• OBJAVLJENO: 20.09.2017.
118.sjednica
U skupštinsku proceduru upućen prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

D n e v n i   r e d

1.Razmatranje Zapisnika sa 116. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja BPK Goražde;

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda 615 100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) – po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2016.godinu.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje ugovora o djelu;

4.3. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec avgust 2017.godine;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava-kompjuterske opreme Upravi policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

4.5.Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava kopjuterske opreme Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za KUP prvenstvo u sportskom ribolovu.

6.  Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

6.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije za provođenje postupka zajedničke nabavke autodijelova za potrebe voznog parka institucija BPK Goražde, i Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za sukcesivnu isporuku autodijelova za potrebe voznog parka institucija BPK Goražde;

6.2. Revidirani Akcioni plan za provedbu Reformske agende;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima-BAL 005 i BAL 006;

6.4. Odluka o pokretanju postupka nabavke usluge izrade Projekta izvedenog stanja

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

7.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde za sklapanje Ugovora o djelu za angažovanje jednog izvršioca (VSS) u trajanju od dva mjeseca;

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi BPK Goražde:

8.1. Izvještaj o radu Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde za I polugodište 2017.godine,

9. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantonma Goražde na današnjoj 118.redovnoj sjednici usvojila je i u skupštinsku proceduru uputila Prijedlog Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije.

Prijedlog ovog zakona usvojen je na preporuku Vijeća ministara BiH, nakon provedenih javnih rasprava u sve tri općine Kantona, a razlozi za njegovo donošenje su usklađivanje sa međunarodnim standardima, naročito u pogledu četiri ključna pitanja: definicije, kategorizacija oružja, izgled isprava o oružju i kaznene odredbe.

Kako je istaknuto, radi se o izuzetno značajnom propisu za ukupnu sigurnost na području Bosansko-podrinjskog kantona, tako da odredbe novog zakona, odnosno predložena konkretna pravna rješenja, idu u pravcu što većeg nivoa sigurnosti građana.

Kad je riječ o sigurnosti, ona je u mjesecu augustu bila na zadovoljavajućem nivou, posebno ako se uzme u obzir da je u ovom mjesecu u Goraždu održan Internacionalni festival prijateljstva, stoji u Informaciji o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec august ove godine, koja je takođe usvojena.

U ovom izvještajnom periodu, prema navodima resornog ministra, zabilježeno je smanjenje broja krivičnih djela i prekršaja,  dok je broj saobraćajnih nesreća isti u odnosu na august prošle godine.

Vlada je uz sugestije premijera i ministara, usvojila i revidirani Akcioni plan Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za provedbu Reformske agende BiH za period 2016-2018.godina u kojem su razrađene obaveze Vlade u sektorima: javne finansije, oporezivanje i fiskalna održivost; tržište rada; reforma socijalne zaštite i penzija; vladavina prava i dobro upravljanje; reforma javne uprave i drugi propisi.

Na današnjoj sjednici razmatran je i usvojen Izvještaj Komisije za nadzor i kontrolu namjenskog utroška sredstava odobrenih prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) – po Planu i Programu utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2016.godinu.

Vlada je usvojila i Izvještaj o radu Komisije za provođenje postupka zajedničke nabavke autodijelova za potrebe voznog parka institucija BPK Goražde te donijela odluku o izboru firme „Damir Company“ d.o.o. Goražde kao najpovoljnijeg ponuđača za ovu uslugu.

Razmatran je i usvojen Izvještaj o radu Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde za prvo polugodište ove godine.

Vlada je odobrila isplatu druge tranše novčanih sredstava Aktivu nastavnika tjelesnog i zdravstvenog odgoja BPK Goražde na ime podrške za kantonalna i federalna takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola s područja Kantona.

Sportskom savezu za sport i rekreaciju invalida BPK odobrena su sredstva za organizovanje KUP prvenstva u sportskom ribolovu koje je održano na Sadbi.

Dio sredstava Vlada je izdvojila i za pomoć u nabavci lijekova za liječenje naših sugrađana.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je usvojila  odluku o pokretanju postupka nabavke usluge izrade Projekta izvedenog stanja elektroinstalacija, sistema vatrodojave, telefonskih i internet instalacija na trećem spratu i potkrovlju zgrade Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.