• OBJAVLJENO: 20.05.2016.
62.sjednica
Odobrena sredstva za studentske kredite

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 20.05.2016.godine (petak) 62.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

1.1. Odluka o prihvatanju sufinansiranja Projekta i Odluka o odobravanju novčanih sredstava sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime sufinansiranja Projekta pod nazivom „Prezentacija zanimanja za vaše bolje obrazovanje“;

1.2. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava nosiocima programa sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde;

1.3. Rješenje o razrješenju privremenog  i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova školskog odbora JU „Džemal Bijedić“ Goražde

1.4. Prijedlog Rješenja o razrješenju privremenog i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Škoskog odbora JU STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde;

1.5. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Berlin – Njemačka, na sudjelovanje u obilježavanju „Dana visokih narodnih škola“ Savezne Republike Njemačke, ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Žuga Damiru;

1.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime studentskih kredita studentima sa područja BPK Goražde za studijsku 2015/2016 godinu za mjesec decembar 2015.godine;

1.7. Odluka o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2016/2017.godinu.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja “Dana sjećanja na civilne žrtve agresije/Dan logoraša/Dan žena u oslobodilačkom ratu“ u BPK za 2016.godinu;

2.2. Mišljenje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na Nacrt Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH;

2.3. Izmjena i douna Odluke broj: 03-34-285/16 od 11.03.2016.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku dijela policijskih uniformi i obuće Upravi policije MUP-a BPK-a Goražde;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za nabavku stalnih sredstava u svrhu izgradnje sistema video nadzora.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Zaključak o utvrđivanju prijedloga dokumenta „Studija i plan energetske efikasnosti BPK Goražde za period 2015-2020-godina“;

4.2. Zaključak kojim se utvrđuje da je Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, kao investitor izgradnje objekta STS 20/0,4 kV „Bulozi“ do 160 kVA sa priključkom 20kV vodom, dužna snositi naknadu za rad Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde za potpisivanje ugovora o bankovnoj garanciji i potpisivanje mjenica koje će biti deponovane po osnovu ugovora o bankovnoj garanciji;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje procedure izbora najpovoljnijeg ponuđača za rekonstrukciju nadzidanih stanova u ul. M. Tita, Jusufa Duhovića i Mehe Drljevića.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za boračka pitanja BPK Goražde da potpiše Anex na Ugovor o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida-poginulih boraca sa prostora BPK Goražde sa odabranim pružaocem usluga ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde;

5.2 Odluka o odobravanju novčanih sredstava (obilježavanje „Bitke za ranjenike u Jablanici“);

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za projekat posjete porodici poginule doktorice Dušice Vujasić.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom (ljetnom) održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2016.godinu;

6.2 Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu BPK Goražde za plaćanje 2 (dva) računa po okončanju Projekta izrade „Studije za revitalizaciju planirane lokacije nove poslovne zone Haldište i zaštitu vodotoka rijeke Drine od industrijskog otpada“.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Rješenje o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK Goražde;

7.2. Poslanička pitanja i inicijative;

7.3. Odluka o jednokratnim novčanim pomoćima;

7.4. Dostava mišljenja.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave za nabavku opreme;

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

9.1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite BPK Goražde broj: 03-44-263/15 od 05.03.2015.godine.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi BPK Goražde:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku stalnih sredstava.

11.Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 1. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 1.8. i 1.9.

1.8. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, na pokretanju procedure za nabavku opreme za kabinet fizer-vlasuljar.

1.9. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocima sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog ministra Damira Dučića, pod 2. tačkom dnevnog reda skida se podtačka 2.1. i pod tačkom tekuća pitanja da se razmotri mogućnost finansiranja Projekta Infohouse.

Na prijedlog ministra Slobodana Jankovića, pod pod 4. tačkom dnevnog reda povlači se podtačka  4.4.

Na prijedlog ministra Šemsa Muslića, razmatrat će se prijedlog Zaključka o realizaciji projekta  zapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa Službom za zapošljavanje BPK-a Goražde.

Na prijedlog ministra Meha Mašale, pod 6. tačom dnevnog reda razmatrat će se podatčke 6.3.  6.4.

6.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Salman Anesom.

