. i 57. sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o utvrđivanju visine dječijeg dodatka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva;

2.3. Odluka o prijedlogu člana za UO UKC Sarajevo, sa područja BPK Goražde;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart 2016.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za  februar 2016.godine;

3.2. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mart 2016.godine;

3.3. Odluka o odobravanju prenosa prava vlasništva i isknjižavanja stana.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Zaključak o primanju k znanju Informacije o provođenju aktivnosti pružanja usluga prevoza učenika i studenata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa SOS Dječiji vrtić Goražde i JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde;

4.3. Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da u Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo planira sufinansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u dječijem vrtiću SOS Kinderdorf Goražde te planira sufinansiranje otvaranja i rada resursne sobe za osposobljavanje i rad sa djecom sa poteškoćama u učenju i učešću u cilju ranog rasta i razvoja;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) Ostali tekući transferi-Informisanje za 2016.godinu;

4.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2016.godinu;

4.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 002)- Tekući transferi pojedincima – ostalo za 2016.godinu;

4.7. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 001) – Tekući transferi pojedincima – isplata stipendija za 2016.god

4.8. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kuturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) – Tekući transfer za visoko školstvo za 2016.godinu;

4.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime III (treće) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2016.godinu;

4.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime sufinansiranja Projekta pod nadzivom „Činim pravu stvar-PROTIV NASILJA“;

4.11. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2015/2016 godinu za mjesec novembar 2015.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravi i radne odnose:

5.1. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Drugostepene disciplinske komisije za namještenike iz kantonalnih i općinskih organa državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

6.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava za podsticaj u poljoprivredi odobrenih na osnovu programa utroška sredstava „Program novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2015.godinu“ utvrđenih u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2015.godinu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

7.2. Plaćanje računa;

7.3. Jedinstveni obrazac Programa utroška sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.4.Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Aneksa Ugovora i Sporazuma za javne nabavke;

7.5. Razmatranje Kvartalnog izvještaja o radu Vlade BPK-a Goražde.

8.Razmatranje prijedloga Odluke o načinu ostvarivanja saradnje Službe za odnose s javnošću i kantonalnih organa uprave, s ciljem informisanja javnosti.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

9.1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave:

10.1. Prijedlog Uredbe o osnivanju Službe za zajedničke poslove;

10.2. Odluka o kućnom redu i unutrašnjem obezbjeđenju u zgradi Vlade BPK Goražde.

11. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Šemsa Muslića, pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 7.1. i 7.2.

7.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 614300-«Tekući transferi neprofitnim organizacijama» utvrđenih Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu

7.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 614200-«Tekući transferi pojedincima» utvrđenih Budžetom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu.

 Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod 8. tačkom dnevnog reda razmatrat će se  podtačka 8.7.

8.7.Odluka o utvrđivanju projekata koji će se kandidovati u Program javnih investicija FBiH.

Na današnjoj 58.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je četiri projekta koji će se kandidovati u Program javnih investicija Federacije BiH. Riječ je o projektima izgradnje regionalne sanitarne deponije Trešnjica u Goraždu, fekalne kanalizacione mreže u Ustikolini, sistema primarne kanalizacione mreže i postrojenja za naselja Prača i Hrenovica, kao i o projektu izgradnje magistralne ceste Hrenovica-prevoj, Hranjen-Goražde.

Odobren je nastavak saradnje sa UNDP-om, koji će u okviru Projekta integriranog lokalnog razvoja pružati tehničku podršku u izradi akcionog plana za realizaciju Strategije razvoja kantona za period 2016-2020.godina.

Vlada je razmatrala i usvojila svoj kvartalni izvještaj o radu u ovoj godini, na osnovu kojeg je konstatovano da su od planiranih 74 aktivnosti iz Programa rada Vlade realizovane 63 , dok je njih 12 započeto, a jedna odgođena. Pored redovnih aktivnosti, bilo je i onih neplaniranih koje će biti obuhvaćene u cjelokupnom izvještaju o radu Vlade u 2016.godini, istaknuto je danas.

Razmatrane su i usvojene  informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za februar i mart ove godine.

Vlada je usvojila i Izvještaj Ministarstva za privredu o utrošku sredstava za podsticaj u poljoprivredi za 2015.godinu, te primila k znanju Informaciju Ministarstva za obrazovanje o provođenju aktivnosti pružanja usluga prijevoza učenika i studenata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U skladu sa novim Zakonom o Vladi, donesena je Uredba o osnivanju Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave.

Razmatran je i usvojen Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK-a Goražde, te utvrđen Jedinstveni obrazac programa utroška sredstava iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Odlukom o načinu ostvarivanja saradnje Službe za odnose s javnošću i kantonalnih organa uprave, koja je danas takođe usvojena, Vlada je započela s realizacijom mjera iz nedavno usvojene Komunikacijske strategije Vlade BPK-a za 2016-2018.godinu.

Na današnjoj sjednici usvojeno je i više programa utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2016.godinu sa ekonomskih kodova: Ostali tekući transferi –informisanje u iznosu od 495.000 KM; Tekući transfer za sport- 500.000 KM, Tekući transferi pojedincima za isplatu stipendija i ostalo u iznosima od 267.000 i 140.000 KM, te Tekući transfer za visoko školstvo u iznosu od 117.000 KM.

Vlada je usvojila i programe utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja sa ekonomskih kodova: Transferi neprofitnim organizacijama i Tekući transferi pojedincima u iznosima od  310.000 KM i 695.000 KM.

Vlada je takođe zadužila Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da u Programu utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima – ostalo planira sufinansiranje predškolskog odgoja i obrazovanja u dječijem vrtiću SOS Kinderdorf Goražde te otvaranja i rada resursne sobe za osposobljavanje i rad sa djecom s poteškoćama u učenju i učešću u cilju ranog rasta i razvoja.

Ministar za obrazovanje dobio je saglasnost Vlade na potpisivanje ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa SOS Dječiji vrtić Goražde i JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde.

Utvrđena je visina dječijeg dodatka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu, te odobrena sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec januar, februar i mart 2016.godine.

Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime sufinansiranja projekta pod nazivom „Činim pravu stvar-PROTIV NASILJA“ Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 6.700 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je imenovala predsjednika i članove drugostepene disciplinske komisije za namještenike iz kantonalnih i općinskih organa državne službe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon prihvatanja Informacije Ministarstva za socijalnu, politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za izbor i predlaganje kandidata za poziciju člana Upravnog odbora Univerzitetsko kliničkog centra Sarajevo s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada je donijela odluku da se na ovu poziciju u narednom mandatnom periodu imenuje dr. Nusret Popović.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.