• OBJAVLJENO: 06.04.2017.
98.telefonska sjednica
Usvojena Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda – Tekući transfer za sport za 2017.godinu

D n e v n i  r e d

 1.Razmatranje prijedloga Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2017.godinu.

 2. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima.

Ad 1.

            Telefonskim putem kontaktirani su ministri: Damir Žuga, Slobodan Janković, Nudžeim Džihanić, Nijaz Musić i Radmila Janković, te nakon njihove saglasnosti donesene su s lj e d e ć e:

 O D L U K A

o davanju saglasnosti  na Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje,

mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda

614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2017 godinu

Član 1.

Ovom Odlukom daje se saglasnost na Program utroška sredstava Ministarstva za  obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2017. godinu.

Član 2.

Program iz člana 1.  ove Odluke sastavni su dio Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj ploči Kantona, a  naknadno će se objaviti u „Službenim novinama  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“.

 

O D L U K A

o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima 

Član 1.

Odobrava se akontativna isplata novčanih sredstva sportskim klubovima u ukupnom iznosu od  6.000,00 KM, kao dio novčanih sredstava za podršku sportskim klubovima za Redovne programe u 2017. godini i to:

Naziv sportskog kluba Broj računa Naziv banke Visina akontativne isplate
Muški rukometni klubu „Goražde“ Goražde 1610300002260096 Raiffeisen bank 2.000,00 KM
Košarkaški klub „Radnički“ Goražde 1990540051673254 Sparkasse banka 2.000,00 KM
Nogometnom klubu „Azot“ Vitkovići 1346201001502020 ASA banka 2.000,00 KM

 

Član 2.

Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport da prilikom izrade Konačnog plana raspodjele sredstava za Redovne programe za 2017. godinu i Ugovora o dodjeli finansijskih sredstava za Redovne programe za 2017. godinu sportskim klubovima iz člana 1. ove Odluke  uvrsti i akontativnu isplatu novčanih sredstva utvrđenu ovom Odlukom.

Član 3.

Ukoliko neki sportski klub iz člana iz člana 1. ove Odluke ne ispuni uslov za dodjelu sredstava za Redovne programe u 2017. godini dobijena sredstva po ovoj Odluci dužan je vratiti, u istom iznosu, Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, a odluku o tome donijet će Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde nakon podnošenja izvještaja od strane Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport.

Član 4.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo za finansije, a sredstva doznačiti iz Budžeta  Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 001) – Tekući transfer za sport za 2017 godinu.

                         Član 5.

Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u roku od  10 (deset) dana od dana realizacije sredstava predati Izviještaj o utrošku budžetskih sredstava za Redovne programe nosioca sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

Izvještaj se predaje na obrascu RP-2, koji je sastavni dio Odluke o utvrđivanju Kriterija za  finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou Bosansko – podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde“, broj: 16/11, 3/12, 2/13 i 2/14).

                                                                      Član 6.

Odluka stupa na snagu danom objavljivanja na službenoj oglasnoj ploči Kantona, a naknadno će se  objaviti u “Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde Goražde”.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.