• OBJAVLJENO: 18.05.2017.
103.sjednica
Data saglasnost na potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje Zapisnika sa 101. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

 2.1. Izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2017.godine;

2.2. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2017.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa „EKO-REM“ d.o.o. Sarajevu, a u cilju izgradnje vodovoda i vodozahvata za MHE Kosova na Kosovskoj rijeci;

3.2. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa „EKO-REM“ d.o.o. Sarajevo, a u cilju izgradnje vodovoda i vodozahvata za MHE Jabuka na rijeci Kolini;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju  za  lokalne  razvojne  inicijative  ALDI  Goražde  sa  sjedištem  u  Goraždu.

3.4. Odluka o određivanju predstavnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za učešće na Sarajevo Business Forumu 2017;

3.5. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu da izvrši produženje Ugovora, a koji se odnosi na zakup kancelarijskog prostora u prostorijama Privredne banke Sarajevo-Filijala Goražde, za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo za period od 6 mjeseci;

3.6. Odluka o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde i Rješenje o imenovanju članova radnih tijela za provođenje Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

3.7. Zaključak o usvajanju Izvještaja Minsitarstva za privredu BPK Goražde o izvršenim pregovorima za dodjelu koncesije putem samoinicijativne ponude za korištenje voda Oglečevske rijeke radi uzgoja ribe i riblje mlađi sa privrednim društvom „Kajević – Fish“ d.o.o. Goražde i Odluka o dodjeli koncesije za korištenje voda Oglečevske rijeke za potrebe uzgoja ribe i riblje mlađi;

3.8. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da izvrši plaćanje Računa broj: 11/17 od 24.04.2017.godine, po Drugoj privremenoj situaciji broj: 73/17 od 13.04.2017.godine, ispostavljene od strane privrednog društva „Goraždeputevi“ d.d. Goražde po Ugovoru o izvođenju radova broj: 03-14-1147/16 od 19.07.2016.godine, za izvredne radove na moedrnizaciji ulice Meha Drljevića i dijela ulice Višegradska;

3.9. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa „Podsticaj razvoju privrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu“, utvrđenog u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu;

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

 4.1. Odluka o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2017/2018.godinu;

4.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

4.3. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o angažovanju šest predavača za realizaciju projekta „Škola u prirodi“;

4.4. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o isporuci hrane u sklopu realizacije projekta „Škola u prirodi“ sa privrednim društvom „Gastro company“ d.o.o. Goražde;

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje „Bitke za ranjenike“ u Jablanici;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec februar 2017.godine;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu RVI za odlazak na KUP prvenstvo u šahu-Breza;

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu RVI za odlazak na KUP prvenstvo u malom nogometu u Maglaju;

5.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec februar 2017.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Informacija o analizi stanja u policijskim stanicama radi ostvarivanja prava građana iz nadležnosti MUP-a;

6.2.Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec april 2017.godine;

6.3. Odluke o stavljanju van snage Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o kupoprodaji putničkih motornih vozila Minsitarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

 7.1. Zaključak o davanju saglasnosti Općinskom sudu Goražde za raspisivanje Internog –Javnog oglasa za prijem namještenika;

7.2. Rješenje o razrješenju  predsjednika i članova Nadzornog odbora J.U. Službe za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i Rješenje o imenovanju  predsjednika i članova privremenog  Nadzornog odbora J.U. Službe za zapošljavanje Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

8.1. Zaključak, Rješenje o razrješenju UO JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i Rješenje o imenovanju (privremenog) UO JU Centar za socijalni rad BPK Goražde;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614100 (JAO 002)-Tekući transferi drugim nivoima vlasti (Dom za stara i iznemogla lica) za 2017.godinu;

8.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2017.godinu, sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima (JAM 003- zdravstveno osiguranje);

8.4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju predstavnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u pregovarački tim radi pregovaranja i zaključivanja Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika – doktora medicine i doktora stomatologije  u oblasti zdravstva na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

9.1. Akcioni plan za provedbu Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016.-2020.godina – Strateškog cilja 3 („Osigurati održivo upravljanje okolišta i prirodnim resursima, te jačati komunalne infrastrukturne kapaciteta u Kantonu“);

9.2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu sa Podračuna za zaštitu okoline u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

9.3. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše ugovor za pružanje usluga za izvođenje radova na sanaciji potkrovnog stana koji se nalazi u ulici Mevsuda Bajića Baje broj: 37/6 u Vitkovićima.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

10.2. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa BPK-a Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za objavljivanje Ponovnog javnog oglasa za prodaju motornog vozila.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću:

12.1. Zaključak o davanju saglasnosti Službi za odnose s javnošću  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za sklapanje Ugovora o djelu za angažovanje jednog izvršiocas (VSS) u trajanju od dva mjeseca.

