• OBJAVLJENO: 20.10.2017.
123.sjednica
Premijeru BPK Goražde data saglasnost za potpisivanje ugovora o uspostavi linije povoljnog finansiranja privrede i obrta

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje Zapisnika sa 120. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:  

2.1. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o poslovnoj saradnji za plasiranje linije finansiranja uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa „Bosna Bank Internacional“ d.d. Sarajevo;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa broj: 676/17 od 28.09.2017.godine, „Koteks“ Tešanj, a po Ugovoru broj: 04-14-718-5/17 od 02.10.2017.godine;

2.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – proizvodnja konzumne jabuke – prenos iz 2016.godine;

2.4. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (muškarci);

2.5.Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji – sufinansiranje obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi (žene).                          

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Skoplje/Makedonija, na konferenciju „Gradimo mostove u obrazovanju odraslih 2017“, Žuga Damiru, ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport;

3.2. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za školsku 2016/2017 godinu za osnovne škole sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu za školsku 2016/17 godinu za srednje škole sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

 4.1. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva, Rješenje o razrješenju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad BPK Goražde;

4.2. Elaborat o Ekonomskoj opravdanosti uvođenja Informacionog sistema u zdravstvenoj zaštiti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

5.1. Odluka o doobravanju novčanih sredstava na ime nabavke udžbenika djeci pripadnika boračkih populacija koja pohađaju srednje škole na području Kantona za budžetsku 2017.godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

 6.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Minsitarstvu za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

7.1. Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o komunalnim djelatnostima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.2.Odluka o odobravanju tekućih  transfera općinama u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Informacija o realizaciji aktivnosti o okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

8.2. Izvještaj Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

8.3. Analiza modela razvojnog planiranja i upravljanja projektnim ciklusima u BiH i zemljama u okruženju sa prijedlogom najboljeg rješenja za Bosansko-podrinjski kanton Goražde;

8.4. Dopis Kantonalnog poreznog ureda Goražde;

8.5. Mišljenje na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu.

8.6. Razmatranje Zaključka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

9. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministrice Sabire Bešlije, pod 4. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke 4.3., 4.4., 4.5 i 4.6.

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Udruženju oboljelih od karcinoma dojke i drugih malignih oboljenja „BISER“ Goražde

4.4. O Odluka o sufinansiranju izgradnje porodične kuće

4.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekta održivosti povratka – podizanje plantaže lješnjaka u mjestu povratka

4.6. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Goražde

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.4.

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na potpisivanje Ugovora o pružanju usluga realizacije nastavnih aktivnosti dislocirane nastave Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na danas održanoj 123. redovnoj sjednici ,Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o poslovnoj saradnji sa „Bosna Bank International“ d.d. Sarajevo o plasiranju linije finansiranja, uz subvencioniranje dijela profitne marže za privredna društva i obrtnike koji posluju na području BPK Goražde.

Uspostavom ove linije finansiranja, privrednicima i obrtnicima s područja BPK Goražde bit će omogućeno finansiranje privredne, odnosno obrtničke djelatnosti po povoljnim uslovima, s kamatnom stopom od 1,89 posto i troškove obrade kredita od 0,88 posto.

Vlada je razmatrala i usvojila Elaborat Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o ekonomskoj opravdanosti uvođenja Informacionog sistema u zdravstvenoj zaštiti na području BPK Goražde. S ciljem stvaranja uslova za realizaciju ovog elaborata, Vlada je zadužila resorno ministarstvo da u saradnji s kantonalnim Zavodom zdravstveng osiguranja sagleda mogućnosti i predloži najpovoljnija rješenja za provođenje informatizacije u zdravstvenim ustanovama na području BPK Goražde, kao i izvore finansiranja.

U oblasti Ministarstva za privredu, Vlada je donijela odluke o isplati novčanih sredstava na ime podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji, a radi se o subvencioniranju proizvodnje konzumne jabuke (prijenos sredstava iz 2016. godine) i sufinaniranju obaveza po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za zaposlene u poljoprivredi.

Također, donesena je Odluka o odobravanju tekućih  transfera lokalnim zajednicama u sastavu kantona.

Na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada je donijela odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći u rješavanju problematike u oblasti socijalne zaštite i pitanja povratnika te donijela rješenja o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad.

U oblasti Vlade, usvojen je Izvještaj Tijela za sprečavanje i borbu protiv korupcije u BPK Goražde te je donesen zaključak da se u narednom periodu intenziviraju aktivnosti na provedbi Akcionog plana i uspostavi efikasnih mehanizama za borbu protiv korupcije na području BPK-a.

Na današnjoj sjednici razmatrani su i izvještaji o radu osnovnih i srednjih škola na području BPK Goražde u 2016. godini koji su upućeni Skupštini BPK Goražde u daljnju proceduru.

Vlada je razmatrala i primila na znanje Informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta poboljšanja poslovnog okruženja u BPK Goražde koji se realizuje u saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom kao članicom Svjetske banke.

Do zaključenja sjednice, razmatrana je i Analiza modela razvojnog planiranja i upravljanja projektnim ciklusima u BiH i zemljama u okruženju s prijedlogom najboljeg rješenja za BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.