• OBJAVLJENO: 02.09.2016.
74.sjednica
Odobrena sredstva za nabavku ogrijevnog drveta za najugroženije porodice penzionera i osoba u stanju socijalne potrebe

D n e v n i   r e d

  1. Razmatranje Zapisnika sa 73. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

  2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

    2.1. Zaključak o davanju  saglasnost Premijeru BPK Goražde da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa Javnom ustanovom za                  medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje-lječilište „Reumal“ Fojnica i ZU Lječilište „Banja-Terme-Ilidža“;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Savezu RVI za Projekat pomoći u uvezivanju ratnog staža;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti OPŠiPB BPK-a Goražde za Projekat posjete drugim kantonima;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juli 2016.godine;

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juli 2016.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnom sudu Goražde za raspisivanje Internog-Javnog oglasa za prijem jednog namještenika (zapisničara) na neodređeno radno vrijeme.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

 4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juli 2016.godine;

4.2. Odluka o finansiranju Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Prača“;

4.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Prača“ – I tranša;

4.4. Odluka o sufinansiranju Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Goražde“;

4.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Goražde“ – I tranša;

4.6. Odluka o finansiranju Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Foča-Ustikolina“;

4.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za sufinansiranje Projekta „Proširenje obima i kvaliteta te vrste laboratorijskih usluga u Domu zdravlja Foča-Ustikolina“ – I tranša;

4.8. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime jednokratne pomoći za nabavku ogrijevnog drveta;

4.9. Odluka o davanju saglasnosti na Program izmjena i dopuna Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2016.godinu, sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 001 – Izdaci za raseljena lica i izbjeglice)

4.10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komisijama koje imaju pravo na naknadu za svoj rad, a koje imenuju Ministarstva BPK Goražde i Odluka o davanju saglasnosti i odobravanju isplate po Rješenju broj: 08-37-29-15/16.

4.11. Zaključak o davanju saglasnosti na potpisivanje Sporazuma o saradnji na provođenju državnog projekta „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“;

4.12. Zaključak o razmatranju Izvještaja o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde za 2015.godinu;

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

 5.1. Informacija o poduzetim aktivnostima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u cilju provjere ispunjavanja uslova za rad Internacionalnog Univerziteta u Goraždu.

 5.2. Odluka o finansiranju troškova prevoza za redovne učenike osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ Goražde u školskoj 2016/16 godini;

 5.3. Odluka o finansiranju i sufinansiranju troškova prevoza za učenike srednjih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u školskoj 2016/17. godini;

5.4. Odluka o finansiranju i sufinansiranju troškova prevoza za redovne studente dislocirane nastave u Goraždu za studijsku 2016/17. godinu;

5.5. Realizacija Zaključka Vlade BPK Goražde broj: 03-14-1164/14 od 14.08.2014.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Zaključak o usvajanju Plana racionalizacije materijalnih troškova kao sastavni dio mjera i aktivnosti za unapređenje rada u cilju stabiliziranja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.2. Zaključci kojima se nalažu mjere i aktivnosti u cilju racionalizacije materijalnih troškova.

6.3. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme;

6.4. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok za mjesec AUGUST 2016. godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec juli 2016.godine;

7.2. Mišljenje, traži se;

7.3. Odluka o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora o javnoj nabavci opreme-oružja, duge cijevi, za potrebe Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde;

7.4. Odluka o davanju saglasnosti Načelniku Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o javnoj nabavci vojne opreme-oružja, kratke cijevi.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Odluka za plaćanje Računa broj 163/16 na ime pružanja usluga geomehaničkog ispitivanja tla na lokalitetu buduće gradnje stambeno-poslovnih objekata „Lamela H3“ i „Lamela H4“ u Goraždu;

8.2. Odluka za plaćanje Fakture broj 824/U na ime pružanja usluga ispitivanja elektro instalacija na stambenim jedinicima nadograđenim u ul. M. Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića u Goraždu i izdavanja atesta o izvršenim ispitivanjima.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za podršku unapređenja usluga javnih preduzeća sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

