• OBJAVLJENO: 13.04.2017.
99.sjednica
Utvrđeni projekti za područje BPK koji će biti kandidovani u Listu javnih investicija FBiH za period 2018-2020. godina

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 95, 96 i 97. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Davanje saglasnosti za raspisivanje Javnog oglasa za dodjelu slobodnih licenci prevoznika za taksi prevoz na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava „Podrška razvoju neprofitnim organizacijama“ za 2016.godinu, utvrđenog u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku sredstava po Programu utroška sredstava za podršku unapređenja usluga javnih preduzeća, utvrđenog u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 16/17 od 02.02.2017.godine, ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1717-1/16 od 14.11.2016.godine, a odnosi se na drugu tranšu Zimskog održavanja ugovorenog putnog pravca u periodu od 01.01. do 31.01.2017.godine;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 67/17 od 07.03.2017.godine, ispostavljen od stranje privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1717-1/16 od 14.11.2016.godine, a odnosi se na treću tranšu Zimskog održavanja ugovorenog putnog pravca u periodu od 01.02. do 28.02.2017.godine;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 89/17 od 30.03.2017.godine,  ispostavljen od stranje privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde po Ugovoru broj: 03-14-1717-1/16 od 14.11.2016.godine, a odnosi se na četvrtu tranšu Zimskog održavanja ugovorenog putnog pravca u periodu od 01.03. do 15.03.2017.godine;

2.7. Odluka o utvrđivanju Liste Projekata koji će se kandidovati u Program Javnih investicija FBiH za period 2018-2020;

2.8. Zaključak o podršci Vlade za potpisivanje Protokola i ovlaštenju premijeru za potpisivanje Sporazuma sa voditeljkom Projekta integriranog lokalnog razvoja;

2.9. Odluka o donošenju Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) – „Plan i Program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2017.godinu“;

2.10. Odluka o davanju saglasnosti na Plan i Program Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Zaključak o razmatranju Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za fiskalnu 2016.godinu;

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina žitova, a koja nemaju zdravstveno osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01.-31-12-2017.godine;

3.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osgiuranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu, za period 01.01.-31.12.2017.godine;

3.4. Zaključak o Informaciji – obavještenju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu;

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite, između JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i JZU Zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde;

3.6. Odluka o utvrđivanju visine dječijeg dodatka na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 004) – Tekući transferi za visoko školstvo za 2017.godinu;

4.2.Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – Informisanje za 2017.godinu;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 002) – Tekući transferi pojedincima – ostalo za 2017.godinu;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 615 100 – Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti za 2017.godinu;

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnoj ustanovi „Sportski centar“ Goražde;

4.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime III (treće) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2017.godinu;

4.7. Odluka o određivanju JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za redovnu školu na području BPK Goražde za osnovno obrazovanje odraslih

4.8. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za organizaciju kvalifikacione utakmice protiv Finske u Goraždu

4.9. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima;

4.10. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocu sportskih djelatnosti na nivou  Bosanko – podrinjskog kantona Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima;

5.2. Odluka o odobravanju prodaje oružja – kratkih cijevi Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.3. Odluke o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o prodaji službenih motornih vozila Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.4. Zaključak o odobravanju raspisivanja ponovnog Javnog poziva za prodaju službenih motornih vozila Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, uz korekciju prvobitno utvrđenih početnih cijena.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar – decembar 2016.godine;

6.2. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar – decembar 2016.godine;

6.3. Zaključci o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjene pozicije stručnog saradnika.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje naknade na ime rada Komisije za tehnički prijem za nadogradnju na šest stambenih objekata u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu za koje je Općina Goražde izdala upotrebnu dozvolu;

8.3. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje naknade na ime rada Komisije za tehnički prijem izvedenih radova na nadogradnji 20 stambenih jedinica na šest stambenih objekata u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu za koje je Općina Goražde izdala upotrebnu dozvolu;

8.4. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje razlike naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H4“ u Goraždu;

8.5. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje razlike naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamale-H3“ u Goraždu;

8.6. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji sokla na fasadnim zidovima objekata na kojima je izvršena nadogradnja potkovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu, a koji su po Sporazumu sa Općinom Goražde pripali Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.7. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu;

8.8. Zaključak o davanju saglanosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odgovori na poslanička pitanja;

9.2. Razmatranje Zaključaka Skupštine Kantona;

9.3. Informacija (Izvještaj) o urađenim aktivnostima po Godišnjem obračunu za 2016.godinu;

9.4. Dostava akta;

9.5. Razmatranje Obavijesti  dostavljene od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;

9.6. Razmatranje Sporazuma o saradnji između Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Općine Novi Pazar;

9.7. Odluka o plaćanju računa;

9.8. Razmatranje Informacije dostavljene od Kantonalnog pravobranilaštva;

9.9. Razmatranje Sporazuma između Općine Goražde, Vlade BPK-a Goražde i „Pobjeda-Rudet“ d.d. Goražde;

9.10. Presuda Općinskog suda u Goraždu;

9.11. Saglasnost za službeno putovanje;

9.12. Odluka o usvajanju Programa obilješavanja 25.godišnjice Armije RBiH u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2017.godinu;

9.13. Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu za apliciranje na Javni oglas u Federalnom ministarstvu za okoliš.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti za prodaju predmetnog službenog motornog vozila;

10.2. Odluka o prodaji polovne ALU-stolarije koja je demontirana sa zgrade Vlade BPK-a Goražde.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

11.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde za sklapanje Ugovora o djelu za angažovanje jednog izvršioca (VSS) u trajanju od jednog mjeseca.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 17.000 litara lož ulja.

