• OBJAVLJENO: 21.04.2017.
100.sjednica
Usvojena Odluka o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i odsustva s rada državnih službenika

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje Zapisnika sa 98. telefonske sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Prača“ Prača na pokretanje procedure za nabavku opreme – kopir aparata;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o angažovanju logopeda za potrebe JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde na period od 4 mjeseca.

2.3. Zaključak  kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školi sa SOS Dječiji vrtić Goražde i JU Za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde.

2.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utropoka sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transferi za kulturu za 2017.godinu;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 300  (JAN 001) – Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za mlade za 2017.godinu;

2.6. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava Nogometnom klubu „Azot“ Vitkovići;

2.7. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za prijavu projekta „Utopljavanje škole u Vitkovićima“ na Javni poziv za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije 2017.;

2.8. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o obavljanju poslova odvijanja bezvrijedne registraturne  građe.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Izvještaj Uprave policije o provedenim mjerama pojačanog nadzora nad vađenjem riječnog materijala iz korita i obala rijeke Drine u cilju sprječavanja nelegalnog vađenja materijala i devastacije korita i obala rijeke Drine;

3.2. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec mart 2017.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

 4.1. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 01-1116-000026 ispostavljen od strane „Wald-projekt“ d.o.o. Bosanska Krupa, a u skladu sa Ugovorom za izradu šumskogospodarkse osnove za šumskogospodarsko područje „Bosansko-podrinjsko“, broj: 03-14-1623-1/15 od 28.10.2015.godine;

4.2. Zaključak o usvajanju Akcionog plana za provedbu Strateškog cilja 1. Uspostaviti pogodno privredno okruženje i dinamičnu privredu, zasnovanu na prirodnim resursima i poslovnoj tradiciji iz Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020 Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji oštećenja na stambenoj jedinici u ul. M.B.Baje 37/6 u Vitkovićima i sanaciju prostorija u zgradi Vlade BPK-a Goražde;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje naknade za priključenje na niskonaponsku mrežu u poslovnom objektu (nadogradnja potkrovlja) koji se nalazi u ulici Maršala Tita broj 13 u Goraždu.

6.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 615 200 – Kapitalni transferi pojedincima;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava sa koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima;

6.4.  Odluka o odobravanju novčanih sredstava Savezu dobitnika najvećih ratnih priznanja za Projekat obilježavanja godišnjice pogibije Ferida Dizdarevića i saobraca;

6.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju veterana policije regije Goražde za Projekat obilježavanja Dan sjećanja na poginule pripadnike MUP-a RBiH.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lia i izbjeglice:

7.1. Odluka o dodjeli  stana na privremeno korištenje.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Odluka  o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i  odsustva sa rada državnih službenika.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614 100-Tekući transferi drugim nivoima vlasti-za projekte;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614 300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – BAL 005 – BAL 006;

9.4. Zaključci sa 10. sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća;

9.5. Saglasnost za plaćanje Ugovora Skupštini Kantona;

9.6. Mišljenje o prijedlozima zaključaka sa 4. Tematske sjednice Skupštine;

9.7. Obavijest dostavljenja od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove;

9.8. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

9.9. Informacija Kantolanog pravobranilaštva;

9.10. Presuda Općinskog suda u Goraždu-dostavlja se;

9.11. Pravila i postupci za izradu zakona i drugih propisa, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva sa zakonodavstvom EU;

9.12. Dopis Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Sarajevo.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključak iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 25,2 tone drvene peleti.

11. Tekuća pitanja.

Razmatrajući na početku sjednice prijedloge odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je dala saglasnost na programe utroška sredstava iz budžeta ovog ministarstva za 2017.godinu sa ekonomskih kodova „Tekući transferi za kulturu“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – za mlade“.

Ministarstvo je dobilo saglasnost za realizaciju projekta obaveznog programa za djecu u godini pred polazak u školu sa dječijim vrticima SOS i „Sunce, kao i za angažovanje logopeda za rad sa djecom predškolskog uzrasta.

JU OŠ „Prača“ Prača dobila je saglasnost na pokretanje procedure za nabavku opreme, a JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za prijavu projekta „Utopljavanje škole u Vitkovićima“ na Javni poziv Federalnog ministarstva prostornog uređenja za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije 2017.

Usvojena je i Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava Nogometnom klubu „Azot“ Vitkovići.

Razmatran je i usvojen Izvještaj Uprave policije o provedenim mjerama pojačanog nadzora nad vađenjem riječnog materijala iz korita i obala rijeke Drine u cilju sprječavanja nelegalnog vađenja materijala i devastacije korita i obala rijeke Drine, kao i  Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec mart 2017.godine.

U razmatranom periodu, prema obrazloženju resornog ministra, došlo je do povećanja broja krivičnih djela ( u najvećem broju slučajeva- krivičnih djela protiv imovine), te do smanjenja broja prekršaja i saobraćajnih nesreća.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose, Vlada je usvojila Odluku o utvrđivanju dužine trajanja godišnjeg odmora i odsustva s rada državnih službenika. Odluka je donesena prema trenutno važećem Kolektivnom ugovoru o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, gdje je, između ostalog, utvrđeno da se godišnji odmor od 20 radnih dana uvećava prema posebnim osnovama i mjerilima, s tim da ukupno trajanje godišnjeg odmora ne može biti veće od 30 radnih dana.

Vlada je na zahtjev Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dala  saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na sanaciji oštećenja na stambenoj jedinici u ul. M.B.Baje 37/6 u Vitkovićima, kao i za plaćanje naknade za priključenje na niskonaponsku mrežu u poslovnom objektu (nadogradnja potkrovlja) koji se nalazi u ulici Maršala Tita broj 13 u Goraždu.

Do kraja ove sjednice čiji je nastavak zakazan za početak iduće sedmice, Vlada je odobrila programe utroška sredstava u svom budžetu na ekonomskim kodovima „Tekući transferi drugim nivoima vlasti-za projekte“ u iznosu od 220.000 KM, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – vjerskim zajednicama“ u iznosu od 35.000 KM, te program utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi pojedincima u visini od 73.500 KM.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.