13. Tekuća pitanja.

Na današnjoj 103.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na potpisivanje Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Rok važenja ugovora je godina dana, a kako je navedeno u mišljenju, njegova primjena neće ugroziti Budžet BPK-a kao ni prava uposlenih u ovoj djelatnosti.

Vlada je donijela i Odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2017/2018.godinu, te dala saglasnost ministru za obrazovanje na potpisivanje ugovora o angažovanju šest predavača za realizaciju projekta „Škola u prirodi“.

Na sjednici je razmatran i  usvojen Izvještaj Ministarstva za finansije o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2017.godine, kao i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za isti period.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, a u skladu sa Ugovorom o savjetovanju zaključenim između Vlade BPK i Međunarodne finansijske korporacije iz Grupacije Svjetske banke, usvojena je Odluka o provođenju Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde te imenovani  članovi radnih tijela za njegovu realizaciju.

Nakon usvajanja Izvještaja Ministarstva za privredu BPK Goražde o izvršenim pregovorima za dodjelu koncesije putem samoinicijativne ponude za korištenje voda Oglečevske rijeke radi uzgoja ribe i riblje mlađi sa privrednim društvom „Kajević – Fish“ d.o.o., Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije ovom privrednom društvu.

Ministar za privredu dobio je saglasnost Vlade da zaključi ugovore o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa „EKO-REM“ d.o.o. Sarajevu, a u cilju izgradnje vodovoda i vodozahvata za minihidrocentrale Kosova na Kosovskoj rijeci i Jabuka na rijeci Kolini.

Saglasnost Vlade dobio je i Program o izmjenama i dopunama Programa „Podsticaj razvoju privrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu“, utvrđen u Budžetu Ministarstva za privredu u iznosu od 400.000 KM.

Ovo ministaratvo, odnosno  Direkcija za ceste, dobilo je saglasnost za plaćanje računa po Drugoj privremenoj situaciji privrednom društvu „Goraždeputevi“ d.d. Goražde za izvedene radove na modernizaciji ulice Meha Drljevića i dijela ulice 1.slavne višegradske brigade.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitabnja, Vlada je odobrila sredstva za Projekt poboljšanja statusa boračkih populacija i rad boračkih udruženja za februar ove godine.

Podržane se takođe i aktivnosti Sportskog saveza RVI, odnosno njihovo učešće na takmičenjima u šahu i malom nogometu , kao i aktivnosti Udruženja antifašista i boraca NOR-a na obilježavanju „Bitke za ranjenike“ u Jablanici.

Vlada je današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Informaciju o analizi stanja radi ostvarivanja prava građana iz nadležnosti MUP-a, koja se odnosi na izdavanje putnih i identifikacionih dokumenata za zadnji kvartal 2016. i prvi kvartal 2017.godine, koja je upućena Skupštini na razmatranje.

Kako je navedeno u informaciji, uspostavljen je sigurnosni sistem u smislu tehničke opremljenosti kao i kadrovske zastupljenosti, uz sigurnosne provjere, što je već i dokazano kroz pozitivne izvještaje članova Evropske komisije koji vrše monitoring bezviznog režima u pogledu praćenja primjene standarda.

Takođe, Vlada je primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti Uprave policije za mjesec april ove godine. Na osnovu statističkih pokazatelja, stanje sigurnosti je zadovoljavajuće, a karakteriše ga smanjenje broja krivičnih djela i saobraćajnih nesreća, te povećanje broja prekršaja u odnosu na isti mjesec prošle godine.

Do kraja zasjedanja, koje će biti nastavljeno sutra, Vlada je donijela rješenje o razrješenju te imenovanju privremenog Nadzornog odbora Službe za zapošljavanje BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.