• OBJAVLJENO: 16.10.2017.
122.sjednica
Donesena odluka o isplati studentskih kredita

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 119. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu za podršku unapređenja usluga javnih komunalnih preduzeća u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“ za 2017.godinu;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za privredu da zaključi ugovor sa J.P. Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo podružnica Elektrodistribucija Sarajevo o uspostavi prava služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu države, a u cilju izgradnje niskonaponskog priključka za kupca Šehović Midhata na lokalitetu Crni vrh općina Pale FBiH;

2.3. Analiza stanja i perspektive razvoja šumastva u 2016.godini na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a u skladu sa Programom rada Vlade za 2017.godinu;

2.4. Zaključak o primanju k znanju Informacije Ministarstva za privredu BPK-a Goražde, po Programu rada Skupštine tačka 102., o stanju visokonaponske mreže na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.5. Odluka o usvajanju Programa o izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava „Program kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2017.godinu“.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Sportskom savezu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na ime redovne tranše za mjesec maj, juni i juli 2017.godine;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime IX (devete) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2017.godinu;

3.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za školsku 2016/17 godinu za osnovne škole s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.4. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za školsku 2016/17 godinu za srednje škole s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate studentskih kredita studentima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za studijsku 2016/17 godinu za mjesec april 2017.godine;

3.6. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Beč/Austrija, u studijsku posjetu Austriji za planove Upravnog odbora „Razvoj Kvalifikacijskog okvira za cjeloživotno učenje – QF LLL“, Emiri Drakovac, stručnoj savjetnici za srednje i visoko obrazovanje u Ministarstvu za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde;

3.7. Zaključak o primanju k znanju Informacije o aktuelnim dešavanjima u vezi registracija kantonalnog granskog saveza u fudbalu na nivou Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti za Projekat obezbjeđenje sredstava za radu udruženja za 2017.godinu;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija za mjesec juli 2017.godine;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec juli 2017.godine;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti za Projekat obilježavanja „25.godišnjice 1. slavne višegradske brigade“ za 2017.godinu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

5.1. Odluka o dopuni Odluke o komisijama koje imaju pravo na naknadu za svoj rad, a koje imenuju ministarstva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.2. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo vršiocu ovlaštenja Policijskog komesara Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde;

5.3. Odluka o davanju saglasnosti vršiocu ovlaštenja Policijskog komesara Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o nabavci pancirnih prsluka;

5.4. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo policijskom službeniku Mašić Vedadu;

5.5. Informacija o stranju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mjesec septembar 2017.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

6.1. Mišljenje na Nacrt Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

7.1. Mišljenje po Aku broj: 01-14-710-1/17, dostavlja se;

7.2. Zaključak o isporuci lož ulja JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde za potrebe zagrijavanja prostorija ustanove;

7.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za nabavku materijalno-tehničkih sredstava Udruženju civilne žrtve rata BPK-a Goražde;

7.4. Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice;

7.5. Odluka o isplati novčanih sredstava za finansiranje zahtjeva za nabavku vakcina protiv sezonske gripe JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

8.1. Mišljenje na akt Skupštine Kantona broj:01-02-801-1/17 od 03.oktobra 2017.godine.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Izvještaj o realizaciji Strategije BPK-a Goražde- dostavljen CD;

9.2. Program Javnih investicija BPK-a Goražde 2018-2020;

9.3. Inicijativa za saradnju.

9.4. Razmatranje Okvirnog sporazuma sa FL WOOD d.o.o. Foča i stanje drvene peleti na tržistu.

10. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Nudžeima Džihanića da se pod 9. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 9.5.

9.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za realizaciju projekata

Na danas održanoj 122. redovnoj sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i usvojila Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja BPK Goražde odnosno zacrtanih ciljeva iz ove strategije za prošlu godinu.

U izvještaju su navedeni rezultati koji su u 2016. godini postignuti u okviru realizacije Strategije razvoja tj. pokazatelji prema kojima je došlo do povećanja stepena razvijenosti, pokrivenosti uvoza izvozom te povećanja zaposlenosti. Uz pozitivne pomake u oblasti privrednog razvoja zabilježeni su također i negativni trendovi koji govore o nepovoljnim demografskim kretanjima te smanjenju broja učenika na području BPK Goražde.

Razmatran je i usvojen Program javnih investicija BPK Goražde za period 2018-2020. godina koji je u odnosu na raniji program korigovan za one projekte koji su u fazi realizacije.

Vlada je razmatrala i primila na znanje Analizu stanja i perspektive razvoja šumastva u 2016. godini na području BPK Goražde. U analizi se kao glavni zaključak navodi da je struktura šuma i šumskog zemljištva na području BPK Goražde nepovoljna što se negativno odražava na ukupno stanje u ovoj oblasti. Ipak, imajući u vidu da su u proteklom perodu poduzimane odgovarajuće mjere na unaprjeđenju ovakvog stanja šuma, u analizi se navodi da je došlo i do određenih poboljšanja te je zaključeno da se pozitivni uticaji u ovoj oblasti iz godine u godinu povećavaju.

U oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport donesena je Odluka o odobravanju isplate studentskih kredita studentima s područja BPK Goražde.

Vlada je na današnjoj sjednici dala mišljenje na nacrt federalnog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova te podržala donošenje ovog zakona.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova Upravi policije data je saglasnost za potpisivanje ugovora o nabavci opreme za pripadnike Uprave.

Vlada je primila na znanje Informaciju o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za septembar 2017.godine u kojoj je konstatovano da je u odnosu na prethodni mjesec došlo do smanjenja broja prekršaja i krivičnih djela, kao i do smanjenja broja saobraćajnih nesreća.

Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstva JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde za nabavku vakcina protiv sezonske gripe, kao i lož ulja za potrebe zagrijavanja JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za boračka pitanja donesene su odluke o odobravanju novčanih sredstava za Projekat poboljšanja statusa boračkih populacija i rad udruženja boračkih populacija.

Također, donesene su odluke o odobravanju redovnih mjesečnih tranši Sportskom savezu BPK Goražde i JP RTV BPK Goražde.

Vlada je na prijedlog resornog ministarstva usvojila Program o izmjenama i dopunama Programa novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2017. godinu kojim su osigurana sredstva za zakonom predviđene edukacije u oblasti zaštite domaćih životinja, kao i sredstva za popis krupne i sitne stoke na području BPK Goražde.

Do kraja sjednice odobrena su novčana sredstva sportskim klubovima s područja BPK Goražde koji se takmiče na višim nivoima takmičenja, kao i sredstva po Programu unaprjeđenja usluga javnih komunalnih preduzeća na području BPK Goražde za 2017. godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.