• OBJAVLJENO: 09.05.2017.
102.sjednica
Ministar za obrazovanje dobio saglasnost za potpisivanje ugovora sa studentima koji su ostvarili pravo na dodjelu studentskih kredita u studijskoj 2016/2017 godini

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje Zapisnika sa 100. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovnje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Rješenje o razrješenju privremenog i Rješenje o imenovanju Školskog odbora  JU OŠ „Prača“Prača;

2.2. Rješenje o razrješenju privremenog i Rješenje o imenovanju Šklskog odbora JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina ;

2.3. Rješenje o razrješenju privremenog i Rješenje o imenovanju Školskog odbora JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime IV (četvrta) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2017.godinu;

2.5. Odluka o odobravnaju novčanih sredstava Udruženju mladih Općine Pale-Prača;

2.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženjima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za provođenje djelatnosti u oblasti kulture;

2.7. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje učenika u osnovnim i srednjim školama i redovnim studentima koji nisu osigurani po drugom osnovu;

2.8. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 001) – Tekući transfer pojedincima – isplata stipendija za 2017.godinu;

2.9. Zaključak kojim se prima k znanju informacija Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o provođenju Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2016/2017 godinu, te davanju saglasnosti Ministru za donošenje Odluke o visini studentskih kredita, te saglasnost za potpisivanje ugovora sa studentima koji su ostvarili pravo na dodjelu studentskih kredita u studijskoj 2016/2017.godini;

2.10. Odluka o odobravanju studentskih kredita za dodatnih 16 redovnih studenata dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa za studijsku 2016/2017.godinu;

2.11. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Zaključak o usvajanju Informacije o sveobuhvatnoj analizi stanja poljoprivredne i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da izvrši popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK-a Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izradu revizije idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište (faza I);

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za potpisivanju Memoranduma o saradnji sa organizacijom PROGRES Sarajevo.

3.5. Zaključak o davanju  saglasnost  Ministru  za  privredu  Bosansko-podrinjskog  kantona  Goražde  da zaključi  Ugovor  o  djelu;

3.6. Rješenje o razrješenju članova Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde i Rješenje o imenovanju članova Skupštine J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Odluka o odobravanju tekućih transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec mart 2017.godine;

4.2. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec april 2017.godine.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga izrade Studije  sa programom razvoja informacionog sistema o otpadu na području Bosansko-pšodrinjskog kantona Goražde;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najvpoljnijeg ponuđača za izradu projekta izvedenog stanja za nadograđeni dio objekta „Apoteka 9. Maj“ u Goraždu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec januar 2017.godine;

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec januar 2017.godine;

6.3. Zaključak kojim se ovlašćuje predsjednik Komisije za rješavanje i dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u drugostepenom postupku za potpisivanje pojedinačnih rješenja i drugih akta komisije.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

7.1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke broj: 03-37-1241/17 od 28.07.2017.godine;

7.2. Zaključak o prihvatanju Izvještaja komisije;

7.3. Zaključak o davanju saglasnosti Vladi BPK Goražde o imenovanju koordinatora radi provođenja općih i posebnih mjera za zaštitu stanovništva od sindroma stečenog nedostatka imuniteta (SIDA / AIDS);

7.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec april i maj 2017.godine;

7.5. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri izbora predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, Rješenje o razrješenju UO JZU Kantonalna bolnica Goražde i Rješenje o privremenom imenovanju Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Odluka o odobravanju nabavke stalnih sredstava Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za unutrašnje poslove BPK Goražde o raspisivanju Konkursa za prijem u radni odnos.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Razmatranje Zaključka Skupštine BPK-a Goražde;

9.2. Imenovanje kontakt osobe za Saradničku mrežu podrške stranim investitorima u BiH;

9.3. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

9.4. Zaključak o podržavanju inicijative;

9.5. Odluka o odobravanju službenog putovanja;

9.6. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Islamskoj zajednici u Bosni i Hercegovini – Medžlicu Islamske zajednice Goražde;

9.7. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

10.1. Odluka o davanju saglasnosti na pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača radova na sanaciji prostorija Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i nabavku dvije kancelarijske stolice.

11.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz obolasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

11.1. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-44-263/15 od 05.03.2015.godine (izmjena broj: 03-44-746/16 od 20.05.2016.godine).

12.Tekuća pitanja.

