• OBJAVLJENO: 29.09.2017.
119. sjednica
Usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2017.godinu

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 116 i 117. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2017.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za potpisivanje Anexa I Ugovora o koncesiji za korištenje voda Oglečevske rijeke za potrebe uzgoja ribe i riblje mlađi sa privrednim društvom „Kajević-Fish“ d.o.o. Goražde;

3.2. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – rezervna sredstva;

3.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podršku sajmovima koji se održavaju na području kantona za tri korisnika;

3.4. Odluka o davanju saglansosti Ministarstvu za privredu BPK-a Goražde za plaćanje Okončane situacije broj: 306/17 od 08.09.2017.godine (Faktura broj: 306/17 od 08.09.2017.godine, fiskalni račun BF: 2446 od 08.09.2017.godine), ispostavljen od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde na ime izvršenih radova uklanjanja naplavina iz korita rijeke Drine, lokacije nizvodno od Mosta žrtava genocida u Srebrenici, Grad Goražde;

3.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime podrške Programu utroška sredstava Kanotonalne uprave za šumarstvo „Podsticaj za šumarstvo“, utvrđen u Budžetu Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu i to J.P. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde;

3.6. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci);

3.7. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji-sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene);

3.8. Odluka o uspostavi Liste investicionih podsticaja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.9. Rješenje o imenovanju koordinatora za vođenje i održavanje Liste podsticaja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.10. Pravilnik o održavanju Liste poticaja sa Uputstvom o održavanju Liste poticaja;

3.11. Odluka o donošenju Plana rada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na pružanju podrške investitorima 2017 i 2018.godina;

3.12. Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde sa ekonomskog koda 614 500 – POD 003-„Subevencije za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta“ (druga izmjena).

4.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

4.1. Mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom BPK Goražde pokrenut na inicijativu poslanika Nena Zuka;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juli, avgust i septembar 2017.godine;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja „Biser“ Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranje troškova godišnjice otvaranja spomen obilježja i hajr vode za poginule borce – Ustiprača;

5.2. Odluka o davanju saglasnosti Udruženju demobilisanih boraca ABiH – Goražde za projekat nabavke kompjuterske opreme;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti Savezu RVI „Sinovi Drine“ – Goražde za projekat obilaska MC Potočari;

5.4. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izradu revidiranog glavnog projekta za izgradnju spomen – obilježja (fontane) komandantu Zaimu Imamoviću u Goraždu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime interventne pomoći nosiocu sportskih djelatnosti na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

6.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za plaćanje računa;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti JU OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde za pokretanje procedure za izvođenje radova na sanaciji vanjskog ulaznog stepeništa u školu i stepeništa u malu salu škole;

6.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ekološkom omladinskom udruženju za ruralni razvoj „EOURR“;

6.5. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa i Oglasa za popunu upražnjenog radnog mjesta;

6.6. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inistranstvo – Szentendre/Mađarska, za učešće na Drugom sastanku Izvršnog odbora i Regionalnoj konferenciji u okviru Seedling projekta;

6.7. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za pokretanje procedure za nabavku i ugradnju kotla, u područnoj školi Sadba.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjene pozicije jednog namještenika – higijeničara u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.2. Odluke o davanju saglasnosti vršiocu ovlaštenja Policijskog komesara Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o nabavci dijelova policijskih uniformi i obuće;

7.3. Odluka o odobravanju troškova reprezentacije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.4. Odluka o davanju saglasnsoti za nabavku stalnih sredstava Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Odluka o davanju saglasnosti Općinskom sudu Goražde za nabavku i plaćanje kopir aparata CANON.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odogovori na poslanička pitanja i inicijative;

9.2. Odluka o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti prevencije korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije;

9.3. Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

10.1. Prijedlog na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tjelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 36.000 litara lož ulja – 51.300,00 KM.

12. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod petom tačkom dnevnog reda razmatrat će podtačka 5.5.

5.5. Odluka  o odobravanju novčanih sredstava.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 119.sjednici usvojila je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Budžeta BPK-a Goražde za 2017.godinu, koji je upućen u dalju skupštinsku proceduru.

Prema obrazloženju resornog ministra, prihodi i primici za prvih osam mjeseci ove godine ostvareni su u iznosu od 22.021.144 KM, što u odnosu na planirane prihode za 2017.godinu od 40.118.395 KM predstavlja ostvarenje od 55%.

