• OBJAVLJENO: 10.08.2017.
113.sjednica
Usvojen Plan racionalizacije materijalnih troškova kao sastavni dio mjera aktivnosti za unaprjeđenje rada u cilju stabiliziranja Budžeta BPK Goražde

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje zapisnika sa 109. i 110. redovne sjednice i druge telefonske sjednice Vlade BPK Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Minsitarstva za privredu:

2.1.  Odluka o odobravanju novčanih sredstava JKP „6 mart“ d.o.o. Goražde na ime sufinansiranja Projekta „Zamjena potisnog vodovodnog cjevovoda C.S. Vitkovići – Rezervoar Rasadnik iznad industrijske zone u Vitkovićima u dužini od 250 m;

2.2. Odluka o donošenju Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda 615 100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) – Izmjene i dopune Plana i Programa utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2017.godine;

2.3. Odluke o odobravanju novčanih sredstava Općini Pale FBiH na ime sufinansiranja Projekta „Izgradnja sistema kanalizacione mreže u naselju Prača – glavni kolektor;

2.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Općini Foča FBiH na ime sufinansiranja Projekta „Regulacija rijeke Koline u Ustikolini, dionica 350 m od ušća u rijeku Drinu.

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Gradu Goražde na ime sufinansiranja Projekta „Izgradnja druge komore rezervoara „Vitkovići 2“ i sekundarne mreže za naselja Lastavice i Crkvine.

2.6. Odluka o usvajanju „Programa o izmjenama i dopunama Programa kantonalanih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2017.godini.

2.7. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu BPK Goražde da zaključi ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa Gradom Goražde, a u cilju izgradnje pristupnog puta za deponiju Trešnjica;

2.8. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde da zaključi Ugovor o pružanju usluga revizije idejnog projekta

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za unutrašjne poslove na otpis službenog psa;

3.2. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o nabavci stalnih sredstava – pomoćnih objekata.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

4.1. Odluka o usmjeravanju  neplaniranih namjenskih sredstava u Finansijskom planu J.U. Službe za zapošljavanje Bpk Goražde;

4.2. Izvještaj o izvršenju finasijskog plana J.U.Služba za zapošljavanje BPK Goražde za period 01.01.-30-06-2017- i Zaključak o usvajanju istog;

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

5.1. Izvještaj o izvršenju budžeta BPK Goražde za period januar-juni 2017.godine:

5.2. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezrve BPK Goražde za period januar-juni 2017.godine.

5.3.Zaključak o usvajanju Plana racionalizacije materijalnih troškova kao sastavni dio mjera aktivnosti za unaprđenje rada u cilju stabiliziranja Budžeta BPK Goražde;

5.4. Zaključak kojim se nalažu mjere i aktivnosti u cilju racionalizacije materijalnih troškova

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Odluka o načinu i uslovima raspolaganja nekretninama u vlasništvu BPK Goražde i izbora investitora za izgradnjustambeno-poslovnog objekta „Lamela-H3“ u Goraždu radi kupovine stana pod povoljnim uslovima putem javnog nadmetanja – licitacije;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o pružanju usluga izrade „Plana interentnih mjra u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u BPK Goražde“.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Odluka o odobravanju novčanih srestava za obilježavanje manifestacije „Odbrana Igmana“2017;

7.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje manifestacije „Operacija KRUG“ 2017

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime studentskih kredita studentima sa područja BPK Goražde za studijsku 2016/2017. godinu za mjesec februar 2017.godine.

8.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava javnom preduzeću RTV  Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde d.o.o. na ime VII (sedme) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2017 godinu

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1.  Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde

10.  Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Izvještaj o radu Vlade BPK Goražde;

10.2. Organiziranje sastanka u cilju iznalaženja rješenja;

10.3. Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu Javnih priznanja „Počasni građanin Kantona“, „Štit Kantona“ i „Plaketa Kantona“;

10.4. Izvještaj o utvrđivanju liste kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde.

10.5. Izjašnjenje o kreditnom zaduženju;

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Izvještaj po zaključku Vlade;

11.2. Dopis – opomena za izmirenje duga.

12. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra za privredu, izmijenjen je redosljed razmatranja tačka dnevnog reda, te će se podtačka 2.2. razmatrati kao podtačka 2.1., a podtačka 2.1. kao podtačka 2.2.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod 8. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke:

8.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje manifestacije „Operacija KRUG“2017

8.2.Odluka  o odobravanju novčanih sredstava za obilježavanje manifestacije „Odbrana Igmana“2017.

Na prijedlog ministra Slobodana Jankovića, pod 7. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke:

7.2. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o  pružanju usluga izrade „Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde”.

Na prijedlog ministrice Sabire Bešlije, pod 9. Tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 9.1.

9.1. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 5. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 5.1. i 5.2.

5.1.  Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita  studentima sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2016/2017 godinu za mjesec  februar 2017. godine

5.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV  Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde d.o.o.  na ime VII (sedme) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2017 godinu

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića, pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se zahtjev za pristup informacijama podnesen Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na 113.redovnoj sjednici koja je održana danas, usvojila je Izmjene i dopune Plana i Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu u sektoru vodoprivrede za 2017.godinu u visini od 393.000 KM.