6.4. Zaključak o davanju saglasnosti  ministru za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Drakovac Emirom

Na prijedlog premijera Emira Okovića, pod 11. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtčka 11.1.

11.1. Urgencija Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas svoju 62. redovnu sjednicu na kojoj je usvojena Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima s područja našeg kantona za mjesec decembar 2015.godine, te prijedlog Odluke o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2016/2017.godinu. Takođe, data je saglasnost premijeru BPK Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na redovnom ljetnom održavanju regionalne ceste R-448 Potkozara-Goražde-Hrenovica za 2016.godinu.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, usvojena je Odluka o prihvatanju sufinansiranja Projekta pod nazivom „Prezentacija zanimanja za vaše bolje obrazovanje“, dostavljenog od Javnog preduzeća RTV BPK Goražde kao i Odluka o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 10.000 KM za njegovo sufinansiranje. RTV BPK Goražde će u tri televizijske emisije-reportaže, predstaviti sva zanimanja koja su trenutno u ponudi srednjih škola. Reportaže će biti pripremljene u periodu od mjesec dana i emitovane u najgledanijim terminima u programu  TV BPK Goražde.

Takođe, na ovoj sjednici usvojena je odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava nosiocima programa sportskih djelatnosti, a sredstva u iznosu od 26.998KM predviđena su odobrenim operativnim planom za mjesec maj 2016.godine.

U okviru tački dnevnog reda ispred ovog ministarstva, Vlada BPK Goražde usvojila je prijedloge rješenja o razrješenju privremenog i i imenovanju predsjednika i članova Školskog odbora u srednjim školama „Džemal Bijedić“ i „Hasib Hadžović“ .

Vlada BPK Goražde razmatrala je mišljenje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na Nacrt Zakona o hraniteljstvu u FBiH, te donijela zaključak kojim prihvata predloženi nacrt i mišljenje ministarstva,  a isti će biti upućen u skupštinsku proceduru.

Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde Vlada je dala saglasnot za nabavku dijela policijskih uniformi i obuće za potrebe pripadnika Uprave policije te nabavku stalnih sredstva u svrhu izgradnje sistema video nadzora.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, usvojen je prijedlog dokumenta „Studija i plan energetske efikasnosti BPK Goražde za period 2015-2020.godina“ te upućen u dalju skupštinsku proceduru. Ovim dokumentom je prvo izvršena analiza stanja objekata koje organi Vlade kantona, javne službe i preduzeća čiji je osnivač kanton, koriste za obavljanje svoje djelatnosti te na osnovu iste predložene su mjere u cilju poboljšanja energetske efikasnosti, s kojim će se zatim moći aplicirati za finansiranje iz federalnih i međunarodnih fondova.

Takođe, usvojena je i odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde da sa NLB Bankom Tuzla, Ekspozitura Goražde potpiše ugovor o bankovnoj garanciji od 40.429,35 KM, kao sredstvo osiguranja na ime Fonda za zaštitu okoliša F BiH, kao uslov za dodjelu finansijskih sredstava za sufinansiranje projekta „Izrada Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (KEAP-a) za period 2016-2022. godina.

Data je saglasnost ministru za boračka pitanja za potpisivanje aneksa Ugovora o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida ,članova porodica šehida i poginulih boraca sa odabranim pružaocem usluga, ATTP „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde.

Usvojena je takođe odluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja za finansiranje posjete porodici poginule doktorice Dušice Vujasić u Beograd.

Ministarstvu za privredu data je saglasnost na plaćanje računa po okončanju Projekta izrade „Studije za revitalizaciju planirane lokacije nove poslovne zone Haldište i zaštitu vodotoka rijeke Drine od industrijskog otpada“.

Vlada BPK Goražde donijela je rješenje o imenovanju Tima za monitoring i koordinaciju provođenja Akcionog plana za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK Goražde.

Razmatrana su poslanička pitanja i inicijative te usvojene odluke o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći socijalno ugroženim porodicama.

Do kraja zasjedanja, Vlada je dala saglasnost i na zaključak Upravnog odbora Agencije za privatizaciju o prijedlogu za imenovanje vršioca dužnosti direktora ove ustanove na period od tri mjeseca . Za vršioca dužnosti direktora imenovana je Samra Omerbegović dipl. profesor predškolskog odgoja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.