• OBJAVLJENO: 01.07.2016.
68.sjednica
Donesena Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u RS

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 01.07.2016.godine (petak) 68.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 64, 65. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Jabuka“ na rijeci Kolini u općini Foča Ustikolina;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji regionalnog puta R-448, dionica Zupčići-Podkozara.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći za učešće sportista na Međuopštinskim omladinskim sportskim igrama (MOSI) „Rogatica 2016“;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2016/2017.godinu;

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde na pokretanje postupka nabavke i ugradnje video nadzora na vanjskom dijelu objekta škole;

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za pokretanje procedure na ugradnji video nadzora na matičnoj školi, te rekonstrukcije mokrog čvora u područnoj školi u Bogušićima;

3.6. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o obrazovanju, kulturi i mladim na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženjima s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za provođenje djelatnosti u oblasti kulture.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec maj i juni 2016.godine;

4.2. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01.-31.12.2015.godine;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde, broj: 14-I-2105/16 od 29.06.201.godine;

4.4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za nominiranje/imenovanje direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde;

4.5. Zaključak o poništenju Javnog oglasa za izbor i imenovanje direktora KZZO usklađivanje kriterija, te raspisivanje Ponovnog javnog oglasa;

4.7. Odluka o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Odluka o usmjeravanju neplanirane donacije u Budžetu BPK Goražde za 2016.godinu;

5.2. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec juni 2016.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje Momorijala „Meho Drljević-Dedo i saborci“;

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat pomoći u liječenju demobilisanog borca – člana udruženja;

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje ugovora o pružanju usluga ispitivanja elektro instalacija na stambenim jedinicama nadograđenim u ulicama Maršala Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića u Goraždu i izdavanje atesta o izvršenim ispisitvanjima.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti ministru Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o izvođenju radova izmještanja podzemne cijevne mreže grijanja u zgradi Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

 9.1.Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Goražde za nabavku opreme.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odgovori na poslanička pitanja i incijative;

10.2. Razmatranje zahtjeva udruženja građana.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave za plaćanje fakture/otpremnice.

12. Tekuća pitanja.

Razmatrajući na početku sjednice materijale iz oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila Odluku o dodjeli koncesije za projektovanje, izgradnju, korištenje i prijenos MHE „Jabuka“ na rijeci Kolini u općini Foča u Federaciji BiH privrednom društvu „EKO-REM“ d.o.o. iz Sarajeva.

Ukupna investicija koncesije koja je dodijeljenja na period do 30 godina je 2.300.000 KM, instalisane snage 700 kW.

Donošenjem ove odluke, kako je istaknuto, ostvariće se pozitivni efekti na Budžet BPK-a, posebno u ovoj godini, kroz naplatu jednokratne koncesione naknade u visini od 41.400 KM, što predstavlja 1,8% od ukupne investicije, te tekuće koncesione naknade koja za prvih deset godina iznosi 5% od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog proizvodnjom i prodajom kilovata električne energije,  9% za period od 10-20.godine korištenja i 13% za period od 20-30.godine.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona dobio je saglasnost za zaključivanje ugovora o dodjeli ove koncesije, kao i saglasnost za zaključivanje Ugovora o izvođenju radova na modernizaciji regionalnog puta R-448, dionica Zupčići-Podkozara sa privrednim društvom „Okac“ d.o.o. Goražde, čija je ponuda ocijenjena kao najprihvatljivija i čija ukupna vrijednost iznosi 290.782 KM.

Ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobio je saglasnost Vlade za potpisivanje ugovora o pružanju usluga ispitivanja elektro-instalacija na stambenim jedinicama nadograđenim u ulicama Maršala Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića u Goraždu i izdavanje atesta o izvršenim ispitivanjima, dok je ministru za unutrašnje poslove BPK-a Goražde odobreno potpisivanje Ugovora o izvođenju radova izmještanja podzemne cijevne mreže grijanja u zgradi ovog ministarstva.

Vlada je razmatrala i primila k znanju informacije Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport o stanju u oblasti obrazovanja i kulture, kao i Informaciju o mladima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koje su upućeni Skupštini BPK-a Goražde u okviru priprema za tematsku sjednicu pod nazivom „Obrazovanje, kultura i mladi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.“

SSŠ „Džemal Bijedić“ dobila je saglasnost Vlade za pokretanje postupka nabavke i ugradnje video nadzora na vanjskom dijelu objekta škole.

Saglasnost Vlade za pokretanje procedure na ugradnji video nadzora na matičnoj školi, te rekonstrukcije mokrog čvora u područnoj školi u Bogušićima dobila je i OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići, dok je OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača data saglasnost za nabavku ogrijevnog drveta za školsku 2016/2017.godinu.

U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice razmatran je Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01-31.12.2015.godine, na koji Vlada nije imala primjedbi te ga je uputila Skupštini BPK-a Goražde u dalju proceduru.

Na osnovu Zakona o pravima lica koja se iz Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vraćaju u mjesta prijeratnog prebivališta, Vlada je usvojila Odluku o ostvarivanju prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja za povratnike u Republiku Srpsku kojom se povratnicima omogućava ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i to zadovoljavanje potreba u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, specijalističko-konsultativoj zdravstvenoj zaštiti i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti sa odgovarajućom medicinskom rehabilitacijom.

Ova prava povratnici će moći ostvarivati pod istim uslovima kao i ostali osiguranici s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od  6.000 KM za učešće sportista s područja Bosansko-podrinjskog kantona na Međuopštinskim omladinskim sportskim igrama (MOSI) „Rogatica 2016“ koje se održavaju u opštini Rogatica od 13. do 17. jula.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja odobrena su sredstava za sufinansiranje troškova obilježavanja memorijala „Meho Drljević-Dedo i saborci“ i za Projekt pomoći u liječenju demobilisanog borca, člana Udruženja za očuvanje lika i djela Zaima Imamovića i saboraca.

Vlada je utvrdila osnovicu za obračun plaća i naknade za topli obrok budžetskih korisnika za juni ove godine.

Do kraja sjednice razmatrani su odgovori na poslanička pitanja i incijative i zahtjevi udruženja građana.

Zbog odsustva resornih ministara, današnjoj sjednici prisustvovali su ovlašteni predstavnici Minsitarstva za finansije, Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline i Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.