• OBJAVLJENO: 24.06.2016.
66.sjednica
Podržan prednacrt federalnog Zakona o pravima demobilisanih branilaca; odobreni projekti osnovnim školama s područja BPK-a Goražde

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 24.06.2016.godine (petak) 66.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 63. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o odobravanju I (prvog) od ukupno (dva) jednaka dijela novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde za 2016.godinu;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu BPK Goražde na ime redovne tranše za mjesec mart i april 2016.godine;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde na pokretanju procedure za nabavku namještaja – sećije za potrebe djece u produženom boravku;

2.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Kišobran za sve“;

2.5. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za pokretanje procedure na izvođenju radova na sanaciji podova u objektu matične škole;

2.6. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Prača“ Prača na pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Nefunkcionalnost i dotrajalost školskog namještaja“;

2.7. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača na pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Moja škola-škola 21. vijeka“;

2.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći Rukometnom klubu Radnički kao nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde;

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1.Odluka o sufinansiranju obilježavanja manifestacije „Bitka na Zebinoj šumi“.

3.2.Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec maj 2016.godine.

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja b/p za mjesec maj 2016.godine;

3.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava, na ime sufinansiranja troškova za učešće ekipe RVI sa prostora BPK Goražde na KUP prvenstvo u kuglanju koji će se održati u Tuzli dana 14.05.2016.godine;

3.5. Zaključak kojim se daje podrška federalnim organima vlasti na donošenje Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica;

3.6. Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o realizaciji projekta zapošljavanja/samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa I kvartalom 2016.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o namjenskom utrošku sredstava po „Programu razvoja turizmau BPK Goražde za 2015.godinu“;

4.2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava „Podrška razvoju neprofitnim organizacijama BPK Goražde, za 2015. godinu;

4.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2015.godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Zaključak, Rješenje o razrješnju i Rješenje o imenovanju (privremenog) Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.2. Zaključak, Rješenje o razrješenju i Rješenje o (privremenom) imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskgo kantona Goražde:

6.1. Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta BPK Goražde;

6.2. Jednokratne novčane pomoći;

6.3. Odluka o pokretanju postupka Javnih nabavki po Odluci Vlade BPK-a Goražde broj: 03-14-904/16 od 09.06.2016.godine i Rješenje o formiranju komisije;

6.4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku lož-ulja „LUEL“;

6.5. Informacija o radu Kantonalnog tužilaštva za period 01.01.-31.12.2015.godine;

6.6. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi BPK Goražde:

7.1. Odluka o davanju saglasnoti Direkciji robnih rezervi BPK Goražde da izvrši nabavku  50,4 tone drvene peleti;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku 3.000 litara euro dizela.

8. Tekuća pitanja.

Na današnjoj 66.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržala je prednacrt federalnog Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica o kojem su svoje mišljenje trebali dati sve kantonalne skupštine i ministarstva za boračka pitanja. Kako ističe resorni ministar Šemso Muslić, za provođenje ovog zakona neophodna su sredstva u iznosu od 17 miliona KM na godišnjem nivou iz federalnog budžeta. Kad je riječ o pravima koja su previđena da se finansiranju na kantonalnom nivou, u većem broju kantona pa tako i u našem, ona su obuhvaćena zakonima o dopunskim pravima boraca koji se redovno planiraju u kantonalnim budžetima. Ipak, prije upućivanja Skupštini BPK-a na davanje mišljenja, Vlada je od Ministarstva za boračka pitanja zatražila da napravi analizu uporednih pokazatelja postojećeg i prednacrta novog zakona, na osnovu kojih će se vidjeti njegova finansijska težina, odnosno hoće li doći do povećanja finansijskih izdvajanja koja, kad je riječ o našem kantonu, neće biti moguće pokriti bez pomoći iz federalnog budžeta.

Uz pohvale za dobru saradnju Ministarstva obrazovanja i goraždanskih obrazovnih ustanova sa humanitarnom organizacijom World Vision Internacional, Vlada je na današnjoj sjednici odobrila pokretanje procedure za realizaciju nekoliko projekata goraždanskih osnovnih škola koje će i u ovoj godini sa većinskim dijelom sredstava sufinansirati organizacija World Vision. Riječ je o projektima osnovnih škola „Husein ef. Đozo“ Goražde , „Prača“ Prača i „Hasan Turčalo Brzi „Ilovača, koji se odnose na natkrivanje dijela dvorišta, adaptaciju namještaja, te nabavku opreme i učila, odnosno na realizaciju učeničkih projekata za unaprjeđenje obrazovanja.

Osnovna škola „Ustikolina“ iz Ustikoline takođe je dobila saglasnost Vlade za pokretanje procedure za izvođenje radova na sanaciji podova u objektu matične škole za koje je sredstva u iznosu od 20.000 KM obezbijedilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, a ostatak od 15.000 KM obezbjeđen je u budžetu ove škole.

Vlada je primila k znanju Informaciju o radu Kantonalnog tužilaštva za 2015.godinu koja je proslijeđena Skupštini na usvajanje.

Razmatran je takođe i Nacrt izvještaja o finansijskoj reviziji Budžeta BPK Goražde, te zadužena sva ministarstva da dostave svoje mišljenje o ovom izvještaju.

U okviru tačaka Ministarstva za privredu, razmatrani su i usvojeni izvještaji o utrošku sredstava za 2015.godinu za slijedeće programe: „Program razvoja turizma u BPK Goražde“, „Program podrške razvoju neprofitnih organizacija BPK Goražde“ i „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta“.

Vlada je takođe razmatrala i izvještaj Ministarstva za boračka pitanja o realizaciji projekta zapošljavanja/samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija sa I kvartalom 2016.godine. Ovom ministarstvu naloženo je da u saradnji sa Ministarstvom finansija izvrši uplatu drugog dijela sredstava korisnicima koji su izmirili sve ugovorene obaveze, dok je Kantonalno pravobranilaštvo zaduženo da u cilju povrata sredstava pokrene aktivnostti protiv korisnika srestava koji ne izmiruju ugovorom preuzete obaveze.

Vlada je odobrila prvi od ukupno dva jednaka dijela novčanih sredstava Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK Goražde za 2016.godinu, redovne tranše Sportskom savezu BPK Goražde za mart i april ove godine, te  interventnu pomoć Rukometnom klubu Radnički kao nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK Goražde.

Redovna sredstva za maj ove godine odobrena su za i Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija , odnosno za rad boračkih udruženja.

Usvojena je Odluka o pokretanju postupka javnih nabavki prema Odluci Vlade BPK-a Goražde, te Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku lož- ulja „LUEL“.

Na prijedlog Ministrastva za zdravstvo, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde, Vlada je donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju upravnih odbora  JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde i Zavoda zdravstevnog osiguranja BPK-a Goražde, do njihovog konačnog imenovanja, a najduže do 90 dana .


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.