• OBJAVLJENO: 04.04.2017.
97.sjednica
Razmatrani amandamani na Budžet i Zakon o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za 2017.godinu

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje amandmana na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu;

2. Razmatranje amandmana na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu.

3. Saglasnost na imenovanja državnih službenika u radne grupe za evropske integracije.

 Ad 1.

            Uvodno obrazloženje po prvoj tačci dnevnog reda dao je ministar Nudžeim Džihanić, nakon čega su donesene s lj e d e ć e:

 

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

 Član 1.

Ne prihvataju se Amandmani I, II, III, IV, V i VI poslanika  Nena Zuka na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika  Nena Zuka.

 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

 

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

Član 1.

Ne prihvata se Amandman poslanika  Senada Čelja na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

 Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika  Senada Čelja.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

 O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

 

Član 1.

 Ne prihvataju se Amandmani I, II i III poslanika  Almira Rašidovića na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika  Almira Rašidovića. 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

Član 1.

Ne prihvataju se Amandmani I, II, III, IV, V, VI i VII  Kluba poslanika  Stranke za bolju budućnost na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 Član 2.

 Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana Kluba poslanika Stranke za bolju budućnost. 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

Član 1.

Ne prihvata se Amandman  Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana  

Član 1.

   Ne prihvataju se Amandmani I, II, III, poslanice  Edite Velić na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

Član 2.

 Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanice  Edite Velić. 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

 Član 1.

Ne prihvataju se Amandmani I, II, III, IV, Kluba poslanika  Stranke demokratske akcije na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 Član 2.

 Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana Kluba poslanika  Stranke demokratske akcije 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana  

Član 1.

 Ne prihvataju se Amandmani I i II, poslanika  Obhođaš Salka na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika  Obhođaš Salka. 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde». 

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

 Član 1.

Ne prihvataju se Amandmani I i II,  poslanice  Alme Delizaimović na Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanice  Alme Delizaimović. 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

Ad 2.

            Uvodno obrazloženje po drugoj tačci dnevnog reda dao je ministar Nudžeim Džihanić, nakon čega su donesene s lj e d e ć e: 

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana  

Član 1.

    Ne prihvataju se Amandmani I i II,  poslanika  Nena Zuka na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu.

Član 2.

   Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika  Nena Zuka. 

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

O D L U K A

o prihvatanju amandmana

 Član 1.

Prihvata se Amandman III poslanika  Nena Zuka na Prijedlog Zakona o o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu i isti postaje sastavni dio Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. 

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanika Nena Zuka.

 Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

O D L U K A

o neprihvatanju amandmana

 Član 1.

Ne prihvata se Amandman Kluba poslanika  Stranke za bolju budućnost na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu.

 Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana Kluba poslanika  Stranke za bolju budućnost.

 Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde». 

O D L U K A

o prihvatanju amandmana

 Član 1.

 Prihvata se Amandman Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Prijedlog Zakona o o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu i isti postaje sastavni dio Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

 O D L U K A

o neprihvatanju amandmana  

Član 1.

 Ne prihvataju se Amandmani I, II, III, poslanice  Edite Velić na Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu. 

Član 2.

Sastavni dio Odluke je prijedlog Amandmana poslanice  Edite Velić.

Član 3.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se objaviti u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde».

 Ad 3.

            Uvodno obrazloženje po drugoj tačci dnevnog reda dao je sekretar Vlade Emir Sijerčić,  nakon čega je donesen s lj e d e ć  i:

Z A K LJ U Č A K

  1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde saglasna je sa objedinjenim spiskom državnih službenika koje su institucije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imenovale u radne grupe za Evropske integracije.
  2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.