9.2. Odluka o davanju saglanosti na Odluku Nadzornog odbora „MESOPROMET“ D.D. Goražde broj: 01-10-21/2016 od 20.06.2016.godine;

9.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK Goražde za zaključivanje Ugovora o djelu sa Dizdar Mirsadom;

9.4. Odluka o davanju saglasnosti – Direkcija za ceste BPK Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: 244/16 od 26.08.2016. godine po Okončanoj situaciji broj: 0241/16 od 24.08.2016.godine ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde za izvedene radove na modernizaciji regionalnog puta R-448 dionica, Zupčići-Potkozara;

9.5. Odluka o davanju saglasnosti – Direkcija za ceste BPK Goražde, da izvrši plaćanje računa broj: SI-58 od 23.08.2016.godine ispostavljen od strane privrednog društva „Saraj inžinjering“d.o.o. Sarajevo, a odnosi se na pružanja usluge vršenja stručnog nadzora pri izvođenju radova na modernizaciji regionlnog puta R-448 dionica, Zupčići-Potkozara;

9.6. Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda  615 100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) „Plan i Program  utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2016. godinu“.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i imenovanje Privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

10.2. Odgovori na poslanička pitanja;

10.3. Razmatranje zaključaka Vlade FBiH

10.4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ponovnom pokretanju postupka javnih nabavki, broj: 03-14-1151/16 od 14.07.2016.godine;

10.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program obilježavanja manifestacije – Početak operacija „Krug“ i „Drina“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2016.godinu;

10.6. Obavijest o Odluci o mehnizmu koordinacije  procesa europskih integracija;

10.7. Zahtjevi za jednokratne novčane pomoći.

10.8. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za period 01.01.2016.-30.06.2016.godine JU „Služba za zapošljavnje BPK-a Goražde“.

10.9. Pravilnik o radu Službe za zapošljavanje.

11.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalog štaba civilne zaštite:

11.1. Odluka kojom se dodjeljuje jednokratna novčana pomoć za saniranje šteta od prirodnih i drugih nesreća općini Goražde.

12.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o platama i naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plate zaposlenika Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

13. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

13.1. Pravilnik o uzimanju uzoraka proizvoda i njihovo dostavljanje na ispitivanje ovlaštenim institucijama;

13.2. Pravilnik o  načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija u kojima je određena zabrana rada.

14.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

14.1. Urgencija, dostavlja se.

15. Tekuća pitanja.

Na 74.redovnoj sjednici, koju je započela 25.08.2016. godine Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i primila k znanju Informaciju o poduzetim aktivnostima Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport s ciljem provjere ispunjavanja uslova za rad Internacionalnog univerziteta u Goraždu. Vlada je podržala aktivnosti Ministarstva i složila se da se može vršiti upis studenata na svim fakultetima ovog univerziteta, osim na Fakultetu zdravstvenih nauka, smjer Medicina, gdje još nisu otklonjeni svi uočeni nedostaci.

Prema riječima resornog ministra Damira Žuge, informacija je urađena na osnovu novog zapisnika Komisije Ministarstva za obrazovanje u proširenom sastavu sa dva eksperta za oblast visokog obrazovanja i medicinske struke,  koja je u augustu izvršila ponovnu provjeru uslova za rad Internacionalnog univerziteta u Goraždu.

„ Na osnovu ovog zapisnika, može se konstatovati da je Internacionalni univerzitet uradio dosta na otkljanjanju  uočenih nedostataka i da je učinjen napredak, te je Ministarstvo upoznalo Vladu, a Vlada se s tim složila ,da se može donijeti rješenje o izmjeni rješenja i dozvoliti upis studenata na sve fakultete osim Fakulteta zdravstvenih nauka, za koji će zbog  svojih specifičnosti , ostati važiti član 1 i 2 prethodnog rješenja o zabrani upisa studenata na smjer Medicina – ističe ministar Žuga.

Na ovoj sjednici Vlada je zadužila Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da putem nadležnih inspekcija prati dinamiku otklanjanja preostalih uočenih nedostataka te o tome blagovremeno obavještava Vladu.

