• OBJAVLJENO: 05.10.2017.
120. sjednica
Usvojen Akcioni plan za provedbu Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020.

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje zapisnika sa 116. i 118. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

2.1. Zaključak o primanju k znanju Informacije o dodjeli studentskih stipendija/studentskih kredita za period od studijske 1995/96 do 2016/17 studijske godine;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Obnavljanje knjižnog fonda školske biblioteke“;

2.3. Zahtjev za dodatne programe;

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1.Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec septembar 2017.godine.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zaključi Ugovor o djelu sa Emirom Drakovcem iz Goražda, bachelor regionalnog i prostornog planiranja, za izradu Situacionog prikaza lokaliteta Modro polje, općina Foča u Federaciji BiH.

4.2. Odluka o utvrđivanju uslova i kriterija za sticanje prava na kupovinu stana po povoljnim uslogima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program „Podsticaj razvoju privrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2017.godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava UG Saveza dobitnika ratnih priznanja BPK-a Goražde;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti na Projekat obilježavanja godišnjice pogibije legendarnog komandanta Zaima Imamovića;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti na Projekat pomoći za rad udruženja.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku medicinske opreme za potrebe JZU Kantonalna bolnica Goražde;

7.2. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku medicinske opreme;

7.3. Odluka o isplati novčanih sredstava JZU Kantonalna bolnica Goražde za nabavku medicinske opreme.

7.4. Zaključak, Rješenje o rarzješenju i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravousđe, upravu i radne odnose:

8.1. Prijedlog Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće;

8.2. Informacija o realizaciji zaključaka.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Informacija o realizaciji projekata koje je finansirala Vlada BPK-a Goražde iz oblasti Energetske efikasnosti za period januar 2015-septembar 2017.godine;

9.2. Zahtjev za davanje saglasnosti;

9.3.Zaključak o ovlaštenju Kantonalnom pravobranilaštvu BPK-a za zaključenje sudske nagodbe.

9.4. Zaključak o usvajanju Izvještaja Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.04.-30.06.2017.godine;

9.5. Razmatranje Akcionog plana za provedbu Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020;

9.6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju standarda i kriterija za imenovanje Komisije za koncesije  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

9.7. Zaključak o davanju saglasnosti za podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije;

9.8. Odluka o plaćanju računa;

9.9. Informacija  o provedenom  Javnom pozivu za Udruženje građana;

9.10. Odluka o plaćanju prve uplate finansijskog doprinosa Vlade BPK Goražde za implementaciju Projekta integriranog lokalnog razvoja ILDP III na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između ILDP-tima (zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a i Vlade BPK-a Goražde;

9.11. Mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu;

9.12. Mišljenje  na Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju javne  ceste u cilju cestovnog povezivanja Sarajeva i Goražda i početak realizacije projekta

10. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 120.redovnoj sjednici usvojila je Uredbu o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće za državne službenike i namještenike u kantonalnim organima uprave .

Prema obrazloženju ministrice pravosuđa, ova uredba donesena je nakon usaglašavanja sa Samostalnim sindikatom državnih službenika i namještenika u organima državne službe , sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH. Njenim donošenjem, ispoštovat će se odredbe  Kolektivnog ugovora o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti BiH, čiji je potpisnik između ostalih kantona i Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Razmatran je i usvojen Akcioni plan za provedbu Strategije razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2016-2020., kao i Informacija o realizaciji projekata koje je finansirala Vlada BPK-a Goražde iz oblasti Energetske efikasnosti za period januar 2015-septembar 2017.godine.

Vlada je razmatrala i primila k znanju Informaciju o dodjeli studentskih stipendija/studentskih kredita za period od studijske 1995/96. do 2016/17. studijske godine, te je uputila Skupštini BPK-a u dalju proceduru.

Prema ovoj informaciji, koja je urađena na osnovu zaključka Skupštine, u navedenom vremenskom periodu Vlada je stipendirala, odnosno kreditirala 4100 studenata te je za ovu namjenu utrošeno 4.636.152 KM.

Uzimajući u obzir da se na evidenciji Službe za zapošljavanje nalazi preko 300 nezaposlenih svršenih studenata, od kojih su većina bili korisnici studentskih kredita, a da se u proteklih 20 godina veći broj njih odselio s područja Kantona, Vlada je prihvatila prijedlog Ministarstva za obrazovanje, odnosno poslaničku inicijativu , da se studenti koji su primali studentski kredit u navedenom periodu oslobode od njegovog vraćanja. Kako je istaknuto, konačnu odluku o ovome donosi Skupština, a Vlada će pripremiti svu potrebnu dokumentaciju.

Na prijedlog Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okolineVlada je usvojila Odluku o utvrđivanju uslova i kriterija za sticanje prava na kupovinu stana po povoljnim uslovima u stambeno-poslovnom objektu „Lamela H3“ u Goraždu.

Razmatrana i primljena je k znanju i Informacija Ministarstva za pravosuđe o provedenom nadzoru nad zakonitošću rada i finansijskog poslovanja udruženja koja spadaju u nadležnost ovog ministarstva, te data saglasnost Ministarstvu za privredu na Program utroška sredstava „Podsticaj razvoju privrede na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2017.godinu.

Utvrđen je Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.04-30.06.2017.godine te proslijeđen Skupštini na razmatranje i usvajanje.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjegliceVlada je dala saglasnost Kantonalnoj bolnici za nabavku medicinske opreme- ultrazvučnog aparata u vrijednosti od 80.000 KM i  rashladne komore za potrebe mrtvačnice, u vrijednosti od 4.000 KM.

Savezu dobitnika ratnih priznanja BPK-a Goražde odobrena su novčana sredstva za obilježavanje godišnjice pogibije legendarnog komandanta Zaima Imamovića.

Usvojena je takođe i Odluka o plaćanju prve uplate finansijskog doprinosa Vlade BPK Goražde za implementaciju Projekta integriranog lokalnog razvoja ILDP III na osnovu potpisanog Protokola o saradnji između ILDP-tima (zajedničkog projekta Vlade Švicarske i Razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a i Vlade BPK-a Goražde, u iznosu od 10.000 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost za podnošenje zahtjeva za izdavanje lokacijske informacije za izgradnju centralnog spomen obilježja, te zadužila Ministarstvo urbanizma da sačini tekst zaključka i dostavi ga nadležnom općinskom organu.

SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde dobila je saglasnost Vlade za pokretanje procedure na realizaciji Projekta „Obnavljanje knjižnog fonda školske biblioteke“.

Do kraja sjednice, razmatrani su odgovori na poslanička pitanja i inicijative, a Vlada je upoznata i sa informacijom Kantonalne bolnice o raspisanom konkursu  za izbor kandidata za specijalizaciju, kao i sa Informacijom o provedenom Javnom pozivu za dodjelu sredstava Vlade za aktivnosti i projekte udruženja građana na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.