Razlozi za izmjenu ovog programa u odnosu na prvobitno doneseni program, prema navodima resornog ministra, su definisanje konkretnih prioritetnih projekata za koje postoje realne pretpostavke za realizaciju u tekućoj godini. Također, u ovaj program uvrštene su hitne intervencije na sanaciji i rekonstrukciji sekundarne vodovodne i kanalizacione mreže koje će izvoditi javna komunalna preduzeća na prostoru BPK, dok je ostatak planiran za sufinansiranje vodoprivrednih projekata dostavljenih od strane općina na zahtjev Ministarstva za privredu. Sredstva u iznosu od 93.167 KM koje je „Agencija za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo namjenski prenijela Vladi BPK koristiće se za radove ukljanjanja naplavina iz korita rijeke Drine, na lokacijama nizvodno od „Mosta žrtava genocida u Srebrenici“.

U skladu sa usvojenim izmjenama programa, Vlada je odobrila 20.000 KM javnom komunalnom preduzeću „6. mart“ d.o.o. Goražde za sufinansiranje Projekta „Zamjena potisnog vodovodnog cjevovoda C.S. Vitkovići – Rezervoar Rasadnik iznad industrijske zone u Vitkovićima u dužini od 250 m.

Sa 180.000 KM  Vlada će sufinansirati i projekt Grada Goražde koji se odnosi na  izgradnju druge komore rezervoara „Vitkovići 2“ i sekundarne mreže za naselja Lastavice i Crkvine, koji je danas takođe odobren.

Ministar za privredu BPK Goražde dobio je saglasnost Vlade da zaključi ugovor o pravu služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države sa Gradom Goražde, a u cilju izgradnje pristupnog puta za deponiju Trešnjica, a premijer BPK da zaključi Ugovor o pružanju usluga revizije idejnog projekta, geotehničkih projekata i studija cestovnog povezivanja Goražda sa pravcom 3 SEETO mreže Sarajevo-Vardište, između Vlade BPK i privrednog društva Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka, ukupne vrijednosti 20.597 KM.

Na prijedlog Ministarstva za pravosuđe, Vlada je odobrila usmjeravanje neplaniranih namjenskih sredstava u Finansijskom planu JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde za 2017.godinu u iznosu od 25.000 KM za realizaciju projekta“ Ekonomsko osnaživanje najugroženije populacije kroz javne radove na području općine Goražde“, uplaćenih od strane Federalnog zavoda za zapošljavanje i međunarodne organizacije GOPA, predstavništvo u BiH.

Vlada je razmatrala i ocijenila pozitivnim Izvještaj o izvršenju finasijskog plana Službe za zapošljavanje BPK za prvih šest mjeseci ove godine, koji je upućen Skupštini na razmatranje.

Na današnjoj sjednici Vlada je razmatrala i svoj Izvještaj o radu u 2016.godini, te Izvještaj o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za period januar-juni ove godine koji su takođe upućeni u skupštinsku proceduru.

Ukupni prihodi za prvo polugodište ove godine ostvareni su u iznosu od 16.116.283 KM, što u odnosu na očekivane, tj. planirane prihode za šest mjeseci tekuće godine u iznosu od 18.983.326 KM predstavlja izvršenje od 85%, a u poređenju sa istim periodom prethodne godine izvršenje je za 6% veće.

Ukupni rashodi i izdaci Budžeta BPK za izvještajni period ostvareni su u iznosu od 16.185.075 KM što je 41% u odnosu na rashode planirane budžetom za 2017.godinu i na istom su nivou u odnosu na ostvarene prihode u istom periodu 2016.godine, stoji između ostalog u izvještaju.

U ovom izvještajnom periodu nije bilo doznaka sredstava sa viših nivoa vlasti, te je Vlada danas donijela zaključak da se zbog postojećeg stanja u budžetu, prema Vladi Federacije BiH uputi urgencija za hitnim doznačavanjem grant sredstava.

Na prijedlog Ministarstva finansija, Vlada je usvojila  Plan racionalizacije materijalnih troškova kao sastavni dio mjera aktivnosti za unaprjeđenje rada u cilju stabiliziranja Budžeta BPK Goražde. U skladu s tim, donesen je zaključak kojim se Vlada obavezala da će u roku od 15 dana, u saradnji sa ministarstvima i službama, sačiniti i akcioni plan za njegovu realizaciju sa jasno definisanim mjerama, rokovima i zaduženjima.

Ministarstvo urbanizma je predložilo, a Vlada usvojila i Odluku o načinu i uslovima raspolaganja zemljištem i izbora investitora za izgradnju stambeno-poslovnog objekta „Lamela-H3“ u Goraždu radi kupovine stana pod povoljnim uslovima putem javnog nadmetanja – licitacije.

Ministru urbanizma odobreno je da sa firmom „Enova“ d.o.o. Sarajevo potpiše Ugovor o izradi „Plana interventnih mjera u skučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.

Razmatran je Usvojen je Izvještaj o utvrđivanju liste kandidata za izbor i imenovanje predsjednika i članova Upravnog i Nadzornog odbora JU Služba za zapošljavanje BPK Goražde.

Vlada je danas odobrila sredstva za isplatu studentskih kredita, sedmu redovnu tranšu novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde, kao i 20.000 KM JU Dom za stara i iznemogla lica za pokriće troškova i funkcionisanje ove ustanove.

Na prijedog Ministarstva za boračka pitanja, boračkim udruženjima odobrena su sredstva za manifestacije „Odbrana Igmana“ i „Operacija Krug“.

Na kraju sjednice, Vlada je razmatrala Izvještaj Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o opravdanosti investicije i uštedama pri prelasku sa naftnih derivata za zagrijavanje na drvenu pelet u kantonalnim institucijama.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.