• OBJAVLJENO: 28.06.2016.
67.sjednica
Utvrđen Amandman I na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 28.06.2016.godine (utorak) 67.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima.

2. Razmatranje Prijedloga Zaključka o davanju ovlaštenja Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Mišljenje na Nacrt Odluke o usvajanju Politike razvoja informacionog društva Bosne i Hercegovine 2016 – 2020.godina.

3. Tekuća pitanja.

 Prije održavanja ove sjednice premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je upoznao članove Vlade da je u skladu sa Poslovnikom o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dana 27.06.2016.godine održao telefonsku sjednicu na kojoj su donesene dvije odluke i to:

Ad 1.

O D L U K A

o izmjeni i dopuni Odluke o  upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2016/2017 godinu

I

            U Odluci o  upisu učenika u prvi razred Srednjih škola  za školsku 2016/2017 godinu  broj: 03-38-732/16 od 20.05.2016. godine, u članu I, dio JU SSŠ „Džemal Bijedić” Goražde,  tačka 2. mašinska struka – tehničar mehatronike vozila EU VET Program IV stepen 1  odjeljenje  mijenja se i glasi:

Obrađivač gume i plastike (plastičar) III stepen 1 odjeljenje

Ad 2.

 O D L U K A

o odobravanju novčanih sredstava

Član 1.

 Ovom Odlukom odobravaju se novčana sredstva u iznosu od 1.000,00 KM, Ramović Džejli iz Goražda, kao nagrada za osvojeno  prvo  mjesto na takmičenju Grandove zvjezdice.

Nakon toga prešlo se na dnevni red za 67. redovnu sjednicu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

Ad 1.

Uvodno obrazloženje po prvoj tački dnevnog reda dao je ministar Nijaz Musić, nakon čega je donesena s lj e d e ć a:

1.1.

O D L U K A

o utvrđivanju Amandmana I na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima

Član 1.

Ovom Odlukom se utvrđuje Amandman I kojim se vrši dopuna člana 6. prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutršnjim poslovima, a kojim se mijenja i dopunjuje član 43.                    Zakona o unutrašnjim poslovima , tako da se doda stav (3) koji glasi:

“3)  U stavu (3) riječ  :”Skupštinu” briše se”.

Član 2.

Amandman iz  člana 1. ove Odluke postaje sastavni dio Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutršnjim poslovima.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu  danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno  će biti objavljena u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

 

O b r a z l o ž e n j e

            U članu 43. stav (3) Zakona o unutrašnjim poslovima (“Službene novine Bosansko- podrinjskog kantona Goražde”, broj: 6/15) propisano je da je Nezavisni odbor dužan o radu policijskog komesara izvještavati Skupštinu , Vladu Kantona i ministra. Imajući u vidu  da  Nezavisni odbor imenuje Skupstina kao nezavisno tijelo koje je odgovorno da u ime Skupštine prati  rad policijskog komesara, te da Zakonom o unutrašnjim poslovima nije propisano da Skupština može pokrenuti inicijativu za smjenu policijskog komesara niti može poduzeti druge mjere u  slučaju da izvještaj o radu policijskog komesara ne bude usvojen, već ta ovlaštenja imaju Nezavisni odbor i/ili  ministar za unutrašnje poslove kao član Vlade  , ako nakon razmatranja izvještaja               zaključe da policijski komesar ne provodi mjere nadzora nad organizacionim jedinicama, odnosno  ne  vrši pravilno usmjeravanje cjelokupnih aktivnosti Uprave policije i ne osigura blagovremeno i zakonito obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave policije , to  nema svrhe podnositi izještaj o radu policijskog komesara Skupštini.

Ad 2.

            Uvodno obrazloženje po drugoj tačci dnevnog reda dao je  ministar Meho Mašala, nakon čega je donesen s lj e d e ć i:

2.1.

Z A K LJ U Č A K

  1. Ovlašćuje se Premijer Bosansko – podrinjskog kantona Goražde da potpiše Mišljenje na Nacrt Odluke o usvajanju Politike razvoja informacionog društva Bosne i Hercegovine 2016 – 2020.godina.
  2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.