• OBJAVLJENO: 08.11.2017.
125. sjednica
Imenovan pregovarački tim Vlade za pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije

D n e v n i   r e d

1. Razmatranje prijedloga Zapisnika sa 123. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o primanju k znanju Informacije o provedenim aktivnostima vezano za gradske tržnice u Sarajevu, kao i plasmana poljoprivrednih proizvoda sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

2.2. Odluka o odobravanju prijedloga projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu“;

2.3. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – Rezervna sredstva.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Zaključak kojim se daje saglasnost Ministru za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport na donošenje Instrukcija o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za radnike u srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Ekološkom omladinskom udruženju za ruralni razvoj „E O U R R“;

3.3. Zaključak kojim se daje saglasnost direktoru JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za pokretanje procedure nabavke i ugradnje vrata na školskoj kuhinji;

3.4. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Uz knjigu nisi sam“;

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Sigurnosni golovi“;

3.6. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Sigurnosni golovi“;

3.7. Zaključak o davanju saglasnosti JU OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde, JU OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde, JU OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za zapošljavanje odgovarajućeg stručnog kadra za djecu sa poteškoćama u razvoju, a u skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji Ministarstva, Službe za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

4.1. Zaključak kojim se prima k znanju Informacija o sprovedenim aktivnostima na zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca putem Programa Službe za zapošljavanje BPK Goražde u 2016.godini;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za Projekat sjećanje na šehide – poginule borce;

4.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime podrške u održivom povratku Habibović Edhemu i Hodžić Samiru;

4.4. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru za boračka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše Ugovor o djelu sa Ćehaja Nijazom-magistrom sociologije iz Goražda.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

5.1. Odluka o izmjeni Odluke broj: 03-14-1538/17 od 29.09.2017.godine, kojom su odobrena novčana sredstva za obezbjeđivanje alternativnog smještaja kroz nadoknadu za kiriju za mjesec juli, august i septembar 2017.godine.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

6.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za plaću i naknade za topli obrok za mjesec oktobar 2017.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku elektronske opreme Upravi plicije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog radnog mjesta rukovodećeg državnog službenika – Šef Kabineta u Ministarstvu za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.3. Zaključak o usvajanju Uredbe o izmjenama Uredbe o platama i naknadama policijskih službenika.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

8.1. Odluka o usvajanju Plana interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde;

8.2. Zaključak kojim se utvrđuje naknada Komisije za davanje stručne ocjene u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

9.1. Odgovori na poslanička pitanja i inicijative;

9.2. Dopis Ministarstva odbrane-Zajednički štab-Operativna komanda 4.pješadijske brigade 3.pješadijski bataljon;

9.3. Imenovanje predstavnika u Radnu grupu za trgovinu uslugama;

9.4. Imenovanje predstavnika Vlade BPK-a Goražde za pregovore u vezi Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH;

9.5. Poziv za učešće na petom sastanku Mreže kantonalnih praktičara;

9.6. Informacija – Business plan Proizvodnja peleta kao obnovljivog izvora energije;

9.7. Odluka o plaćanju računa.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Zaključak o davanju saglasnosti Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK-a Goražde za sklapanje Ugovora o djelu za angažovanje dva lica u trajanju od sedam dana, vezano za poslove ponovnog uspostavljanja sistema KT radio veze u Operativnom centru civilne zaštite.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi za zajedničke poslove kantonalnih organa Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

12. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministrice Sabire Bešlije, pod 5. tačkom dnevnog reda razamtrat će se podtačke 5.2., 5.3., 5.4., i 5.5.

5.2. Zaključak  o formiranju Radne grupe – Pregovarački tim Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za obavljanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

5.3. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri izbora predsjednika i članova Upravnog odbora  Zavoda  zdravstvenog   osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde .

5.4. Zaključak o prihvatanju Informacije Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri izbora predsjednika i članova Upravnog odbora  JZU Kantonalna bolnica Goražde, Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica Goražde i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora JZU Kantonalna bolnica  Goražde.

5.5.Odluka o davanju saglasnosti Upravnom odboru JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za donošenje Odluke o produženju imenovanja vršioca dužnosti direktora  JU Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na prijedlog ministra Damira Žuge, pod 3. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke:

3.8. Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa za popunu upražnjenog radnog  mjesta.

Na prijedlog premijera Emira Okovića, pod 9. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačke:

9.8. Rješenje o imenovanju Organizacionog odbora za obilježavanje 25.novembra-Dana državnosti BiH.

9.9. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje registracije domene.

Na 125. redovnoj sjednici koja je održana juče u poslijepodnevnim satima, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde imenovala je pregovarački tim za pregovore sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije te pozvala doktore da u interesu građana prekinu štrajk i uđu u pregovore.