Vlada je 02.09.2016. godine održala nastavak sjednice.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je dala saglasnost premijeru BPK da potpiše ugovore o pružanju usluga banjsko-klimatskog liječenja za pripadnike boračkih populacija s prostora Bosansko-podrinjskog kantona sa Javnom ustanovom za medicinsku rehabilitaciju i banjsko lječilište „Reumal“ Fojnica i Zdravstvenom ustanovom „Banja-Terme“ Ilidža. Prema procjenama, za ovaj vid usluge na godišnjem nivou iz budžeta resornog ministarstva biće izdvojeno oko 130.000 KM.

Vlada je dala saglasnost Savezu RVI za Projekt pomoći u uvezivanju radnog staža, te odobrila  redovne tranše za pomoć u radu boračkih udruženja i Projekt poboljšanja statusa boračkih populacija za juli.

Na prijedlog Ministarstva za socijalna pitanja, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, saglasnost Vlade dobili su i projekti „Proširenje obima, kvaliteta i vrste laboratorijskih usluga“ u domovima zdravlja u Goraždu, Ustikolini i Prači. Odobrena je i isplata prve tranše sredstava za realizaciju ovih projekata: 7.500 KM  Domu zdravlja Goražde i po 2.500 KM domovima zdravlja u ostalim dvjema lokalnim zajednicama u sastavu Kantona.

I ove godine Vlada je podržala nabavku ogrijevnog drveta za po 90 najugroženijih porodica penzionera i osoba u stanju socijalne potrebe, za koju će biti izdvojeno 18.500 KM.

Ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobio je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Federalnim  ministarstvom raseljenih osoba i izbjeglica na provođenju državnog projekta pod nazivom „Zatvaranje kolektivnih centara kroz omogućavanje javnih stambenih rješenja“, u okviru projekta CEB II- podprojekat općina Goražde.

Vlada je na današnjoj sjednici donijela odluke o finansiranju i sufinansiranju troškova prijevoza za redovne učenike osnovnih i srednjih osnovnih škola s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Osnovne muzičke škole „Avdo Smailović“ u školskoj 2016/2017.godini, kao i troškova prijevoza za redovne studente dislocirane nastave u Goražde za istu studijsku godinu.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivostima iz nadležnosti rada Uprave policije za juli ove godine, koje je na osnovu statističkih pokazatelja zadovoljavajuće.

Vlada je danas odobrila i dva programa utroška sredstava iz budžeta Ministarstva za privredu za 2016.godinu, a riječ je o podršci unaprjeđenja usluga javnih preduzeća s područja BPK-a u iznosu od 50.000 KM i Planu i programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede u iznosu od 210.000 KM.

Direkcija za ceste dobila je saglasnost za plaćanje računa po okončanoj situaciji za izvedene radove i stručni nadzor na modernizaciji regionalnog puta R-448, dionica Zupčići-Potkozara.

Ministarstvo za urbanizam dobilo je saglasnost za plaćanje računa za usluge geomehaničkog ispitivanja tla na lokalitetu buduće gradnje stambeno-poslovnih objekata „Lamela H3 i Lamela H4“ u Goraždu, kao i za plaćanje računa za usluge ispitivanja elektro-instalacija na stambenim jedinicama nadograđenim u ulicama M.Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića.

Vlada se upoznala i sa odlukom Vijeća ministara BiH o sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u BiH. U skladu s njom,  uspostavljena su zajednička tijela u kojima će učešće imati i predstavnici Vlade BPK-a.

Na prijedlog Ministarstva za finansije , Vlada je na kraju današnjeg zasjedanja usvojila Plan racionalizacije materijalnih troškova, kao sastavni dio mjera i aktivnosti za unaprjeđenje rada u cilju stabiliziranja Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona. Ovaj plan je polazna osnova za izradu akcionog plana sa konkretnim mjerama i aktivnostima. Radnoj grupi, koja je danas takođe imenovana, ostavljen je rok od 30 dana za njegovu izradu.

Budući da nisu iscrpljene sve tačke dnevnog reda 74.redovne sjednice, Vlada je zakazala nastavak svog rada za ponedjeljak.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.