13. Tekuća pitanja.

Na svojoj 99. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je na prijedlog Kantonalnog odbora za razvoj dala saglasnost premijeru BPK Goražde Emiru Okoviću da potpiše Protokol o saradnji s predstavnicima Projekta integriranog lokalnog razvoja (ILDP) kojim će se regulisati međusobni odnosi i način saradnje u vezi s projektima upravljanja razvojem na području BPK Goražde, podrške u provedbi konkretnih projekata te evropskih integracija i razmjene najboljih praksi upravljanja razvojem.

Vlada je dala saglasnost na Plan i program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2017. godinu, koji se odnosi na realizaciju namjenskih sredstava za radove uklanjanja naplavina iz korita rijeke Drine na lokaciji nizvodno od „Mosta žrtava genocida u Srebrenici“, čišćenje vodotoka od naplavina na području BPK Goražde, te  prioritetne vodoprivredne projekte lokalnih zajednica na prostoru BPK Goražde.

Vlada je dala saglasnost na Plan i program Direkcije za ceste BPK Goražde za 2017. godinu, kojim su, osim radova na rekonstrukciji, modernizaciji i održavanju cesta na prostoru BPK Goražde predviđena i sredstva za revidiranje projektne dokumentacije koja se odnosi na izgradnju „brze ceste“ Goražde-Sarajevo.

Vlada je utvrdila Listu projekata za područje BPK Goražde koji će biti kandidovani u Listu javnih investicija Federacije BiH za period 2018-2020. godina.

U Listu projekata uključen je Projekat modernizacije magistralne ceste Prača-Hranjen-Goražde do nivoa „brze ceste“, čija procijenjena vrijednost iznosi oko 120 miliona KM, Projekat regionalne sanitarne deponije „Trešnjica“ u vrijednosti od oko 15 miliona KM, te projekti izrade kanalizacionih mreža u Ustikolini, Prači i Hrenovici čija procijenjena vrijednost iznosi oko 5,5 miliona KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila i u daljnju skupštinsku proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjim poslovima BPK Goražde, Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za 2016. godinu.

Vlada je dala saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Sporazuma između Vlade BPK-a Goražde, Općine Goražde i privrednog društva „Pobjeda Rudet“ u cilju apliciranja na projekte Federalnog ministarstva poduzentištva, razvoja i obrta radi osiguranja pretpostavki za proširenje industrijske zone „Pobjeda“, kao i Sporazuma o saradnji između BPK Goražde i Općine Novi Pazar.

U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje djece od rođenja do polaska u osnovnu školu i lica nakon navršenih 65 godina života, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu, Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica kojima je priznat status raseljenog lica i povratnika, a koja nemaju osiguranje po drugom osnovu, te Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje lica koja ostvaruju prava iz socijalne zaštite između JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i JZU Zavod za zdravstveno osiguranje BPK Goražde za period 01.01.-31.12.2017. godine.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice donesena je  Odluka o utvrđivanju visine dječijeg dodatka na području BPK Goražde.

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila sljedeće programe utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport za 2017. godinu: „Tekući transferi za visoko školstvo“, „Ostali tekući transferi – Informisanje“, „Tekući transferi pojedincima“ i „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti“.

Na prijedlog resornog ministarstva Vlada je usvojila Odluku o određivanju JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za redovnu školu za osnovno obrazovanje odraslih na području BPK Goražde.

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline, Vlada je dala saglasnost na Plan utroška sredstava sa podračuna Kantonalnog stambenog fonda.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji sokla na fasadnim zidovima objekata na kojima je izvršena nadogradnja potkrovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Jusufa Duhovića i Meha Drljevića u Goraždu koji su po Sporazumu sa Općinom Goražde pripali Bosansko-podrinjskog kantonu Goražde, kao i odluke o davanju saglasnosti za plaćanje razlike naknade za pogodnost gradskog građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje stambeno-poslovnioh objekata „Lamala-H3“ i „Lamela H4“ u Goraždu.

Na današnjoj sjednici doneseno je Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za organizaciju kvalifikacione utakmice rukometnih reprezentacija BiH i Finske koja će se odigrati 07.05.2017. godine u Goraždu radi odlaska na Evropsko prvenstvo u rukometu koje će se održati 2018. godine u Republici Hrvatskoj.

U oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila izvještaje o utrošku sredstava po Programu  podrške unaprjeđenja usluga javnih preduzeća i Programu podrške razvoja neprofitnih organizacija za 2016. godinu.

Vlada je donijela i odluke o davanju saglasnosti za plaćanje računa po Ugovoru za zimsko održavanje regionalne ceste R448 Potkozara – Goražde – Hrenovica, te odobravanju akontativnih i interventnih sredstava sportskim klubovima s područja BPK Goražde radi plaćanja kotizacija za učešće na sportskim takmičenjima.

Do kraja sjednice, Vlada je razmatrala prijedloge i rješenja u oblasti kadrovske politike, te donijela Odluku o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK Goražde za nabavku 17.000 litara lož ulja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.