Istovremeno, Vlada je zadužila Ministarstvo zdravstva da formira radne grupe za analizu stanja primjenjivosti normativa u zdravstvu kad je riječ o Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, kao i analizu finansijskog stanja u zdravstvu s mogućnostima preraspodjele sredstava.

Imenovanjem svog predstavnika, Vlada je iskazala interes i za pregovore u vezi Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u FBiH, budući da postojeći ugovor ističe polovinom ovog mjeseca.

Na zahtjev Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Vlada je imenovala i svog predstavnika u Radnu grupu za trgovinu uslugama na nivou Bosne i Hercegovine.

Vlada je vratila na doradu Instrukciju o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za radnike u srednjim školama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te zadužila resorno ministarstvo da predloženi materijal dopuni fiskalnom procjenom troškova u budžetu njenom primjenom.

Razmatrana je i primljena k znanju Informacija Ministarstva za boračka pitanja o sprovedenim aktivnostima na zapošljavanju djece šehida i poginulih boraca putem Programa Službe za zapošljavanje BPK Goražde u 2016.godini. S tim u vezi, Vlada je zadužila resorno ministarstvo i Službu za zapošljavanje da prikupe informacije od poslodavaca o rezultatima ovog programa i budućem statusu lica kojima uskoro ističu ugovori o zapošljavanju.

Usvojena je Uredba o platama i naknadama policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova, kao i Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjernog zagađenja zraka u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Vlada je primila k znanju i Informaciju o provedenim aktivnostima vezano za gradske tržnice u Sarajevu, kao i plasmana poljoprivrednih proizvoda s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, te uputila pohvale Ministarstvu za privredu na uspješno provedenim aktivnostima na uspostavi prodajnog štanda na pijaci „Markale“ i nastavku saradnje sa KJKP „Tržnice-pijace“ d.o.o Sarajevo koja bi trebala rezultirati povećanjem broja štandova i većom mogućnošću plasmana robe naših poljoprivrednih proizvođača na sarajevskom tržištu.

Odobren je i prijedlog projekata koji će se sufinansirati po „Programu podrške razvoju poduzetništva i obrta za 2017.godinu“, te isplata rezervnih novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi za dva farmera, na ime naknade štete za uginuće stoke.

Razmatran je i primljen je k znanju Biznis plan proizvodnje peleta kao obnovljivog izvora energije Javnog preduzeća Bosansko-podrinjske šume. S tim u vezi, Vlada je zadužila ovo preduzeće i Ministarstvo privrede da inoviraju podatke vezane za plan te da Vladi ponude adekvatan model uspostave proizvodnje peleta na osnovu ovog dokumenta.

U skladu sa Sporazumom o međusobnoj saradnji Ministarstva obrazovanja, Službe za zapošljavanje i Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlada je dala saglasnost osnovnim školama „Husein ef. Đozo“ i,„Fahrudin Fahro Baščelija“ iz Goražda, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i OŠ „Ustikolina“ Ustikolina za zapošljavanje odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju.

Osnovna škola „Husein ef. Đozo“ Goražde dobila je saglasnost Vlade za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Uz knjigu nisi sam“, a osnovne škole „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići i „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača za pokretanje procedure na realizaciji projekta „Sigurnosni golovi“.

Iz budžeta Ministarstva za obrazovanje odobrena su sredstava Ekološkom omladinskom udruženju za ruralni razvoj „E O U R R“ za finansiranje aktivnosti povodom Nedjelje djeteta, a iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja odobrena su sredstva za Projekat sjećanje na šehide – poginule borce, te sredstva na ime podrške u održivom povratku, za dva povratnika.

Nakon prihvatanja informacija Ministarstva za socijalnu politiku, zdarvstvo, raseljena lica i izbjeglice o provedenoj proceduri za izbor predsjednika i članova upravnih odbora Kantonalne bolnice i Zavoda zdravstvenog osiguranja, Vlada je proglasila neuspješnim javne oglase za njihov izbor i imenovanje, te zadužila resorno ministarstvo da ih poništi i obnovi proceduru izbora.

Odobrena je privremena popuna upravnih odbora ovih ustanova do konačnog imenovanja u skladu sa zakonom, a kako je u toku i procedura za izbor direktora Centra za socijalni rad, produžen je mandat vršiocu dužnosti direktora ove ustanove do okončanja ove procedure.

U nastavku sjednice, razmatrani su odgovori na poslanička pitanja i inicijative, te imenovan Organizacioni odbor za obilježavanje 25.novembra- Dana državnosti BiH.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.