• OBJAVLJENO: 05.08.2016.
72.sjednica
Dato mišljenje o prijedlogu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 05.08.2016.godine (petak) 72.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje Zapisnika 71. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime VII (sedme) od ukupno XII (dvanest) redovnih tranši za 2016.godinu;

2.2. Izvještaj o radu za 2015.godinu i godišnjeg obračuna JP RTV BPK Goražde d.o.o. za period 01.01.-31.12.2015.godine;

2.3. Zaključak o davanju saglasnosti svim osnovnim školama s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a kojima ističe Ugovor, da mogu pokrenuti proceduru za nabavku peciva i namirnica za potrebe đačke kuhinje;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300 (JAN 003) – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za nauku za 2016.godinu;

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za kulturu Goražde na ime dvije promocije knjige;

2.6.  Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde, na pokretanje  procedure na zamjeni dotrajalog i uništenog patosa u holu na prvom spratu škole.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Odluka o preraspodjeli sredstava između budžetskih korisnica u Budžetu BPK Goražde za 2016.godinu;

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program o izmjeni i dopuni Plana i Programa Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku foto aparata za potrebe Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga revizije glavnog projekta za izradnju „Spomen obilježja“ posvećenom legendarnom komandantu Zaimu Imamoviću u Goraždu;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje Fakture broj: 000074 od 08.07.2016.godine firmi „Enova“ d.o.o. Sarajevo na ime izrade dokumenta „Kantonalni akcioni plan za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2022.godina“.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Zaključak o davanju saglasnosti  premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Anex na ugovore o korištenju usluga banjsko-klimatskog liječenja pripadnika boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa JU RRC „Fojnica“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja – Terme-Ilidža“;

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstaava za Projekat sanacije spomen obilježja „Put spasa“ Grebak;

6.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat zapošljavanja tehničkog sekretara u općinama Pale, Ustikolina u Federaciji i Novo Goražde;

6.4. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku informatičko-tehničke opreme za potrebe Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti načelniku Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovore o nabavci dijela policijskih uniformi i obuće.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravi i radne odnose:

8.1. Mišljenje na Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju.

8.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom tužilaštvu Goražde za raspisivanje Internog oglasa za prijem namještenika (čistačica) na neodređeno radno vrijeme;

8.2. Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom sudu Goražde za raspisivanje Internog oglasa za prijem namještenika viši referent za operativno – tehničke poslove (daktilograf) na neodređeno vrijeme.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Zahtjevi za jednokratne novčane pomoći.

10. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona na današnjoj 72.redovnoj sjednici prihvatila je mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK-a o prijedlogu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije BiH i uputila ga Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Nakon obrazloženja resornog ministra, Vlada je usvojila Izvještaj o radu i godišnji obračun JP RTV BPK Goražde za 2015.godinu, koji su upućeni u dalju skupštinsku proceduru.

Tom prilikom, od menadžmenta ove medijske kuće zatraženo je da pokuša zadržati pozitivan trend finansijskog poslovanja, uz podizanje vlastite produkcije na viši nivo, izmirivanje obaveza prema uposlenicima i donošenje novog Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjoj organizaciji radnih mjesta, bez povećanja broja uposlenih.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila i novčana sredstva JP RTV BPK u iznosu od 36.704 KM na ime sedme tranše za 2016.godinu, namijenjene za isplatu plaća i doprinosa.

Saglasnost Vlade dobio je Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda– Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za nauku za 2016.godinu.

Do okončanja postupka javnih nabavki, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobio je saglasnost za potpisivanje anexa ugovora o korištenju usluga banjsko-klimatskog liječenja pripadnika boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa JU RRC „Fojnica“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja – Terme-Ilidža“.

Vlada je takođe dala saglasnost za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga revizije glavnog projekta za izradnju „Spomen obilježja“ posvećenom legendarnom komandantu Zaimu Imamoviću u Goraždu.

Odobrena su i novčana sredstva za projekte Udruženja za očuvanje lika i djela Zaima Imamovića i saboraca i Udruženja demobilisanih boraca BPK-a, koji se odnose na sanaciju spomen ploča na „Putu  spasa“ Grebak, odnosno Projekt zapošljavanja tehničkih sekretara u udruženjima demobilisanih boraca u općinama Pale i Foča u FBiH.

Vlada je finansijski podržala i JU Centar za kulturu u promociji dvije knjige naših sugrađana, Fadila Salkovića i Admira Ikovića.

Ministarstvo za urbanizam dobilo je saglasnost za plaćanje fakture firmi „Enova“ d.o.o. Sarajevo za  izradu „Kantonalnog akcionog plana za zaštitu okoliša (KEAP) Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2022.godina“.

Načelniku Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Vlada je odobrila potpisivanje ugovora o nabavci dijela policijskih uniformi i obuće.

Na kraju sjednice, Vlada je odobrila dopunu Uredbe o kriterijima za finansiranje projekata i programa neprofitnih organizacija koje se finansiraju iz Bužeta BPK-a Goražde, kao i izmjene i dopune Plana i programa Direkcije za ceste BPK-a Goražde.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.