Najveće odstupanje evidentno je u dijelu tekućih transfera i donacija gdje je od planiranih 9.352.500 KM za osam mjeseci ostvareno svega 973.586 KM i najvećim dijelom se odnosi na doznaku na ime civilnih žrtava rata te prenesena namjenska sredstva iz prethodne godine. Doznake na ime redovnog trasnfera sa nivoa Budžeta Federacije prema BPK u prvih osam mjeseci nije bilo.

Izmjenama i dopunama Budžeta BPK za 2017.godinu, prihodi i rashodi planirani su u iznosu od 37.752.224 KM, što u odnosu na Budžet za 2017. godinu predstavlja smanjenje za 6%, odnosno 5%.

Na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada je usvojila Odluku o uspostavi Liste investicionih podsticaja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Ova lista predstavlja sveobuhvatnu i ažurnu evidenciju svih investicionih podsticaja i centralnu bazu podataka od značaja za ostvarivanje prava na podsticaje na nivou BPK-a Goražde.

Usvojen je takođe i  Pravilnik o održavanju Liste poticaja, te imenovan koordinator za njeno vođenje i održavanje.

Vlada je usvojila i Plan rada Bosansko-podrinjskog kantoa Goražde na pružanju podrške investitorima 2017. i 2018.godina.

Takođe, data je saglasnost na Memorandum o razumijevanju i saradnji u oblasti prevencije korupcije i koordinacije borbe protiv korupcije između nadležne državne Agencije i Tima za sprječavanje i borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na ime podsticaja za poljoprivredu, iz rezervnih sredstava Ministarstva za privredu odobreno je 10.000 KM za 10 poljoprivrednih proizvođača koji su pretrpjeli štetu na svojim poljoprivrednim gazdinstvima, a za podršku sajmovima koji se održavaju na području kantona odobreno je 20.000 KM.

Javnom preduzeću Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde odobreno je 30.000 KM na ime podrške Programu utroška sredstava Kanotonalne uprave za šumarstvo „Podsticaj za šumarstvo“, utvrđenog u Budžetu Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu.

Vlada je danas dala saglasnost Ministarstvu za privredu BPK-a Goražde za plaćanje Okončane situacije ispostavljene od strane privrednog društva „Okac“ d.o.o. Goražde na ime izvršenih radova uklanjanja naplavina iz korita rijeke Drine, lokacije nizvodno od Mosta žrtava genocida u Srebrenici, Grad Goražde, koji su finansirani iz namjenskih sredstava Agencije za vodno područje rijeke Save u iznosu od 92. 528 KM.

Vlada je razmatrala i prihvatila mišljenje Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom BPK Goražde pokrenut na inicijativu poslanika Nena Zuka, te ga uputila u daljnju proceduru.

Odobrena su novčana sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juli, avgust i septembar, kao i sredstava Udruženju oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja „Biser“ Goražde.

Takođe, Vlada je odobrila da se iz  budžeta Ministarstva za boračka pitanja sufinansiraju projekti  Organizacije porodice šehida i poginulih boraca BPK, Udruženja demobilisanih boraca i Saveza RVI „Sinovi Drine „Goražde.

Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je usvojila odluku o odobravanju novčanih sredstava  Sportskom fudbalskom klubu „Libero“.

OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde dobila je saglasnost za pokretanje procedure za izvođenje radova na sanaciji vanjskog ulaznog stepeništa u školu i stepeništa u malu salu škole, a OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za nabavku i ugradnju kotla u područnoj školi Sadba.

Vršiocu ovlaštenja Policijskog komesara Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde data je saglasnost za potpisivanje ugovora o nabavci dijelova policijskih uniformi i obuće, a Ministarstvu unutrašnjih poslova za nabavku stalnih sredstava.

Vlada je razmatrala i nije prihvatila prijedlog Agencije za privatizaciju BPK na Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Razmatrani su takođe i odgovori na poslanička pitanja i inicijative i zahtjevi za jednokratne novčane pomoći, a 119.sjednica Vlade okončana je davanjem saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 20.000 litara lož ulja za potrebe snabdijevanja kotlovnica pred predstojeću sezonu grijanja.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.