• OBJAVLJENO: 15.06.2017.
107.sjednica
Usvojen Dokument okvirnog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018-2020.godina

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje Zapisnika sa 105. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Dokument okvirnog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018.-2020.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program unapređenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2017.godinu, utvrđenog u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu;

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti na izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program podsticaj za šumarstvo za 2017.godinu utvrđen u Budžetu Kantonalne uprave za šumarstvo-Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu 614 100-Tekući transferi drugim nivoima vlasti (šumarstvo);

3.4. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za privredu da zaključi Ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica Elektrodistribucija Sarajevo radi izvradnje 20 kV kablovske veze TS 10(20)/0,4 kV „Kasarna Kosova“-TS 10(20)/0,4 kV „MHE Kosova“;

3.5. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za korištenje voda oglečevske rijeke za potrebe uzgoja ribe i riblje mlađi broj: 03-25-707-1/17 od 18.05.2017.godine;

3.6. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 01-1117-000018;

3.7. Zaključak o prihvatanju informacije „Analiza stanja u oblasti turizma u 2016.godini“;

3.8. Zaključak o usvajanju analize stanja poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016.godini.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da sa Autotransportnim turističkim preduzećem „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga prijevoza vojnih invalida i članova porodica šehida-poginulih boraca sa prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017/2018.godinu;

4.2.  Odluka o odobravanju novčanih sredstava.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec maj 2017.godine;

5.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo ministra Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za nabavku dijela policijskih uniformi i obuće.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor za pružanje usluga izrade projekta izvedbenog stanja za nadograđeni dio objekta „Apoteke 9 Maj“ u Goraždu;

6.2. Odluka o plaćanju prve uplate finansijskog doprinosa Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za implementaciju projekta BIH10/00079758 „Zeleni ekonomski razvoj“ u dijelu koji se odnosi na kativnosti „Povećanje energijske efikasnosti javnih objekata u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti na Projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta „Lamala-H3 i H4.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neoprofitnim organizacijama za 2017.godinu;

7.2. Akcioni Plan sa prijedlogom mjera za unapređenje zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period  2017-2021 godina.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

8.1. Zaključak o davanju saglasnosti JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde na pokretanje procedure na izvođenju radova na sanaciji učionica u prizemlju škole;

8.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JU Centar za kulturu Goražde;

8.3. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure na nabavci kombi vozila za potrebe škole.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

 9.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

9.2. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru za potpisivanje sporazuma.

9.3. Razmatranje Sporazuma o saradnji između Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i  Bošnjačkog nacionalnog vijeća.

10.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Odluka o Procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Izvještaj o potrošnji energenata (lož ulja i pelet) i radu kotlovnica za grijnu 2016/2017.godinu;

11.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 50,4 tone drvene peleti.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa za nabavku 1 /jedne/ centralne kompjuterske jedinice;

12.2. Odluka o davanju saglasnosti Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Ugovora o kupoprodaji službenog motornog vozila.

13. Tekuća pitanja.

Na današnjoj 107.redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona razmatrala je i usvojila  Dokument okvirnog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2018-2020.godina.

Vlada nije imala primjedbi na izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Direkcije za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te ga je uputila Skupštini na razmatranje.

Nakon usvajanja, u skupštinsku proceduru upućen je i nacrt Akcionog plana s prijedlogom mjera za unaprijeđenje zdravstva na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice.

Na prijedlog Ministarstva urbanizma, Vlada je dala saglasnost na Projekat izgradnje stambeno-poslovnih objekata „Lamela-H3 i H4, koji je, takođe, upućen Skupštini na odobravanje.

Razmatrane su i vraćene na doradu analize stanja  poljoprivrede i ruralne infrastrukture i stanja u oblasti turizma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2016.godini.

Saglasnost Vlade dobili su Program unapređenja usluga javnih komunalnih preduzeća i Program podsticaj za šumarstvo, utvrđeni u Budžetu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu, u iznosu od 20.000 KM i 30.000 KM.

Vlada je odobrila  i Program utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda -Tekući transferi neoprofitnim organizacijama, u iznosu od 35.000 KM. Sredstva iz ovog programa namijenjena su za pružanje podrške u radu osoba sa invaliditetom i radu Crvenog križa BPK, kao i u realizaciji projekata i aktivnosti neprofitnih organizacija u socijalnom i zdravstvenom sektoru.

Ministar za boračka pitanja dobio je saglasnost Vlade da sa Autotransportnim turističkim preduzećem „Centroprevoz“ d.o.o. Goražde potpiše Ugovor o pružanju usluga prijevoza ratnih vojnih invalida i članova porodica šehida-poginulih boraca s prostora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017/2018.godinu. Usluge prijevoza na svim registrovanim općinskim, kantonalnim i međuentitetskim linijama:Goražde-Čajniče, Goražde-Foča i Goražde-Ustiprača koristiće oko 120 korisnika boračko-invalidske zaštite.

Iz budžeta ovog ministarstva odobrena je i prva tranša sredstava u iznosu od 5000 KM Fondaciji „Istina za Goražde“.

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost za plaćanje računa u iznosu od 71.025 KM firmi „Wald-projekt“ d.o.o. iz Bosanske Krupe u skladu sa ugovorom za izradu šumskogospodarske osnove za šumskogospodarsko područje „Bosansko-podrinjsko“, te za pokretanje javne nabavke za opravku uređaja na rtv predajnicima.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za maj ove godine, te dala saglasnost ovoj Upravi za nabavku dijela policijskih uniformi i obuće u iznosu od 65.000 KM.

Premijer je dobio saglasnost da potpiše sporazuma o saradnji sa Udruženjem za lokalne razvojne inicijative (ALDI) na realizaciji projekta „Periodično zapošljavanje 2017“ u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Usvojena je odluka o plaćanju prve uplate finansijskog doprinosa Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u iznosu od 50.000 KM za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u dijelu koji se odnosi na povećanje energetske efikasnosti javnih objekata u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sportVlada je odobrila MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde pokretanje procedure na izvođenju radova na sanaciji učionica u prizemlju škole, a OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača na nabavci kombi vozila za potrebe škole.

 Vlada je odobrila i 14.000 KM za sanaciju dijela ravnog krova zgrade JU Centar za kulturu Goražde.

Na prijedlog Kantonalne uprave civilne zaštite, na današnjoj sjednici usvojena je Odluka o Procjeni ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju sjednice, Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde o potrošnji energenata (lož ulja i pelet) i radu kotlovnica za grijnu 2016/2017.godinu, te joj dala saglasnost da izvrši nabavku 50,4 tone drvene peleti.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.