• OBJAVLJENO: 25.05.2017.
104.sjednica
Data saglasnost za potpisivanje ugovora kojim će biti omogućen nastavak Projekta energetske efikasnosti javnih objekata na području BPK Goražde

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 102. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

2.1. Razmatranje Godišnjeg operativnog i finansijskog izvještaja o radu JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za 2016.godinu;

2.2. Razmatranje Godišnjeg finansijskog i operativnog plana rada JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za 2017.godinu;

2.3. Zaključak o razmatranju Izvještaja o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, za 2016.godinu;

2.4. Zaključak o razmatranju Izvještaja o izvšenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za fiskalnu 2016.godinu;

2.5. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za period 01.01.-31.12.2016.godine, i razmatranje Programa rada za 2017.godinu;

2.6. Razmatranje Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za period 01.01.-31.12.2016.godine;

2.7. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, sa ekonomskog koda 614100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton), za 2017.godinu;

2.8. Program obilježavanja „Dan sjećanja na civilne žrtve agresije/Dan logoraša/Dan žena u oslobodilačkom ratu“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde sa finansijskim planom, te prijedlog Odluke o usvajanju Programa obilježavanja;

2.9. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2017.godinu, sa ekonomskog koda 614200-Tekući transferi pojedincima (JAM 001-Izdaci za raseljena lica i izbjeglice);

2.10. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva o provedenom postupku i utvrđivanju spiska neosiguranih lica koja ispunjavaju uslove da budu osigurani po Odluci Skupštine BPK Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za plaćanje predračuna broj: 460/2017 od 12.05.2017.godine, ispostavljen od FIA (Finansijsko informatička Agencija) F BiH, na ime dostave podataka iz računovodstvenih iskaza pravnih lica za 77 AOP pozicija, sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2016.godinu;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi za šumarstvo – Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku 11 (jedanaest) ljetnih šumarskih uniformi;

3.3. Informacija, dostavlja se;

3.4. Prijedlog Zakona o koncesijama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.5. Informacija o trenutnom pravnom statusu Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.6. Odluka o potvrđivanju Odluke o razrješenju i Odluka o potvrđivanju Odluke o imenovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

4.1. Nacrt Zakona o državnoj službi u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

4.2. Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima Kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Fahrudin Fahro  Baščelija“Goražde na pokretanje procedure za nabavku opreme – ormar po mjeri za potrebe djece u produženom boravku;

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za kulturu Goražde na ime organizacije Programa obilježavanja 60.godina rada i postojanja.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat posjete porodici poginule doktorice Dušica Vujasić.

6.2. Odluka o usvajanju Programa obilježavanja „Dana otpora“ u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2017.godinu

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava – pomoćnih objekata

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Polugodišnji Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za realizaciju mjera iz Analize stanja uprave BPK-a Goražde;

8.2. Odluka o pokretanju postupka javne nabavke završenih građevinskih radova na 3.spratu i potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.3. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

8.4. Odluka o preknjižavanju i otpisu stalnih sredstava u Uredu Premijera i Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

8.5. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Ugovora.

8.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa ekonomskog koda 614 300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

8.7. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju za zaštitu i promociju splavarenja na rijeci Drini “Drins”.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

9.1. Pravilnik o postupku smještaja, čuvanju, načinu prodaje ili uništenja privremeno oduzetog predmeta  prekršaja u postupku inspekcijskog nadzora.

10.Tekuća pitanja.

Na danas započetoj 104. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost premijeru kantona za zaključivanje ugovora sa UNDP-om u sklopu Projekta energetske efikasnosti javnih objekata na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Ovim ugovorom, čija vrijednost je procijenjena na 120.000,00 KM, u ovoj godini bit će omogućeno izvođenje radova na sanaciji i teromizolaciji krova na zgradi Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno krova na školskom objektu i fiskulturnoj sali OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići.

Vlada je donijela Odluku o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke u vezi s izvođenjem završnih građevinskih radova na 3. i 4. spratu zgrade Vlade BPK Goražde, s ciljem da se omogući realizacija narednog koraka u uspostavi jedinstvenog administrativnog centra Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Ministarstvu unutrašnjih poslova data je saglasnost za nabavku dva pomoćna objekta za smještaj policijskih službenika za vrijeme rada na obezbjeđenju objekata Vlade i Ministarstva unutrašnjih poslova.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Vlada je dala saglasnost OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde za pokretanje procedure nabavke ormara po mjeri za potrebe djece u produženom boravku.

Također, data je saglasnost i na Program utroška sredstava Vlade sa ekonomskog koda „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ za 2017. godinu.

U oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je razmatrala i u daljnju skupštinsku proceduru uputila godišnje operativne i finasijske izvještaje za 2016. godinu javnih ustanova  Zavod zdravstvenog osiguranja, Centar za socijalni rad, Zavod za javno zdravstvo, Dom za stara i iznemogla lica i  JZU Kantonalna bolnica Goražde.

Također, razmatrani su i u daljnju skupštinsku proceduru upućeni i programi rada i finansijski planovi za 2017. godinu javnih ustanova Zavod za javno zdravstvo i Centar za socijalni rad.

Usvojenim odlukama, Vlada je podržala održavanje manifestacije „Dani otpora“ u Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu, obilježavanje Dana sjećanja na nevino stradale žrtve u naslju Lozje, Dana logoraša i Dana žena u oslobodilačkom ratu  te obilježavanje 60. godišnjice postojanja i rada JU Centar za kluturu Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja Vlada je donijela odluku odobravanju službene posjete predstavnika Bosansko-podrinjskog kantona Goražde porodici poginule doktorice Ratne bolnice u Goraždu Dušanke Vujasić.

Nakon donošenja kadrovskih rješenja iz oblasti Vlade te razmatranja odgovora na poslanička pitanja i inicijative, sjednica je zbog ranije preuzetih obaveza članova Vlade prekinuta i nastavit će se sljedeće sedmice.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.