• OBJAVLJENO: 16.03.2017.
94.sjednica
Usvojen Nacrt Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 92 i 93. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora i Rješenje o privremenom imenovanju člana školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići;

2.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime II (druge) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2017.godinu;

2.3. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Zagreb /Republika Hrvatska/, direktorici Pedagoškog zavoda Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Makota Diki, u studijsku posjetu Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja u Republici Hrvatskoj;

2.4. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Orahovica /Republika Hrvatska/, nastavniku Halilagić Safetu, učeniku takmičaru Šuman Ajdinu i vozaču Musić Zijadu iz JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde, na takmičenje „3. Zlatni orah“ – Orahovica 2017. za strukovne škole;

2.5. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministru za donošenje Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za radnike u srednjim školama.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Zaključak o prihvatanju Pisma namjere Udruženja za psiho-socijalnu podršku i bolju budužnost „Progres“ Sarajevo.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Odluka o odobravanju prodaje službenih motornih vozila Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.2. Informacija Uprave policije po Zaključku Vlade BPK-a Goražde;

4.3. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec februar 2017.godine:

4.4. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje aktivnosti kolektivnog pregovaranja sa reprezentativnim Sindikatom policije BPK-a Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Nacrt Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća;

5.2. Odluka o odobravanju tekućih  transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.3. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću  i naknade za topli obrok za mjesec februar 2017. godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Zaključak kojim se usvaja Izvještaj o realizaciji projekata zapošljavanja/samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija finansiranih iz Budžeta Minsitarstva za boračka pitanja BPK Goražde za 2015.godinu sa 31.12.2016.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti (Maličević Ajkuna) na prenos vlasništva nad stanom koji se nalazi u ulici Zaima Imamovića broj 10/9 u Goraždu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o zaštiti od požara JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde;

8.2. Zaključak o formiranju Radne grupe – komisije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, čiji je zadatak da sačini Akcioni plan i Prijedlog mjera za jačanje sektora zdravstvene zaštite od požara na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Dostava računa Kantonalnog pravobranilaštva Goražde;

9.2. Saglasnosti za plaćanje Ugovora dostavljene od strane Skupštine BPK-a Goražde;

9.3. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative.

10. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 94.sjednici razmatrala je i usvojila Nacrt Zakona o platama i naknadama članova organa upravljanja kantonalnih javnih ustanova i kantonalnih javnih preduzeća, te ga uputila u skupštinsku proceduru.

Prihvaćeno je pismo namjere Udruženja za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost „Progres“ iz Sarajeva, koje se odnosi na stručno osposobljavanje, praktičnu obuku i brže zapošljavanje mladih osoba sa završenom srednjom stručnom spremom, do 35 godina starosti, koji aktivno traže posao.

Vlada je usvojila i Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec februar 2017.godine. Ovaj period karakteriše povećanje broja krivičnih djela, kao i smanjenje broja prekršaja i saobraćajnih nesreća. Izdvajamo podatak da je zbog prekršaja iz oblasti Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima BiH izdato ukupno 1099 prekršajnih naloga, što je za 479 prekršajnih naloga više u odnosu na februar prošle godine.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju Uprave policije o stanju iz oblasti „Zloupotrebe narkotičkih sredstava“ u posljednjih pet godina koja je upućena kantonalnom Tužilaštvu i nadležnim sudovima. Vlada je tim povodom zadužila ministarstva unutrašnjih poslova, obrazovanja i zdravstva da preduzmu dodatne aktivnosti na preventivnom djelovanju iz ove oblasti.

Ministar za unutrašnje poslove dobio je saglasnost za pokretanje aktivnosti kolektivnog pregovaranja sa reprezentativnim Sindikatom policije BPK-a Goražde, s ciljem zaključivanja Kolektivnog ugovora za ovu djelatnost.

Usvojen je i Izvještaj o realizaciji projekata zapošljavanja/samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija finansiranih iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja BPK Goražde za 2015.godinu sa 31.12.2016.godine, te data saglasnost na Pravilnik o zaštiti od požara JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Vlada je usvojila zaključak o formiranju Radne grupe – komisije Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, čiji je zadatak da sačini Akcioni plan i Prijedlog mjera za jačanje sektora zdravstvene zaštite na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je razmatrala Instrukcije o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za radnike u srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o kojima će se Vlada izjasniti na nekoj od narednih sjednica, uz obavezu dostavljanja mišljenja Ministarstva finansija.

Vlada je donijela rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju člana školskog odbora JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići.

Odobreni su transferi općinama u sastavu kantona za februar, a Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde druga, od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2017.godinu.

Do kraja sjednice, Vlada je razmatrala odgovore na poslanička pitanja i inicijative.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.