• OBJAVLJENO: 09.06.2016.
64.sjednica
Usvojen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je 02.06.2016.godine (četvrtak) 64.redovnu sjednicu,  a njen nastavak je održan 09.06.2016.godine. Na sjednici je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 62. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za podršku razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o praćenju realizacije obaveza po osnovu raspolaganja imovinom putem Specijalne pogodbe u privrednom društvu „EMKA BOSNIA“ d.o.o. Goražde;

2.4. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije o utrošku sredstava po Programu unapređenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014.godinu;

2.5. Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde, na pokretanje procedure za nabavku metalnog ormara za odlaganje arhivske građe;

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde, na pokretanje procedure izgradnje protivpožarnog zida;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime V (pete) od ukupno XII /dvanaest) redovnih tranši za 2016.godinu;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženjima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za provođenje djelatnosti u oblasti kulture i tehničke kulture;

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti na pokretanje procedure te provođenje aktivnosti koje je neophodno preduzeti prije donošenja Odluke o načinu i uvjetima raspolaganja nekretninama neposrednom pogodbom ili zamjenom nekretnina u vlasništvu OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za nekretninu u vlasništvu Općine Foča-Ustikolina približno iste vrijednosti.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti  na prenos vlasništva nad poslovnim prostorom u stambeno-poslovnom objektu „Lamela-H“ na lokalitetu Biserna Općina Goražde;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupaka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji  krovova i izradi fasada na objektima na kojima je izvršena  nadogradnja potkrovnih stanova u ul. M.Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u  Goraždu, a koji su po Sporazumu sa Opštinom Goražde pripali Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na plan  utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa podračuna “Kantonalnog stambenog fonda  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Informacija o realizaciji sporazuma sa uposlenicima i stanju u JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme za potrebe Minsitarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

7.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

8.2. Odluka o odobravanju nabavke službenih motornih vozila;

8.3. Razmatranje Izvještaja o radu Policijskog komesara za period 01.01.2016. – 31.03.2016.godine;

8.4. Razmatranje zahtjeva za sponzorstvo;

8.5. Zaključi o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma

8.6. Molbe za finansijsku pomoć udruženja.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave:

9.1. Informacija o stanju vozila marke VW;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave za nabavku 1 (jedne) centralne komupjuterske jedinice;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjih organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa;

9.4. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave za plaćanje fakture/otpremnice.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o marketinškoj, poslovnoj saradnji Vlade BPK-a Goražde sa firmom „Creative line“ d.o.o. Goražde.

11. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjem nastavku 64.redovne sjednice usvojila je i u skupštinsku proceduru proslijedila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o imovini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvojen je i Program utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za podršku razvoju neprofitnim organizacijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu u vrijednosti od 15.000 KM.

Takođe, razmatran je i usvojen izvještaj ovog Ministarstva o praćenju realizacije obaveza po osnovu raspolaganja imovinom putem Specijalne pogodbe u privrednom društvu „EMKA BOSNIA“ d.o.o. Goražde, kao i Izvještaj Komisije o utrošku sredstava po Programu unaprjeđenja usluga javnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2014.godinu.

Vlada nije imala primjedbi ni na Izvještaj o radu i poslovanju JP „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde koji je upućen Skupštini na usvajanje.

U okviru tačaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost premijeru i ministru za obrazovanje za potpisivanje ugovora sa 24 sportska kluba o dodjeli finansijskih sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona.

JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde dobila je saglasnost za pokretanje procedure izgradnje protivpožarnog zida.

Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrena je peta, od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2016.godinu, a odobrena su i novčana sredstva udruženjima s područja Kantona za provođenje djelatnosti u oblasti kulture i tehničke kulture.

U skladu sa aktivnostima iz programa svog rada, Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o realizaciji sporazuma sa uposlenicima i stanju u JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Usvojene su takođe i odluke o odobravanju novčanih sredstava ovoj javnoj ustanovi na ime izmirenja dijela obaveza po Sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenih koja dospijevaju na dan 30.06.2016.godine (IV rata i razlika plaća).

Vlada je na današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Izvještaj o radu policijskog komesara za prvi kvartal ove godine, te dala saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa.

Upravi policije i Ministarstvu za unutrašnje poslove data je saglasnost za nabavku stalnih sredstava, odnosno opreme.

Nekoliko udruženja dobilo je finansijsku pomoć Vlade za realizaciju svojih aktivnosti, a sa ekonomskog koda namijenjenog za finansiranje vjerskih zajednica Vlada je podržala i jedan od projekata Muftijstva goraždanskog.

Na kraju sjednice, Vlada je opunomoćila ministre pravosuđa, finansija i zdravstva za vođenje pregovora sa sindikatom u vezi donošenja granskih kolektivnih ugovora.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.