Na početku sjednice, ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobio je saglasnost na potpisivanje Sporazuma o utvrđivanju naknade za obavezno zdravstveno osiguranje učenika u osnovnim i srednjim školama i redovnim studentima koji nisu osigurani po drugom osnovu.

Nakon što je Vlada usvojila program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda Tekući transfer pojedincima – isplata stipendija za 2017.godinu u iznosu od 240.000 KM, primljena je k znanju informacija  Ministarstva o provođenju Konkursa za dodjelu studentskih kredita redovnim studentima dodiplomskog studija, studentima I i II ciklusa za studijsku 2016/2017. godinu i data saglasnost ministru za donošenje Odluke o visini studentskih kredita, kao i za potpisivanje ugovora sa studentima koji su ostvarili pravo na dodjelu studentskih kredita u predmetnoj studijskoj godini.

Pravo na dodjelu studentskih kredita ostvarilo je 197 studenata, a Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Odluku o odobravanju studentskih kredita za dodatnih 16 redovnih studenata dodiplomskog studija i studentima I i II ciklusa koji su ispunili uslove na osnovu izmjene kriterija.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, usvojena je Informacija o sveobuhvatnoj analizi stanja poljoprivredne i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja je, kako je istaknuo resorni ministar, dobra osnova za tematsku sjednicu Skupštine.

Ovo ministarastvo, Direkcija za ceste BPK-a Goražde dobilo je saglasnost za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za izradu revizije idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcem 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište (faza I).

Ministarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Vlada je odobrila pokretanje postupka izbora najpovoljnijih ponuđača za pružanje usluga izrade Studije sa programom razvoja informacionog sistema o otpadu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, odnosno za izradu projekta izvedenog stanja za nadograđeni dio objekta „Apoteka 9. maj“ u Goraždu.

Vlada je prihvatila izvještaj Komisije za stavljanje i skidanje lijekova na Listu lijekova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o provedenoj proceduri usaglašavanja cijena lijekova važeće A i B Liste lijekova BPK sa cijenama Liste lijekova obavezenog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja, Vlada je odobrila isplatu novčanih sredstava za Projekt poboljšanja statusa boračkih populacija i za rad boračkih udruženja.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, odobrena je isplata tekućih transfera općinama u sastavu kantona za mart, te utvrđena osnovica za plaću i naknada za topli obrok budžetskih korisnika za april.

Shodno zaključcima Komisije za mlade Skupštine, Udruženje mladih općine Pale-Prača  dobilo je novčana sredstva u iznosu od 500 KM kao nagradu za najuspješnije omladinsko udruženje na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2015.godini.

Ovom omladinskom udruženju kao i Udruženju za ruralni razvoj i podršku mladim ljudima „Krug“ iz  budžeta Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport odobrena su i sredstva za provođenje djelatnosti u oblasti kulture u ukupnom iznosu od 3.100 KM.

Vlada je danas odobrila isplatu akontativnih sredstava za finansiranje sportskih djelatnosti Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja, Ženskom rukometnom klubu „Goražde“, te fudbalskim klubovima „Goražde“ i „Azot“.

 Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrena je četvrta od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2017.godinu.

Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju nabavke stalnih sredstava Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde.

Usvojena su rješenja o razrješenju privremenih i imenovanju novih školskih odbora u osnovnim školama „Prača“ u Prači, „Ustikolina“ u Ustikolini  i Osnovnoj muzičkoj školi „Avdo Smailović“ u Goraždu.

Razriješen je takođe i sastav Skupštine JP „Bosansko-podrinjske šume“ a do konačnog imenovanja, odnosno do završetka javnog konkursa imenovan privremeni sastav.

Nakon što je primila k znanju izvještaj Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri izbora predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde, koja je proglašena neuspješnom, Vlada je donijela rješenje o razrješenju i privremenom imenovanju Upravnog odbora ove zdravstvene ustanove.

Takođe, imenovan je koordinator radi provođenja općih i posebnih mjera za zaštitu stanovništva od sindroma stečenog nedostatka imuniteta (SIDA / AIDS), te kontakt osoba za Saradničku mrežu podrške stranim investitorima u BiH.

Na kraju sjednice, Vlada je donijela Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju komandanta, načelnika i članova Kantonalnog štaba civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te u ovaj sastav umjesto bivših imenovala aktuelne ministre privrede i socijalne politike.         


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.